! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopwaarden (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op de levering van roerende zaken c.q. hardware (hierna te noemen: “Apparaten”), en de levering van advies- of andere diensten (hierna te noemen: “Diensten”) door de besloten vennootschap naar Nederlands recht Niko Nederland BV, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 01065996, en aan haar gelieerde vennootschappen en/of vestigingen (hierna afzonderlijk en gezamenlijk te noemen: “Niko”) aan u (hierna te noemen: “Klant”). Deze Algemene Voorwaarden vervangen, zonder uitzondering, alle offerte-, acceptatie-, aankoop- en/of leveringsvoorwaarden van de Klant, zelfs indien ze het tegenovergestelde bepalen. Niko wijst de toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Klant, opgemaakt in welke vorm en/of met welke benaming dan ook, telkenmale wanneer de Klant daarnaar verwijst en zich op de toepasselijkheid daarvan beroept, hierbij uitdrukkelijk van de hand. Door het plaatsen van een bestelling (‘Bestelling’) aanvaardt de Klant automatisch deze Algemene Voorwaarden, ook voor nabestellingen, en ziet hij af van zijn eigen voorwaarden.

1. Bestellingen

Overeenkomsten voor de verkoop en levering van Apparaten en/of levering van Diensten door Niko aan de Klant (hierna te noemen: “Overeenkomst(en)”) komen tot stand op het moment dat Niko de Bestelling van de Klant schriftelijk of door uitvoering heeft aanvaard. Elke Overeenkomst tussen Niko en de Klant zal onderworpen zijn aan deze Algemene Voorwaarden. De Klant mag Overeenkomsten niet wijzigen, annuleren of herplannen zonder schriftelijke toestemming van Niko.

Voor Bestellingen worden alleen de referenties die voorkomen in de catalogi van Niko in aanmerking genomen. Geen enkele terugzending van Apparaten wordt aanvaard zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord daartoe van Niko. Bovendien zal bij terugzending een tussenkomst in de kosten aangerekend worden van twintig percent (20%) op de verkoopprijs.

Niko behoudt zich het recht voor om op de Bestellingen minimumhoeveelheden toe te passen die minstens gelijk zijn aan de kleinste verpakkingseenheid.

2. Prijzen

De prijzen van toepassing voor Apparaten en Diensten zijn deze die gelden op het ogenblik van het plaatsen van de Bestelling.

De prijsoffertes van Niko zijn geldig gedurende een periode van zestig (60) kalenderdagen, tenzij anders is bepaald. De prijzen zijn exclusief belastingen, rechten en andere kosten of vergoedingen, zoals vergoedingen voor speciale verpakking en etikettering van de Apparaten, vergunningen, certificaten, douaneaangiften en registratie (samen ‘Extra Kosten’). Extra Kosten zijn ten laste van de Klant.

3. Betalingsvoorwaarden

Bij elke levering zal Niko een factuur opmaken.

Facturen dienen te worden betaald, zonder verrekening of aftrek, op factuurdatum, tenzij Niko schriftelijk heeft ingestemd met een andere betalingstermijn. Op elke achterstallige factuur kan Niko (i) een rente van 12 % per jaar aanrekenen vanaf de vervaldag tot de datum van betaling, alsmede (ii) een forfaitaire vergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 25 euro.

De Klant is niet bevoegd, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van Niko daartoe, de door hem te betalen factuur c.q. koopprijs voor de levering van Apparaten of Diensten op enigerlei wijze te verrekenen met bedragen die hij uit welke hoofde dan ook van Niko (pretendeert) te vorderen heeft.

Indien de Klant met enige betaling op grond van deze Overeenkomst in gebreke is, kan Niko alle nog te verrichten leveringen van Apparaten opschorten en/of de Diensten opschorten en alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar verklaren.

4. Levering en eigendom

Tenzij schriftelijk anders aangegeven door Niko zijn alle leveringen door Niko CIP (INCOTERMS 2010). De leveringsdata opgegeven door Niko zijn slechts schattingen. Niko aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten voortvloeiende uit vertragingen in de levering. Niko behoudt zich het recht voor om deelleveringen te verrichten, en de Klant zal deze leveringen aanvaarden en de geleverde Apparaten betalen. De Klant is niet bevoegd enige vertraagde (deel)levering van een Bestelling te weigeren en/of te annuleren.

Indien de Klant zonder aantekeningen daartoe op de vrachtbrief of op het reçu te hebben gemaakt de te leveren Apparaten in ontvangst neemt, geldt dat hij de uiterlijke staat van de zaken in orde heeft bevonden.

