! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Almindelige forretningsbetingelser

Disse almindelige forretningsbetingelser gælder for levering af hardware ("enheder") og levering af rådgivning eller andre tjenester ("tjenester") fra Niko til dig ("kunden"). De erstatter uden undtagelse alle kundens vilkår og betingelser for tilbud, accept, køb og/eller levering, uanset om de fastslår det modsatte. Ved afgivelse af en bestilling ("bestillingen") accepterer kunden disse almindelige forretningsbetingelser (også ved genbestilling) og giver automatisk afkald på sine egne vilkår og betingelser.

1. Bestillinger

Der eksisterer ingen aftale om levering af udstyr eller tjenester ("aftalen") mellem kunden og Niko, før Niko har accepteret bestillingen fra kunden skriftligt eller ved opfyldelse. Alle aftaler er undergivet disse almindelige forretningsbetingelser. Kunden må ikke ændre, ophæve eller omlægge aftaler uden Nikos skriftlige samtykke.

Kun de referencer, der er anført i Nikos kataloger, vil blive anset som bestillinger. Returnering af enheder vil ikke blive accepteret uden forudgående skriftlig aftale med Niko. Desuden vil der blive opkrævet et bidrag til omkostningerne på 20 % (tyve procent) af salgsprisen i tilfælde af returnering.

Niko forbeholder sig retten til at anvende minimumsmængder på bestillingerne, der som minimum svarer til den mindste pakkeenhed.

2. Priser

De gældende priser på enheder og tjenester er dem, der er gældende på tidspunktet for afgivelse af bestillingen.

Tilbud afgivet af Niko er gældende i en periode på 60 (tres) kalenderdage, medmindre andet er angivet. Priserne omfatter ikke skatter og andre afgifter eller gebyrer, f.eks. udgifter til specialemballage og mærkning af enhederne, tilladelser, certifikater, toldangivelser og registrering (samlet benævnt "yderligere gebyrer"). Yderligere gebyrer skal betales af kunden.

3. Betalingsbetingelser

Niko udsteder en faktura for hver leverance.

Fakturaer skal betales på fakturadatoen uden modregning eller fradrag, medmindre Niko skriftligt har accepteret en anden betalingsbetingelse. På alle ubetalte fakturaer kan Niko opkræve (i) en rente på 12 % p.a. fra forfaldsdatoen til betalingsdatoen og (ii) et fast gebyr på 10 % af det skyldige beløb på minimum 25 euro.

Hvis kunden undlader at betale i henhold til denne aftale, kan Niko standse alle udestående leverancer af enheder og/eller standse tjenesterne og erklære alle ubetalte fakturaer forfaldne til øjeblikkelig betaling.

4. Levering og ejendomsret

Medmindre andet er aftalt skriftligt med Niko, er alle leverancer fra Niko EXW (INCOTERMS 2010). De leveringsdatoer, der oplyses af Niko, er kun estimater. Niko kan ikke holdes ansvarlig for leveringsforsinkelser. Niko forbeholder sig ret til at foretage delleverancer, og kunden skal acceptere sådanne leverancer og betale for de leverede enheder. Forsinket levering af en del af en bestilling giver ikke kunden ret til at annullere andre leverancer.

Uanset ovenstående forbliver alle enheder Nikos ejendom, indtil salgsprisen er betalt fuldt ud. Niko forbeholder sig ret til at kræve enheder tilbage for hvilke den fulde betaling endnu ikke er foretaget, fra den person, der besidder enhederne.

Niko forbeholder sig retten til at levere enheder, som svarer til de bestilte enheder med hensyn til pris og funktionalitet.

5. Nikos garantiordning

Niko tilbyder fire (4) års garanti fra leveringsdatoen på enheder. Fakturadatoen gælder som leveringsdato. Hvis der ikke foreligger en faktura, gælder produktionsdatoen.

