SEKRETESSPOLICY

- Version maj 2018 -

Inledning

Nedan finner du Niko NV:s sekretesspolicy (hädanefter kallat "vi" eller "oss"). Denna policy omfattar endast uppgiftsbehandling avseende fysiska personer, dvs. personuppgifter. Denna policy är inte tillämplig på juridiska personer. Denna text informerar dig om vår policy om personuppgiftsbehandling.

I den första delen hittar du allmän information som omfattar all vår personuppgiftsbehandling medan du i den andra delen hittar information om särskild uppgiftsbehandling som kan omfatta dig.

Allmän information tillämplig på all vår personuppgiftsbehandling

Vem är registeransvarig?

Vi är Niko NV, med säte i 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, företagsnummer 0405.045.670, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, och utgör registeransvarig, såvida inte en annan enhet som tillhör Niko explicit nämns nedan i samband med en särskild typ av uppgiftsbehandling. Skulle, för en särskild typ av uppgiftsbehandling, en annan enhet som tillhör Niko vara registeransvarig omfattas även de av den allmänna information.

Hur kan du kontakta dataskyddsombudet?

För all uppgiftsbehandling av enheter inom Niko-gruppen har ett dataskyddsombud utsetts som kan kontakta dig vid frågor eller klagomål. Du kan kontakta dataskyddsombudet per post: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, eller per mejl till dataprotectionofficer@niko.eu.

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Vi kommer att sprida dina personuppgifter till de anställda som behöver dessa för att kunna utföra sitt arbete, till underleverantörer som behandlar personuppgifter på uppdrag av Niko (personuppgiftsbiträden), till andra företag inom samma företagsgrupp, till akademiska institutioner i forsknings- och utvecklingssyfte, samt till rättsliga eller polisiära myndigheter om lagen så kräver.

Sprider vi dina personuppgifter utanför den Europeiska unionen?

I vissa fall kan vi komma att sprida dina personuppgifter till mottagare belägna utanför den Europeiska unionen. I sådana fall säkerställer vi adekvat skydd av dina personuppgifter genom att antingen ingå avtal med sådana mottagare eller arbeta med mottagare som är certifierade eller belägna i tredjeländer godkända av Europeiska kommissionen. Du kan alltid rådfråga dataskyddsombudet för att försäkra dig om att Niko tillhandahåller tillämpligt adekvat skydd.

Vilka rättigheter har jag som registrerad?

Du har flera rättigheter:

 • Du har rätten att få tillgång till dina personuppgifter när som helst. Detta ger dig möjligheten att kontrollera vilka personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätten att få dina personuppgifter rättade när som helst. Detta ger dig möjligheten att rätta eller komplettera inkorrekta eller ofullständiga personuppgifter om dig som vi behandlar.
 • Du har rätten att få dina personuppgifter raderade. Detta ger dig möjligheten att permanent radera personuppgifter om dig som vi behandlar. Vi är inte alltid skyldiga att radera dina personuppgifter på din begäran. Detta gäller bara i de fall där lagen så föreskriver.
 • Du har rätten att begränsa behandlingen av personuppgifter relaterade till dig. Detta ger dig möjligheten att stoppa vår användning av dina personuppgifter utan att radera dem. Vi är inte alltid skyldiga att begränsa vår användning av dina personuppgifter på din begäran. Detta gäller bara i de fall där lagen så föreskriver.
 • Du har rätten att motsätta dig behandling av dina personuppgifter. Detta ger dig möjligheten att motsätta dig fortsatt behandling av dina personuppgifter. Vi är inte alltid skyldiga att bevilja din önskan om detta. Denna rätt gäller enbart när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av våra legitima intressen.
 • Du har rätten att återkalla ditt samtycke när som helst ifall dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke.
 • Du har alltid rätten att motsätta dig behandling av dina personuppgifter av direkta marknadsföringsskäl.
 • Du har rätten att överföra data. Detta ger dig möjligheten att enkelt flytta, kopiera eller skicka vidare personuppgifter från en registeransvarig till en annan. Denna rätt gäller enbart om behandlingen sker på grundval av ditt samtycke eller ett avtal med dig.

