! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

 

lipiec 2019

WPROWADZENIE

 

Poniżej przedstawiamy nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych (w dalszej części „my’, „nam” lub „nasz”). Oświadczenie o ochronie danych osobowych obejmuje jedynie przetwarzanie danych związanych z osobami fizycznymi, tzn. danymi osobowymi. Oświadczenie nie ma zastosowania do danych osób prawnych. Oświadczenie to ma za zadanie poinformowanie o przetwarzaniu danych osobowych.

W pierwszej części znajdują się ogólne informacje dotyczące wszelkich operacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a w drugiej informacje o szczegółowych operacjach związanych z przetwarzaniem danych, które mogą dotyczyć Ciebie.

 

1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSZELKICH OPERACJI ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

 

1.1. Kim jest administrator danych?

Następujące osoby prawne są administratorami danych związanych z ich przetwarzaniem dla swoich własnych, niezależnych celów, zgodnie z tym, co wskazano w tabeli poniżej. Poniższe osoby prawne nie są łącznymi administratorami zgodnie ze znaczeniem artykułu 26 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Administrator danych 1: Niko NV z siedzibą w Belgii, 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, nr przedsiębiorstwa: 0405.045.670, tel: +32 3 778 90 00, faks: +32 3 777 71 20.

 Administrator danych 2: Niko Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, 02-246 Warszawa, ul. Miodowa 14, KRS 00005052223.

 

Administrator danych 1 przetwarza Twoje dane osobowe:

Administrator danych 2 przetwarza Twoje dane osobowe:

Jeśli jesteś użytkownikiem produktu lub usługi powiązanej z Niko (ustęp 2.1)

Jeśli jesteś instalatorem (ustęp 2.2)

Jeśli jesteś gościem na naszej stronie (ustęp 2.7)

Jeśli jesteś dostawcą (ustęp 2.)

Celem zapobiegania nadużyciom

(ustęp 2.14)

Jeśli jesteś klientem biznesowym (B2B) (ustęp 2.4)

Jeśli jesteś użytkownikiem jednej z naszych bezpłatnych aplikacji lub programów komputerowych (ustęp 2.8)

Jeśli jesteś konsumentem lub klientem (B2C (ustęp 2.5)

Jeśli bierzesz udział w badaniu rynku

(ustęp 2.11)

Jeśli jesteś gościem jednej z naszych lokalizacji (ustęp 2.6)

Jeśli bierzesz udział w teście (ustęp 2.12)

Jeśli otrzymujesz informacje handlowe o produktach czy usługach od nas (ustęp 2.9)

 

Jeśli otrzymujesz informacje handlowe o produktach czy usługach od jednego z naszych partnerów (ustęp 2.10)

 

Jeśli ubiegasz się o pracę (ustęp 2.13)

 

 

Celem zapobiegania nadużyciom

(ustęp 2.14)

 

1.2 Jak można się skontaktować z inspektorem ochrony danych (IDO)?

Dla wszystkich operacji przetwarzania danych przez jednostki należące do grupy Niko, Niko wyznaczyło inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować w przypadku pytań czy skarg. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas (Belgia) lub na adres: dataprotectioofficer@niko.eu.

 

1.3. Kto otrzymuje twoje dane osobowe?

Ujawniamy Twoje dane osobowe naszym pracownikom, którym są one potrzebne do wykonywania ich obowiązków, podwykonawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Niko, innym firmom w ramach grupy firm, do których należymy, instytucjom akademickim dla celów badawczych i rozwojowych, władzom sądowniczym lub policji, jeśli jest taki wymóg prawny.

 

1.4 Czy udostępniamy dane osobowe poza Unię Europejską?

W niektórych przypadkach możemy ujawnić Twoje dane osobowe odbiorcom poza Unią Europejską. W takich przypadkach zapewniamy odpowiednią ochronę Twoich danych, podpisując umowę z takimi odbiorcami, lub pracujemy z certyfikowanymi odbiorcami, albo też z takimi, którzy mieszczą się w państwach trzecich posiadających akredytację Komisji Europejskiej. Aby otrzymać dostęp do danych przez nas chronionych, można w każdym czasie skontaktować się z inspektorem ochrony danych.