Denne garanti dækker efter Nikos eget skøn reparation, udskiftning eller tilbagebetaling af en enhed, men dækker ikke tab eller skader eller omkostninger i forbindelse med manglende kompatibilitet, herunder omkostninger til tredjepart (som er blevet involveret, uanset om det er på kundens instruks).

I tilfælde af manglende kompatibilitet skal kunden give Niko skriftlig meddelelse herom senest to (2) måneder efter opdagelsen af problemet. Kunden skal ligeledes beskrive problemet tydeligt. Uden en beskrivelse af problemet foretager Niko kun en kort test af enhedens grundlæggende funktioner.

Garantibetingelserne gælder ikke: (i) hvis årsagen til en fejl er forkert installation, ukorrekt eller skødesløs brug eller forkert betjening eller omformning af enheden, (ii) vedligeholdelse i strid med enhedens vedligeholdelsesanvisninger, (iii) ekstern årsag – en årsag, som er uden for Nikos kontrol og ikke kan tilskrives Niko – såsom fugtskader, skader som følge af overbelastning osv., (iv) når årsagen til problemet skyldes apparatets normale levetid eller brugstid, f.eks. en defekt sikring eller et fladt batteri, som kan udskiftes af kunden, (v) i tilfælde, hvor Nikos ansvar er udelukket som beskrevet i afsnit 6.

I det omfang loven tillader det, giver Niko ingen anden garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået, såsom garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, uafbrudt brug og ikke-krænkelse.

Særlige garantibetingelser for specialbestillinger

Disse særlige garantibetingelser gælder for levering af specialbestillinger. Dette er enten udstyr ændret af kunden (1), udstyr ændret af Niko på kundens anmodning (2) eller tredjepartsprodukter ændret af Niko på kundens anmodning (3).

Følgende garantibetingelser gælder i tilfælde af specialbestillinger.

  • Ændring af udstyr foretaget af kunden
    I henhold til artikel 5 i de almindelige forretningsbetingelser giver Niko ingen garanti på fejl, som skyldes ændring af udstyret. Niko kan ikke holdes ansvarlig og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab eller skade, der skyldes udstyr, som er ændret af kunden.
  • Ændring af udstyr foretaget af Niko
    I henhold til artikel 5 i de almindelige forretningsbetingelser giver Niko en garanti på fire år fra datoen for levering af det brugertilpassede udstyr omfattet af denne bestilling.
  • Ændring af tredjepartsprodukter foretaget af kunden
    Uanset artikel 5 i de almindelige forretningsbetingelser giver Niko ingen garanti for brugertilpasset udstyr omfattet af denne bestilling. Dette gælder også for tilpasninger foretaget af Niko på et tredjepartsprodukt ("det oprindelige produkt") samt selve produktet.

I henhold til artikel 6 i den almindelige forretningsbetingelser kan Niko ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af tredjepartsprodukter, herunder skader forårsaget af det oprindelige produkt.

6. Ansvarsbegrænsning

Niko er ikke ansvarlig og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for nogen form for tab eller skade, som skyldes:

(a) kundens eller tredjeparts fejl eller skødesløshed, (b) tredjeparts produkter og tjenester, (c) fejlfungerende eller ikke-fungerende internetforbindelse, bredbåndsforbindelse eller nogen anden tjeneste eller infrastruktur uden for Nikos kontrol, (d) forkert brug af enheder eller tjenester, (e) korte afbrydelser af enhedernes eller tjenesternes tilgængelighed eller funktion som følge af et teknisk indgreb (såsom vedligeholdelse), (f) fejl i enhederne eller tjenesterne uden for Nikos kontrol i betragtning af den relevante viden og teknologi.

