! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Allmänna villkor och försäljningsvillkor

Dessa allmänna villkor gäller för leverans av hårdvara (”enheter”) och tillhandahållande av rådgivning eller andra tjänster (”tjänster”) från Niko till dig (”kunden”). De ersätter, utan undantag, alla kundens villkor om offert, godtagande, köp och/eller leverans, även om de anger motsatsen. Genom att göra en beställning (”beställning”) godkänner kunden automatiskt dessa allmänna villkor, även för upprepade beställningar, och avstår från sina egna avtal och villkor.

1. Beställningar

Inget kontrakt för leverans av enheter eller tjänster (”avtalet”) finns mellan kunden och Niko tills Niko har godkänt beställningen från kunden skriftligen eller genom någon åtgärd. Alla avtal regleras av dessa allmänna villkor. Kunden får inte ändra, avbryta eller omplanera avtal utan Nikos skriftliga medgivande.

Endast de referenser som förekommer i Nikos kataloger kommer att beaktas för beställningar. Ingen retur av enheter får göras utan Nikos föregående skriftliga godkännande. Dessutom debiteras 20 % (tjugo procent) av försäljningspriset vid retur.

Niko förbehåller sig rätten att tillämpa minsta kvantiteter för de beställningar som är minst lika med den minsta förpackningsenheten.

 

2. Priser

Priserna för enheter och tjänster är de som är giltiga vid tidpunkten för beställningen.

Erbjudanden från Niko är giltiga under 60 (sextio) kalenderdagar, om inte annat anges. Priserna inkluderar inte skatter, tullar och andra avgifter eller arvoden, exempelvis avgifter för särskild förpackning och märkning av enheterna, tillstånd, certifikat, tulldeklarationer och registrering (tillsammans kallade ”ytterligare avgifter”). Ytterligare avgifter betalas av kunden.

3. Betalningsvillkor

Niko skapar en faktura för varje leverans.

Fakturor måste betalas, utan kvittning eller avdrag, på fakturadatumet, såvida inte Niko skriftligen godkänt något annat betalningsvillkor. På alla obetalda fakturor kan Niko debitera en ränta (i) på 12 % per år från förfallodagen till betalningsdatum och (ii) en fast avgift på 10 % av det förfallna beloppet med ett minsta belopp på 25 euro.

Om kunden underlåter att betala någon faktura som regleras av detta avtal kan Niko upphäva alla framtida leveranser av enheter och/eller avbryta leverans av tjänster och begära omedelbar betalning av alla obetalda fakturor oavsett förfallodatum.

4. Leverans och äganderätt

Om inte annat anges skriftligen av Niko är alla leveranser från Niko CIP (INCOTERMS 2010). Leveranstider som ges av Niko är endast uppskattningar. Niko ansvarar inte för försenade leveranser. Niko förbehåller sig rätten att göra delleveranser och kunden måste ta emot dessa leveranser och betala för de enheter som levereras. En försenad leverans av en del av en beställning ger inte kunden rätt att annullera andra leveranser.

Oavsett ovanstående är alla enheter Nikos egendom tills försäljningspriset har betalats i sin helhet. Niko förbehåller sig rätten att återkräva enheter för vilka full betalning ännu inte har erhållits från den person som har enheterna.

Niko förbehåller sig rätten att leverera enheter som är likvärdiga med de enheter som beställt vad gäller pris och funktionalitet.

5. Nikos garanti

För enheter erbjuder Niko fyra (4) års garanti från leveransdatum. Fakturadatumet räknas som leveransdatum. Om det inte finns någon faktura gäller tillverkningsdatumet.

Niko kan enligt denna garanti välja mellan att reparera, byta ut eller återbetala kostnaden för en enhet, men garantin täcker inte förlust, skada eller kostnader relaterade till bristande kompatibilitet, inklusive kostnader för tredje parter (som har blivit inblandade, oavsett om det är på kundens begäran eller inte).

I händelse av bristande kompatibilitet måste kunden meddela Niko om detta skriftligen inom två (2) månader efter att problemet upptäcks. Kunden måste också tydligt beskriva problemet. Utan en beskrivning av problemet kommer Niko endast att genomföra ett kort test av enhetens grundläggande funktioner.

Garantivillkoren gäller inte: (i) när ett fel orsakas av felaktig installation, felaktig eller vårdslös användning eller felaktig funktion eller omvandling av enheten; (ii) underhåll som inte motsvarar instruktionerna för underhåll av enheten; (iii) externa orsaker – en orsak som ligger utanför Nikos kontroll och som inte kan hänföras till Niko – som fuktskador, skador på grund av överbelastning, osv. (iv) när orsaken till problemet är relaterat till normal användning eller livslängden på enheten, t.ex. en säkring som löst ut eller ett tomt batteri som kan bytas ut av kunden; (v) i fall där Niko inte tar något ansvar, som beskrivet i punkt 6.

I den utsträckning som tillåts enligt lag ger Niko inga andra garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, som garanti för säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, oavbruten användning och icke-intrång.

Speciella garantivillkor för specialbeställningar   
Dessa speciella garantivillkor gäller leverans av specialbeställningar. Dessa är antingen apparater som modifierats av kunden (1), apparater som modifierats av Niko på kundens begäran (2) eller tredjepartsprodukter som modifierats av Niko på kundens begäran (3).   

Vid specialbeställningar gäller följande garantivillkor.     