 

1.5 Jakie masz prawa jako podmiot danych?

Przysługują Tobie następujące prawa:

- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przez cały czas. Pozwala to Tobie na sprawdzanie, które twoje dane osobowe przetwarzamy.

- Masz prawo do poprawiania swoich danych osobowych przez cały czas. Pozwala to Tobie poprawiać lub uzupełniać niewłaściwe czy niekompletne dane osobowe, które przetwarzamy.

- Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych. Pozwala to Tobie na stałe usunięcie twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Nie jesteśmy zawsze zobowiązani do tego, aby usuwać twoje dane osobowe na żądanie. Prawo to ma zastosowanie w przypadkach i w zakresie określonym przez prawo.

- Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych. Pozwala to Tobie na sprzeciwienie się dalszemu przetwarzaniu twoich danych. Nie jesteśmy zobowiązani do uznania każdorazowego twojego sprzeciwu, przykładowo prawo to ma zastosowanie, gdy przetwarzamy twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

- Masz prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili, kiedy twoje dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody.

- Masz zawsze prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu twoich danych osobowych w celach marketingowych.

- Masz prawdo do przenoszenia danych. Pozwala to w łatwy sposób przenosić, kopiować i przesyłać dane osobowe od jednego inspektora danych do innego. Prawo to może być wykonane jedynie, gdy przetwarzanie odbywa się za twoją zgodą lub na podstawie umowy.

 

Żądania dotyczące twoich praw czy polityki prywatności można kierować do naszego inspektora ochrony danych.

 

1.6 Czy chciałbyś złożyć skargę organowi nadzorczemu?

Zawsze możesz złożyć skargę organowi nadzorczemu.

W przypadku Belgii:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

contact@apd-gba.be

Tel: 0032 2 247 48 00

 

W przypadku Polski:

 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

kancelaria@giodo.gov.pl

https://uodo.gov.pl/

 

2. SZCZEGÓŁOWE OPERACJE PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE MOGĄ CIEBIE DOTYCZYĆ

 

Możemy wejść w posiadanie twoich danych osobowych za pośrednictwem różnych kanałów, produktów i metod. W zależności od kanałów, produktów i metod nasze wykorzystywanie twoich danych osobowych będzie różne. Poniżej przedstawiamy różne metody przetwarzania danych, z których możemy korzystać.

 

2.1. Jesteś użytkownikiem produktu lub usługi powiązanej z Niko

 

Jeżeli jesteś użytkownikiem produktu lub usługi powiązanej z Niko, np. Niko Home Control, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 

 • -obsługi produktu lub świadczenia usługi powiązanej z Niko (konto użytkownika, zarządzanie użytkownikami, zabezpieczenia i diagnostyka, serwis klienta, instalacja i korzystanie z powiązanej aplikacji) na podstawie realizacji zawartej umowy. Bez udostępnienia danych osobowych nie będziemy w stanie zrealizować postanowień umowy;
 • badań i rozwoju na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Badania i rozwój może prowadzić do poprawy produktu i innowacji, z czego możesz odnieść korzyści zarówno Ty (dostaniesz lepsze produkty, bardziej dostosowane do twoich oczekiwań), jak i społeczeństwo (zwiększona oszczędność energii i/lub bezpieczeństwo).
 • Aby korzystać z inteligentnych funkcji powiązanego produktu lub usługi, konieczne jest stworzenie profilu opartego na danych dotyczących użytkownika i innych danych osobowych. Opierając się na tym profilu pewne funkcje lub mechanizmy zostaną uruchomione automatycznie jako część właściwego działania produktu lub usługi. W każdej chwili można wyłączyć inteligentne funkcje za pomocą konta użytkownika.

  Badaniom i rozwojowi może towarzyszyć stworzenie profilu w oparciu o dane użytkownika, gdzie identyfikujące elementy, jak nazwisko, adres itd. są pomijane. Profil ten nie ma dla Ciebie żadnych konsekwencji, poza możliwym usprawnieniem naszych produktów.

   

  Jeżeli zdecydujesz się na połączenie produktu lub usługi powiązanej z Niko z produktami i/lub usługami naszych partnerów, wówczas Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione tym partnerom (otrzymamy dane osobowe od tego partnera i/lub my udostępnymi dane osobowe temu partnerowi). Więcej informacji na temat naszych partnerów można znaleźć tutaj.