Alle geleverde en nog te leveren Apparaten blijven uitsluitend eigendom van Niko totdat alle vorderingen die Niko op Klant op enig moment heeft of zal verkrijgen op grond van enige Overeenkomst van welke aard dan ook waaronder in ieder geval:

(i): de vorderingen betreffende de tegenprestatie van krachtens de desbetreffende Overeenkomst of enige andere Overeenkomst van welken aard dan ook door Niko aan de Klant geleverde of nog te leveren Apparaten; en
(ii):de vorderingen wegens de krachtens een onder (i) bedoelde overeenkomst tevens ten behoeve van Niko verrichte of nog te verrichten werkzaamheden; en
(iii):de vorderingen ter zake van tekortschieten in de nakoming van de hiervoor onder (i) en (ii) bedoelde Overeenkomsten waaronder met name doch niet uitsluitend de vordering tot vergoeding van schade rente en kosten;

volledig zijn voldaan.

Zolang de eigendom van de geleverde en te leveren Apparaten niet op de Klant is overgegaan mag deze de Apparaten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Niko mee te werken aan het vestigen van een pandrecht op de vorderingen die de Klant uit hoofde van schadevergoeding, doorlevering of anderszins op haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

De Klant is verplicht de Apparaten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Niko te bewaren.

Niko is gerechtigd de Apparaten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn terug te nemen indien de Klant in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of indien Niko aanwijzingen heeft dat de Klant in gebreke zal komen.

De Klant zal Niko te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de geleverde Apparaten of ter uitvoering van haar rechten voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud.

De door Niko ontvangen betalingen worden voor zover van toepassing allereerst toegerekend aan vorderingen die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen.

Niko houdt zich het recht voor om Apparaten te leveren die met betrekking tot prijs en functionaliteit gelijkwaardig zijn aan de Apparaten die besteld werden.

5. Niko's garantieregeling

Voor Apparaten geeft Niko vier (4) jaar garantie vanaf de datum van levering. De factuurdatum geldt als de datum van levering. Als er geen factuur is, geldt de productiedatum.

Deze garantie dekt, naar keuze van Niko, de herstelling, vervanging of terugbetaling van een Apparaat, maar dekt geen verlies of schade noch kosten in verband met het gebrek aan overeenstemming, inclusief de kosten van derden (die betrokken zijn geworden, al dan niet in opdracht van de Klant).

In geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Klant Niko uiterlijk twee (2) maanden na vaststelling van het probleem schriftelijk daarvan in kennis te stellen. Bovendien dient de Klant het probleem duidelijk te beschrijven. Zonder een beschrijving van het probleem voert Niko alleen een korte test van de basisfuncties van het Apparaat uit.

De garantievoorwaarden zijn niet van toepassing: (i) voor een defect als gevolg van een foutieve installatie, oneigenlijk of onachtzaam gebruik of verkeerde bediening of transformatie van het Apparaat; (ii) onderhoud in strijd met de onderhoudsvoorschriften van het Apparaat; (iii) externe oorzaak - een oorzaak die vreemd is aan Niko en die niet aan Niko kan toegeschreven worden - zoals vochtschade, schade door overspanning etc.; (iv) wanneer de oorzaak van het probleem inherent is aan de normale gebruiksduur of levensduur van het Apparaat zoals bv. een defecte zekering of lege batterij die door de Klant kan worden vervangen; (v) in gevallen waarin de aansprakelijkheid van Niko wordt uitgesloten, zoals beschreven in artikel 6.

Voor zover wettelijk toegestaan geeft Niko geen andere expliciete of impliciete garantie, zoals betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, ononderbroken gebruik en niet-inbreuk.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Niko is niet verantwoordelijk en kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van verlies of schade veroorzaakt door:

(a) fouten of nalatigheid van de Klant of een derde; (b) producten en diensten van derden; (c) de gebrekkige werking of het niet-functioneren van de internetverbinding, breedbandverbinding of andere dienst of infrastructuur waarover Niko geen controle heeft; (d) een onjuist gebruik van de Apparaten of Diensten; (e) korte onderbrekingen in de beschikbaarheid of werking van de Apparaten of Diensten als gevolg van een technische interventie (bijvoorbeeld onderhoud); (f) storingen in de Apparaten of Diensten waarover Niko geen controle heeft gezien de stand van kennis en technologie.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn noch Niko noch haar werknemers of agenten aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (bijvoorbeeld winst- of omzetderving, gegevensverlies, verlies van gebruik, herstelkosten, productiekosten, reputatieschade, of verlies van klanten). Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de schadevergoeding die de Klant voor directe schade van Niko kan eisen nooit hoger zijn dan de prijs van het Apparaat of de Dienst in kwestie. Indien de voorgaande beperking van aansprakelijkheid nietig wordt geacht onder het toepasselijke recht, zal de totale aansprakelijkheid van Niko nooit meer dan 50.000 euro of het equivalent daarvan bedragen.

