! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Sekretesspolicy

– Juli 2019 – 

Inledning

I det här dokumentet beskrivs vår sekretesspolicy (hädanefter kallad "vi", "oss" eller "vår"). Denna sekretesspolicy omfattar endast uppgiftsbehandling avseende fysiska personer, dvs. personuppgifter. Denna policy är inte tillämplig på juridiska personer. Denna text informerar dig om vår policy för behandling av personuppgifter. 

I den första delen hittar du allmän information som omfattar all vår personuppgiftsbehandling medan du i den andra delen hittar information om särskild uppgiftsbehandling som kan omfatta dig. 

1 ALLMÄN INFORMATION SOM GÄLLER ALL VÅR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

1.1 Vem är personuppgiftsansvarig? 

Följande juridiska personer är personuppgiftsansvariga beträffande dina personuppgifter, var och en av dem för sina egna oberoende behandlingsändamål såsom anges i tabellen nedan. Dessa juridiska personer är inte gemensamt personuppgiftsansvariga enligt definitionen i Artikel 26 i Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Personuppgiftsansvarig 1:
Niko NV, med säte i Belgien,
9100 Sint-Niklaas
Industriepark West 40
företagsnummer 0405.045.670, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20. 

Personuppgiftsansvarig 2:
Niko-Servodan A/S, med säte i Danmark,
6400 Sønderborg
Stenager 5
företagsnummer 35520112, telefon +45 7442 4726, fax +45 7442 4035

och

Niko Sverige
Västberga Allé 32
126 30 Hägersten
tlf. +46 841020015 

Personuppgiftsansvarig 1 behandlar dina personuppgifter:

Personuppgiftsansvarig 2 behandlar dina personuppgifter:

Du är användare av en Niko-ansluten produkt eller tjänst (avsnitt 2.1)

Om du är installatör (avsnitt 2.2)

Om du besöker vår webbplats (avsnitt 2.7)

Om du är leverantör (avsnitt 2.3)

För bedrägeribekämpning (avsnitt 2.14)

Om du är företagskund (B2B) (avsnitt 2.4)

 

Om du är konsument och kund (B2C) (avsnitt 2.5)

 

Om du besöker någon av våra lokaler (avsnitt 2.6)

 

Om du är en användare av våra kostnadsfria appar eller program (avsnitt 2.8)

 

Om du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från oss (avsnitt 2.9)

 

Om du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från en av våra partner (avsnitt 2.10)

 

Om du deltar i en marknadsundersökning (avsnitt 2.11)

 

Om du deltar i ett test (avsnitt 2.12)

 

Om du söker ett jobb (avsnitt 2.13)

 

För bedrägeribekämpning (avsnitt 2.14)

1.2 Hur kan du kontakta dataskyddsombudet? 

För all uppgiftsbehandling av enheter inom Niko-gruppen har Niko-gruppen utsett ett dataskyddsombud som du kan kontakta vid frågor eller klagomål. Du kan kontakta dataskyddsombudet per post: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas (Belgien), eller via mejl till dataprotectionofficer@niko.eu. 

1.3 Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Tillgång till dina personuppgifter ges till de anställda som behöver dessa för att kunna utföra sitt arbete, till underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Niko (personuppgiftsbiträden), till andra företag inom samma företagsgrupp, till akademiska institutioner i forsknings- och utvecklingssyfte, samt till rättsliga eller polisiära myndigheter om lagen så kräver. 

1.4 Överförs dina personuppgifter utanför Europeiska unionen?

I vissa fall kan vi lämna ut dina personuppgifter till mottagare utanför Europeiska unionen. I sådana fall säkerställer vi tillräckligt skydd av dina personuppgifter genom att antingen ingå avtal med sådana mottagare eller genom att arbeta med mottagare som är certifierade eller belägna i länder godkända av Europeiska kommissionen. Du kan alltid rådfråga dataskyddsombudet för att få information om de försiktighetsåtgärder vi vidtagit för att skydda personuppgifter. 

1.5 Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter när som helst. Det ger dig möjligheten att kontrollera vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätt att när som helst få dina uppgifter rättade. Det ger dig möjlighet att rätta eller komplettera inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Det ger dig möjlighet att permanent radera personuppgifter om dig som vi behandlar. Vi är inte alltid skyldiga att radera dina personuppgifter på din begäran. Denna rätt gäller endast i de fall och i den utsträckning som regleras av lag.
 • Du har rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter relaterade till dig. Det ger dig möjligheten att stoppa vår användning av dina personuppgifter utan att radera dem. Vi är inte alltid skyldiga att begränsa vår användning av dina personuppgifter på din begäran. Denna rätt gäller endast i de fall och i den utsträckning som regleras av lag.
 • Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Det ger dig möjlighet att motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Vi är inte alltid skyldiga att bevilja din önskan om detta. Denna rätt gäller enbart när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst ifall dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke.
 • Du har alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring.
 • Du har rätt till dataportabilitet. Det ger dig möjligheten att enkelt flytta, kopiera eller skicka vidare personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. Denna rätt gäller enbart om behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller ett avtal med dig.