 1. Om apparaten modifierats av kunden     
  I enlighet med punkt 5 i de allmänna försäljningsvillkoren ger Niko inga garantier för fel orsakade av en ändring av apparaten.   Niko ansvarar inte och ska inte hållas ansvariga för någon förlust eller skada orsakad av en apparat som modifierats av kunden. 
 2. Om apparaten modifierats av Niko   
  I enlighet med punkt 5 i de allmänna försäljningsvillkor ger Niko 4 års garanti från leveransdatum för anpassade apparater som omfattas av denna beställning.       
 3. Om tredjepartsprodukter modifierats av Niko   
  Oberoende av punkt 5 i de allmänna försäljningsvillkoren ger Niko ingen garanti på anpassade apparater som omfattas av denna beställning. Detta för justeringar som görs av Niko på produkter från tredje part (”den ursprungliga produkten”) samt den ursprungliga produkten.
   

I enlighet med punkt 6 i de allmänna försäljningsvillkoren ansvarar Niko inte för skador orsakade av produkter från tredje part, inklusive skada orsakad av den ursprungliga produkten.      

6. Ansvarsbegränsning

Niko ansvarar inte och kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt för någon form av förlust eller skada på grund av:

(a) fel eller försummelse av kund eller tredje part; (b) produkter och tjänster från tredje part; (c) felaktig funktion eller icke-fungerande internetuppkoppling, bredband eller annan tjänst eller infrastruktur som Niko inte har kontroll över; (d) felaktig användning av enheter eller tjänster; (e) korta avbrott i tillgängligheten eller funktionen hos enheter eller tjänster till följd av en teknisk åtgärd (t.ex. underhåll); (f) fel i enheter eller tjänster som Niko inte har någon kontroll över, på grund av kunskap och teknik.

I den utsträckning som tillåts enligt lag är varken Niko eller dess anställda eller ombud ansvarig för indirekta, särskilda eller oförutsedda skador eller följdskador (som utebliven vinst eller omsättning, förlust av data, förlust av möjlighet till användning, reparationskostnader, produktionskostnader, förlust av anseende eller förlust av kunder). I den utsträckning som tillåts av tillämplig lagstiftning ska ersättningen för skador som kunden kan göra anspråk från Niko för direkt skada aldrig överstiga priset på relevant enhet eller tjänst. Om ovanstående ansvarsbegränsning är ogiltig enligt gällande lag, får Nikos totala ansvar aldrig överstiga 50 000 euro eller motsvarande ersättning. 

Kunden ska gottgöra och försvara Niko mot eventuella anspråk baserade på: 
(i) Nikos uppfyllande av kundens design, specifikationer eller instruktioner, 
(ii) modifiering av en enhet av någon annan än Niko eller 
(iii) användning av enheter i kombination med andra produkter.

7. Immateriella rättigheter

Kunden medger att de immateriella rättigheterna till enheterna och tjänsterna tillhör eller har licensierats till Niko och att Niko eller den externa licensgivaren äger dessa immateriella rättigheter.

Kunden får inte på något sätt återskapa eller ändra maskinvara, layout, text, filer, data, databaser, koder, topografi, domännamn, programvara (vare sig binär kod eller källkod), ritningar, varumärken, logotyper, bilder och/eller design utan föregående skriftliga medgivande av Niko.

Alla immateriella rättigheter för programvara på enheter och i tjänster är och förblir Nikos och dess leverantörers exklusiva egendom. Programvaran får inte reproduceras eller kopieras, inte ens för internt bruk av kunden. Nikos rättigheter gäller alla versioner och efterföljande uppdateringar.

Kunden måste hålla ägarskapsinformationen på enheterna, i användarhandböckerna och i serviceanvisningarna i gott skick och garantera att programvaran kommer att hanteras som konfidentiell information.

8. Skydd av personuppgifter

De personuppgifter som kunden tillhandahåller kommer att behandlas i syfte att uppfylla avtalet, kundhantering och för att kontakta kunden om att skicka reklam eller andra kommersiella eller säljfrämjande meddelanden (direkt marknadsföring) som avser Niko eller andra företag i gruppen som Niko tillhör eller deras samarbetspartners. Conite NV, Industriepark West 40 – 9100 Sint-Niklaas, momsregistreringsnummer 0448 615 694 är organisationen som ansvarar för databehandlingen. Personuppgifter kan överföras till andra företag i gruppen som Niko är medlem av eller till Nikos affärspartners. 

Dessutom kan alla data som tillhandahålls av kunden analyseras av Niko för utvinnande av anonym information.

Laglig rätt till tillgång, rättelse och invändning mot användning relaterad till direkt marknadsföring kan utövas genom att skicka en skriftlig, undertecknad och daterad begäran tillsammans med en kopia av ID-kortet till Niko på adressen som anges ovan eller via e-post till info@niko.be.

9. Omständigheter som Niko inte styr över

Niko ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal som orsakas av omständigheter som Niko rimligen inte kan styra (t.ex.: naturkatastrofer, handlingar eller underlåtenhet från kundens sida, driftstörningar, katastrofer orsakade av människor samt naturkatastrofer, epidemier, materialbrist, strejker, kriminella handlingar, leverans- och transportförseningar eller omöjlighet att erhålla arbetskraft eller material från de normala källorna).

10. Ekonomiska garantier

Om Niko anser att det finns problem med kundens kreditvärdighet har Niko rätt att upphäva avtalet i sin helhet eller delvis och att kräva ytterligare garantier. Om kunden vägrar att lämna dessa garantier har Niko rätt att häva avtalet delvis eller i sin helhet, utan att detta påverkar Nikos rätt till ersättning.

11. Allmänt

Avtalsförhållandet mellan kunden och Niko regleras uteslutande av belgisk lag.  Tvist om tolkningen och tillämpningen av dessa avtalsvillkor får endast lösas av domstolarna i Dendermonde (Belgien).