   

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres 10 lat od zamknięcia konta użytkownika.

   

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.)

   

  2.2. Jesteś instalatorem

   

  Jeśli instalujesz nasze produkty będziemy przetwarzać twoje dane osobowe do:

   

 • zarządzania instalatorami (w tym zarządzanie usługami, dostawa oprogramowania do instalacji, itd.) w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą. Bez twoich danych osobowych nie będziemy mogli wykonać umowy.
 • wysyłania informacji handlowych o naszych produktach i usługach, zgodnie z twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

   

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres 10 lat od ostatniej instalacji/ kontaktu.

   

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.) .

   

  2.3. Jesteś dostawcą

   

  Jeśli dostarczasz nam produkty czy usługi, przetwarzamy twoje dane osobowe jako część zarządzania dostawą w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą. Bez twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres 10 lat od ostatniej instalacji/ kontaktu.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.) .

   

  2.4. Jesteś klientem biznesowym (B2B)

   

  Jeśli zakupujesz od nas produkty czy usługi, przetwarzamy twoje dane osobowe jako część zarządzania klientem w oparciu o potrzebę wykonania umowy z Tobą. Bez twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres 10 lat od ostatniej dostawy.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.) .

   

  2.5 Jesteś konsumentem i klientem (B2C)

   

  Jeśli zakupujesz od nas bezpośrednio produkty czy usługi, przetwarzamy twoje dane osobowe jako część zarządzania klientem w oparciu o potrzebę wykonania umowy z tobą. Bez twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres 10 lat od ostatniej dostawy.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.) .

   

  2.6 Jesteś gościem w jednej z naszych lokalizacji

   

  Jeśli odwiedzasz nasze budynki, salony wystawowe lub inne lokalizacje, przetwarzamy twoje dane osobowe do:

   

 • zarządzania gościem (bezpieczeństwo przeciwpożarowe, poufność i organizacja wydarzeń/ spotkań na podstawie prawnie uzasadnionego interesu);
 • wysyłania materiałów handlowych, według twojej zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

   

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres maksymalnie 2 lat od twojej ostatniej wizyty.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.) .

   

  2.7 Jesteś gościem na naszej stronie

   

  Jeśli odwiedzasz naszą stronę będziemy przetwarzać twoje dane osobowe do:

 • -odpowiadania na twoje pytania lub prośbę o informację, po otrzymaniu twojej zgody. Możesz cofnąć swoją zgodę w każdej chwili.
 • wysyłania materiałów handlowych za twoją zgodą. Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.
 • badań i rozwoju na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do analizy i poprawy użytkowania i operacji w sieci. Prace badawczo-rozwojowe mogą prowadzić do poprawy i innowacji, z czego możesz odnieść korzyści zarówno Ty (dostaniesz lepsze produkty, bardziej dostosowane do twoich oczekiwań), jak i społeczeństwo (zwiększone bezpieczeństwo).

   

  Możemy uaktualniać twoje informacje osobowe, które zbieramy, przez inne kanały, produkty czy metody.

   

  2.8 Jesteś użytkownikiem jednej z naszych bezpłatnych aplikacji czy oprogramowania

   

  Jeśli jesteś użytkownikiem jednej z naszych bezpłatnych aplikacji czy oprogramowania, będziemy przetwarzać twoje dane osobowe do:

   

 • -operacji aplikacji czy oprogramowania (konto użytkownika, zarządzanie użytkownikiem, bezpieczeństwo i diagnoza, obsługa klienta, instalacja i korzystanie z aplikacji) w oparciu o wykonanie umowy z Tobą.
 • badań i rozwoju na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prace badawczo-rozwojowe mogą doprowadzić do poprawy produktu i innowacji, z czego możesz odnieść korzyści zarówno Ty (dostaniesz lepsze produkty, bardziej dostosowane do twoich oczekiwań), jak i społeczeństwo (zwiększone bezpieczeństwo).