Du kan kontakta oss eller vårt dataskyddsombud med frågor kring dina rättigheter och skyddet av personuppgifter.

1.6 Vill du framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten?

Du kan alltid lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

I Sverige är detta:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
www.datainspektionen.se

2 SÄRSKILD UPPGIFTSBEHANDLING SOM KAN OMFATTA DIG

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter genom en mängd kanaler, produkter och metoder. Vårt användande av dina personuppgifter varierar beroende på dessa kanaler, produkter och metoder. Nedan kan du läsa om vilka metoder vi kan använda oss av för uppgiftsbehandling.

2.1 Du är användare av en Niko-ansluten produkt eller tjänst

Om du använder en Niko-ansluten produkt eller tjänst, till exempel Niko Home Control, behandlar vi dina personuppgifter för följande:

Driften eller tillhandahållandet av den Niko-anslutna produkten eller tjänsten (användarkonto, användarhantering, säkerhet och diagnos, kundservice, installation och användande av den relaterade anslutna appen) på grundval av gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet. Forskning och utveckling på grundval av vårt berättigade intresse. Forskning och utveckling kan leda till produktförbättringar och innovation, vilket gynnar dig (du får bättre produkter som är mer anpassade till det du behöver) och samhället i allmänhet (ökad energibesparing och/eller säkerhet). För att den anslutna produktens eller tjänstens smarta funktioner ska fungera måste en profil skapas på grundval av dina användaruppgifter och andra personuppgifter. Baserat på denna profil initieras vissa funktioner och händelser automatiskt som en del av den korrekta driften av produkten eller tjänsten. Du kan när som helst stänga av de smarta funktionerna via ditt användarkonto.

Forskning och utveckling kan åtföljas av skapandet av en profil som baseras på dina användningsdata, där identifierande information, som ditt namn, din adress osv. utelämnas. Denna profil har inga konsekvenser för dig, bortsett från eventuella förbättringar av våra produkter.

Om du väljer att ansluta din Niko-anslutna produkt eller tjänst till produkter och/eller tjänster från våra samarbetspartner kan det hända att dina personuppgifter delas med dessa samarbetspartner (vi tar emot personuppgifter från samarbetspartnern och/eller delar personuppgifter med denna). Här kan du få mer information om våra samarbetspartner.

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter att ditt användarkonto har avslutats.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.2 Du är installatör

Om du installerar våra produkter behandlar vi dina personuppgifter:

 • för hantering av installatörer (inklusive support för installatörer, leverans av programvara för installation osv.) på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.
 • för att med ditt medgivande skicka kommersiell information om våra tjänster och produkter. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst.

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter senaste installation/kontakt.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.3 Du är leverantör

Levererar du produkter eller tjänster till oss behandlar vi dina personuppgifter som en del av vår leverantörshantering på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter senaste leverans.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.4 Du är företagskund (B2B)

Köper du produkter eller tjänster av oss behandlar vi dina personuppgifter som en del av vår kundhantering på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter senaste leverans.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.5 Du är konsument och kund (B2C)

Köper du produkter eller tjänster direkt av oss behandlar vi dina personuppgifter som en del av vår kundhantering på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter senaste leverans.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.6 Du besöker någon av våra lokaler

Om du besöker någon av våra byggnader, utställningslokaler eller andra lokaler kommer vi att behandla dina personuppgifter:

 • för besökarhantering (brandsäkerhet, konfidentialitet och organisering av evenemang/möten) på grundval av vårt berättigade intresse,
 • för att med ditt medgivande skicka kommersiell information. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst två år efter ditt senaste besök.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.7 Du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter:

 • för att med ditt medgivande besvara din fråga eller begäran om information. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst.
 • för att med ditt medgivande skicka kommersiell information. Du kan återkalla ditt medgivande när som helst.
 • för forskning och utveckling, på grundval av vårt berättigade intresse, i syfte att analysera och förbättra användandet och driften av webbplatsen. Forskning och utveckling kan leda till förbättringar och innovation, vilket gynnar dig (du får en bättre webbplats som är mer anpassad till det du behöver) och samhället i allmänhet (säkerhet).
 • för att placera och läsa kakor i enlighet med vår cookiepolicy. Detta inkluderar användning av kakor från Facebook Ireland Limited med ditt samtycke till att behandla händelser och sammanföra dem till sidstatistik. Niko och Facebook Ireland Limited är gemensamma kontrollerare i detta avseende. Mer information om användningen av Facebooks kakor finns i vår cookiepolicy. Mer information om det ömsesidiga arrangemanget vi har gjort med Facebook kan hittas via följande länk.