 

De Klant zal Niko vrijwaren voor en verdedigen tegen alle vorderingen op basis van:

(i):de naleving door Niko van de ontwerpen, specificaties of instructies van de Klant;
(ii):de wijziging van een Apparaat door iemand anders dan Niko of;
(iii):het gebruik van Apparaten in combinatie met andere producten;
(iv):enige aansprakelijkheid van Niko voor doorleveringen door de Klant aan zijn afnemers of derden.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten en merkrechten, op alle versies en updates, ter zake van door Niko vervaardigde en/of geleverde Diensten en Apparaten, al dan niet inclusief bijbehorende geleverde software, rusten bij Niko en/of diens toeleveranciers en/of licentiegevers.

De Klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten op de Apparaten, al dan niet inclusief bijbehorende geleverde software, en Diensten toebehoren of in licentie zijn gegeven aan Niko en dat Niko of de derde-licentiegever de eigenaar van deze intellectuele eigendomsrechten is. De Klant verkrijgt uitsluitend het gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de Overeenkomst tussen partijen.

Het is de Klant niet toegestaan de hardware, lay-out, tekst, bestanden, gegevens, databanken, codes, topografie, domeinnaam, software (zowel de binaire code als broncode), tekeningen, merknamen, logo’s, beelden en/of het ontwerp op enigerlei wijze te reproduceren of te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niko. Niko behoudt zich het recht voor om een dergelijk verzoek van de Klant zonder opgaaf van reden te weigeren.

De software mag niet worden gereproduceerd of gekopieerd, zelfs niet voor intern gebruik door de Klant.

De Klant dient de eigendomsvermeldingen in en/of op het Apparaat, de handleidingen en de onderhoudsvoorschriften in goede staat te houden en garandeert dat hij het vertrouwelijke karakter van de software zal behouden.

8. Gegevensbescherming

De door de Klant verstrekte persoonsgegevens zullen zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst, en/of het klantenbeheer, en/of om met de Klant contact op te nemen, en/of de Klant advertenties en/of andere commerciële of promotionele berichten te sturen (direct marketing) met betrekking tot Niko of andere vennootschappen van de groep waartoe Niko behoort of hun zakenpartners. De besloten vennootschap naar Nederlands recht Niko Nederland BV gevestigd aan de Schorsweg 4 – NL-8171 ME Vaassen, BTW NL 80 1946 293 B01, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De Klant verleent hiertoe bij voorbaat diens uitdrukkelijke toestemming aan Niko en/of aan haar gelieerde vennootschappen en vestigingen om de aan haar verstrekte persoonsgegevens te verwerken, een en ander in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.

De persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan andere vennootschappen van de groep waartoe Niko behoort of aan partners van Niko. Niko behoudt zich tevens het recht voor om de aan haar verstrekte persoonsgegevens aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.

Daarnaast komen alle door de Klant verstrekte gegevens in aanmerking voor datamining, op anonieme basis, door Niko.

Het wettelijke recht op inzage, correctie en verzet tegen het verwerken van de persoonsgegevens kan worden uitgeoefend door een schriftelijk, ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe, te versturen naar Niko op het hierboven vermelde adres, of via email op sales@niko.nl.

9. Zaken waarover Niko geen controle heeft

Niko is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle (bijvoorbeeld: natuurrampen, handelingen of nalatigheden van de Klant, operationele verstoringen, door de mens veroorzaakte rampen of natuurrampen, epidemische medische crisissen, materiaalschaarste, stakingen, criminele handelingen, vertragingen in de levering of het transport, of de onmogelijkheid om via de reguliere bronnen arbeidskrachten of materialen te verkrijgen).

10. Financiële garanties

Indien Niko de indruk heeft dat er problemen zijn met de kredietwaardigheid van de Klant, heeft Niko het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en bijkomende garanties te eisen. Indien de Klant deze garanties weigert te geven, heeft Niko het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, onverminderd het recht van Niko om een schadevergoeding te vorderen.

11. Algemeen

De contractuele relatie tussen de Klant en Niko wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Elk geschil over de interpretatie en de toepassing van deze voorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Gelderland te Nederland. Daarenboven is uitsluitend Niko bevoegd een dergelijk geschil voor te leggen aan een rechtbank in het arrondissement waar de gedaagde woonplaats heeft.