   

   

  Badaniom i rozwojowi może towarzyszyć stworzenie profilu w oparciu o dane użytkownika, gdzie identyfikujące elementy, jak nazwisko, adres itd. są pomijane. Profil ten nie ma dla Ciebie żadnych konsekwencji, poza możliwym usprawnieniem naszych produktów.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez okres 10 lat od zamknięcia konta użytkownika dla aplikacji. Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).

   

  2.9 Otrzymujesz informacje handlowe o produktach i usługach od nas

   

  Kiedy otrzymujesz informacje handlowe o produktach i usługach od nas, przetwarzamy twoje dane osobowe dla celów marketingowych na podstawie:

   

 • twojej zgody, jeśli nie jesteś naszym klientem, lub
 • -naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli jesteś naszym klientem.

   

  Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

  Możesz zawsze zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych o naszych produktach i usługach.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przez maksymalny okres 10 lat od zakończenia naszych relacji (jeśli jesteś klientem) lub maksymalny okres lat 5 lat w przypadku braku aktywności (jeśli nie jesteś naszym klientem).

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).

   

  2.10 Otrzymujesz informacje handlowe o produktach czy usługach od jednego z naszych partnerów

   

  Jeśli otrzymujesz informacje handlowe o produktach czy usługach od jednego z naszych partnerów, przetwarzamy twoje dane osobowe dla celów związanych z marketingiem bezpośrednim zgodnie z zakresem twojej zgody.

  Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).

   

  2.11 Bierzesz udział w badaniu rynku

   

  Jeśli bierzesz udział w badaniu rynku, przetwarzamy twoje dane osobowe w celach prowadzenia badania rynku w odniesieniu do naszych produktów czy usług na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Badanie rynku pozwala na kontynuowanie innowacyjności i lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do życzeń użytkowników.

  Jeśli nie życzysz sobie, aby kontaktować się z Tobą w celach badania rynku, prosimy abyś nas o tym powiadomił za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe przed okres do 3 lat po zakończeniu badania rynku.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).

   

  2.12 Bierzesz udział w teście

   

  Jeśli bierzesz udział w teście, przetwarzamy twoje dane osobowe w celach testowych i oceny naszych produktów i/lub usług na podstawie wykonania umowy z Tobą. Bez twoich danych osobowych nie będziemy w stanie wykonać umowy.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).

   

  2.13 Ubiegasz się o pracę

   

  Jeśli ubiegasz się o pracę, będziemy przetwarzać twoje dane osobowe do:

   

 • zarządzania i oceny podań o pracę w kontekście relacji poprzedzającej zawarcie umowy o pracę;
 • utrzymywania rezerwy rekrutacyjnej na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego. Utrzymanie rezerwy rekrutacyjnej pozwala nam skontaktować się z osobą ubiegającą się o pracę w innym terminie, jeśli w tym czasie nie ma wolnego etatu.

   

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna, aby przystąpić do oceny wniosku o przyjęcie do pracy i zaoferowania pracy.

  Będziemy przechowywać twoje dane osobowe maksymalnie przez okres 1 roku od ostatniego złożonego podania.

  Jeśli nie życzysz sobie, aby twoje dane były przechowywane w rezerwie rekrutacyjnej, prosimy nas o tym powiadomić za pośrednictwem inspektora ochrony danych.

  Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).

   

  2.14 Zapobieganie nadużyciom

   

  Jeśli przetwarzamy twoje dane osobowe w jednym z powyższych celów, przetwarzamy twoje dane także do:

   

 • wykrywania, zapobiegania i walki z oszustwami i nadużyciami na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego. Mniej oszustw i nadużyć daje korzyści nam, naszym klientom i dostawcom;
 • zarządzania sporami na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, bo musimy być stanie chronić i bronić naszych praw.

 

Przechowujemy twoje dane osobowe przez maksymalny okres 10 lat po tym, jak twoje dane staną się nieaktywne.

Celem uzyskania ogólnych informacji dotyczących przetwarzania danych prosimy o sprawdzenie ogólnych informacji dotyczących operacji przetwarzania danych osobowych (kto jest administratorem danych osobowych, jakie są dane kontaktowe inspektora ochrony danych i organu nadzorującego, kim są odbiorcy twoich danych osobowych, jakie są twoje prawa, czy udostępniamy twoje dane innym państwom poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, itd.).