I det omfang det er tilladt i henhold til lovgivningen, er hverken Niko eller dennes medarbejdere eller agenter ansvarlige for indirekte, specielle, hændelige eller følgeskader (såsom tab af fortjeneste eller omsætning, tab af data, tab af brug, reparationsomkostninger, produktionsomkostninger, skader på omdømme eller tab af kunder). I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan den skadeserstatning, som kunden kan kræve af Niko for direkte skade, aldrig overstige prisen på enheden eller den pågældende tjeneste. Hvis ovennævnte ansvarsbegrænsning anses for ugyldig i henhold til gældende lovgivning, kan Nikos samlede ansvar aldrig overstige 50.000 euro eller tilsvarende.

Kunden forpligter sig til at skadesløsholde og forsvare Niko mod eventuelle krav baseret på:
(i) Nikos overholdelse af kundens design, specifikationer eller instruktioner,
(ii) ændring af en enhed foretaget af andre end Niko eller
(iii) brug af enheder i kombination med andre produkter

7. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Kunden anerkender, at intellektuelle ejendomsrettigheder til enhederne og tjenesterne tilhører eller er licenseret til Niko, og at Niko eller tredjepartslicensgiveren er ejerne af sådanne intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kunden må ikke på nogen måde gengive eller ændre hardware, layout, tekst, filer, data, databaser, koder, topografi, domænenavn, software (såvel den binære kode som kildekoden), tegninger, mærkenavne, logoer, billeder og/eller designet uden forudgående skriftligt samtykke fra Niko.

Alle intellektuelle ejendomsrettigheder med henblik på softwaren på enhederne og i tjenesterne er og forbliver Nikos og/eller dennes leverandørers eksklusive ejendom. Softwaren må ikke gengives eller kopieres, ikke engang til kundens interne brug. Nikos rettigheder gælder for alle versioner og efterfølgende opdateringer.

Kunden skal holde erklæringerne om ejerskab af enheden, manualerne og vedligeholdelsesinstruktionerne i god stand og garanterer, at softwarens fortrolige karakter opretholdes.

8. Databeskyttelse

De personoplysninger, som kunden stiller til rådighed, behandles med henblik på aftalens udførelse og kundeadministration samt til at kontakte kunden, til at sende kunden reklamer eller andet reklamemateriale (direkte markedsføring) vedrørende Niko eller andre virksomheder i den koncern, som Niko tilhører, eller dennes samarbejdspartnere. Conite NV, Industriepark West 40 – 9100 Sint-Niklaas, Belgien, VAT 0448 615 694, er den ansvarlige organisationen for behandlingen af dataene. Personoplysningerne kan oplyses til andre virksomheder i den koncern, som Niko tilhører, eller til Nikos forretningspartnere.

Desuden er det tilladt for Niko at foretage datamining på alle de data, der indsendes af kunden, på anonymt plan.

Den juridiske ret til adgang til, korrigering af og indsigelse mod direkte markedsføring kan udøves ved at indsende en skriftlig, underskrevet og dateret anmodning herom sammen med en kopi af identitetsbeviset til Niko på ovennævnte adresse eller pr. e-mail til info@niko.be.

9. Emner uden for Nikos kontrol

Niko kan ikke holdes ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til denne aftale af grunde uden for sin rimelige kontrol (f.eks.: naturkatastrofer, kundens handlinger eller udeladelser, driftsforstyrrelser, menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer, epidemiske medicinske kriser, materialemangel, strejker, kriminelle handlinger, forsendelses- eller transportforsinkelser eller manglende mulighed for at sikre arbejdskraft eller materialer fra de normale kilder).

10. Økonomiske garantier

Hvis Niko mener, at der er problemer med kundens kreditværdighed, har Niko ret til at suspendere aftalen helt eller delvist og kræve yderligere garantier. Hvis kunden afviser at give sådanne garantier, har Niko ret til at opsige aftalen helt eller delvist, uden at dette berører Nikos ret til at kræve kompensation.

11. Generelt

Kontraktforholdet mellem kunden og Niko reguleres udelukkende efter belgisk lov. Enhver tvist om fortolkningen og anvendelsen af disse generelle forretningsbetingelser henhører udelukkende under domstolene i Dendermonde (Belgien).