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter med intressen som vi samlar in via andra kanaler, produkter och metoder.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst fem år efter ditt senaste besök på vår webbplats.

När du besöker en av Nikos webbplatser används även cookies i enlighet med vår policy om cookies.

2.8 Du är en användare av våra kostnadsfria appar eller program

Om du använder våra kostnadsfria appar eller program kommer vi att behandla dina personuppgifter för:

 • driften av appen eller programmet (användarkonto, användarhantering, säkerhet och diagnos, kundservice, installation och användande av appen) på grundval av att uppfylla gällande avtal med dig.
 • forskning och utveckling på grundval av vårt berättigade intresse. Forskning och utveckling kan leda till produktförbättringar och innovation, vilket gynnar dig (du får bättre produkter som är mer anpassade till det du behöver) och samhället i allmänhet (ökad energibesparing och/eller säkerhet).

Forskning och utveckling kan åtföljas av skapandet av en profil som baseras på dina användningsdata, där identifierande information, som ditt namn, din adress osv. utelämnas. Denna profil har inga konsekvenser för dig, bortsett från eventuella förbättringar av våra produkter.

Vi lagrar dina personuppgifter i 10 år efter att ditt konto för appen har avslutats.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.9 Du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från oss

När du erhåller kommersiell information om våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för direkt marknadsföring på grundval av:

 • ditt medgivande om du inte är kund hos oss, eller
 • våra berättigade intressen om du är kund hos oss.

Du kan återkalla ditt medgivande när som helst.

Du kan alltid avsluta prenumerationen på kommersiell information om våra produkter och tjänster.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst tio år efter avslutad kundrelation (om du är kund) eller högst fem år efter senaste kontakt (om du inte är kund).

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.10 Du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från en av våra partner

När du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från en av våra partner behandlar vi med ditt medgivande dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

Du kan återkalla ditt medgivande när som helst.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst fem år efter senaste aktivitet.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.11 Du deltar i en marknadsundersökning

Om du deltar i en marknadsundersökning behandlar vi dina personuppgifter i syfte att marknadsundersöka våra produkter och tjänster på grundval av våra berättigade intressen. Marknadsundersökningar möjliggör fortsatt innovation och ytterligare anpassning av våra produkter och tjänster efter våra användares önskemål.

Om du inte vill bli kontaktad i marknadsundersökningssyfte kan du informera vårt dataskyddsombud om det.

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tre år efter att marknadsundersökningen har avslutats.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.12 Du deltar i ett test

Om du deltar i ett test behandlar vi dina personuppgifter för att testa och utvärdera våra produkter och/eller tjänster på grundval av att uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst fem år efter att testet har avslutats.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.13 Du söker ett jobb

Om du söker ett jobb behandlar vi dina personuppgifter som sökande:

 • för hantering och utvärdering av din ansökan, vilket betraktas som en relation utan ingått avtal,
 • för att upprätthålla en rekryteringsreserv på grundval av våra berättigade intressen. Genom att upprätthålla en rekryteringsreserv kan vi kontakta dig vid en senare tidpunkt med anledning av ett jobberbjudande om det för närvarande inte finns några lediga positioner.

Det är nödvändigt att du uppger dina personuppgifter för att vi ska kunna utvärdera din ansökan och, i förekommande fall, erbjuda dig en tjänst.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst sex månader efter din senaste ansökan.

Om du inte vill bli inkluderad i vår rekryteringsreserv kan du informera vårt dataskyddsombud om detta.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.

2.14 Bedrägeribekämpning

Behandlar vi dina personuppgifter för något av ovanstående skäl behandlar vi även dina personuppgifter för att:

 • upptäcka, förhindra och bekämpa bedrägeri och missbruk på grundval av våra berättigade intressen. Färre fall av bedrägerier och missbruk gynnar oss, våra kunder och leverantörer.
 • hantera dispyter på grundval av vårt berättigade intresse att säkerställa och skydda våra rättigheter.

Vi lagrar dina personuppgifter i högst 10 år efter att dina personuppgifter har inaktiverats.

För mer allmän information om denna bearbetning (information om personuppgiftsansvarig, kontaktuppgifter för dataskyddsombudet och tillsynsmyndigheten, vilka som tar del av dina personuppgifter, dina rättigheter, om vi delar dina personuppgifter med länder utanför EES, osv.), se allmän information om all vår behandling av personuppgifter.