Du kan kontakta oss eller dataskyddsombudet med frågor kring dina rättigheter och skyddet av personuppgifter.

Önskar du framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten?

Du kan alltid framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten. För Sverige är detta:

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
https://www.datainspektionen.se/

Särskild uppgiftsbehandling som kan omfatta dig

Vi kan få tillgång till dina personuppgifter genom en mängd kanaler, produkter och metoder. Vårt användande av dina personuppgifter varierar beroende på dessa kanaler, produkter och metoder. Nedan kan du ta reda på vilka metoder vi kan använda oss av för uppgiftsbehandling.

Du är en användare av Niko Home Control (NHC)

Om du använder en NHC-installation behandlar dina personuppgifter för:

 • driften av NHC-installationen (NHC användarkonto, NHC användarhantering, NHC säkerhet och diagnosticering, kundservice, samt installation och användande av NHC-appen) på grundval av gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.
 • forskning och utveckling på grundval av vårt legitima intresse. Forskning och utveckling kan leda till produktförbättring och innovation, vilket både du kommer att dra nytta av (du kommer att få bättre produkter, mer anpassade efter dina önskemål) såväl som samhället överlag (genom energibesparingar och/eller förbättrad säkerhet).

För att de smarta funktionerna i NHC ska fungera måste en profil skapas på grundval av din användare och andra personuppgifter. Baserat på denna profil initieras vissa funktioner eller händelser automatiskt som en del av den korrekta driften av NHC. Du kan stänga av de smarta funktionerna när som helst via ditt användarkonto.

För forskning och utveckling kan en profil skapas baserad på din användardata där uppgifter som kan användas för att identifiera dig, såsom ditt namn, din adress etc., har utelämnats. Denna profil kommer inte på något sätt att påverka dig, förutom möjligen i form av produktförbättringar.

Niko kommer att lagra dina personuppgifter i tio års tid efter att ditt NHC-användarkonto har avslutats.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du är delaktig i Nikos partnerskapsprogram

Är du delaktig i Nikos partnerskapsprogram i egenskap av installatör behandlar vi dina personuppgifter för hanteringen av Nikos partnerskapsprogram (fördelning av lojalitetspoäng, fortbildning och betygssättning) på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.

Med ditt samtycke kommer dina kontaktuppgifter att publiceras på vår webbplats som en auktoriserad installatör för Niko.

Niko kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 20 år efter senaste fortbildning.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du är en installatör

Ifall du installerar våra produkter behandlar vi dina personuppgifter för:

 • hanteringen av installatörer (inklusive support för installatörer, leverans av mjukvara för installation etc.) på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.
 • att med din tillåtelse skicka kommersiell information om våra tjänster och produkter. För detta syfte använder vi aggregerade försäljningssiffror för våra produkter som vi erhåller från grossisterna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Niko kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 10 år efter senaste installation/kontakt.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du är en leverantör

Levererar du produkter eller tjänster till oss behandlar vi dina personuppgifter som en del av vår leverantörshantering på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet. Niko kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 10 år efter senaste leverans.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du är en företagskund (B2B)

Köper du produkter eller tjänster av oss behandlar vi dina personuppgifter som en del av vår kundhantering på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet. Niko kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 10 år efter senaste leverans.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du är en konsument och kund (B2C)

Köper du produkter eller tjänster direkt av oss kommer vi att behandla dina personuppgifter som en del av vår kundhantering på grundval av att kunna uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet. Niko kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 10 år efter senaste leverans.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du besöker någon av våra lokaler

Om du besöker någon av våra byggnader, utställningslokaler eller andra lokaler kommer vi att behandla dina personuppgifter för:

 • besökarhantering (brandsäkerhet, konfidentialitet och organisering av evenemang/möten) på grundval av våra legitima intressen,
 • att med din tillåtelse skicka kommersiell information. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till två år efter ditt senaste besök.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du besöker vår webbplats

När du besöker vår webbplats behandlar vi dina personuppgifter:

 • på grundval av ditt tillstånd att svara på din fråga eller begäran om information,
 • på grundval av ditt tillstånd att skicka kommersiell information till dig,
 • på grundval av vårt legimita intresse vad gäller forskning och utveckling i syfte att analysera och förbättra användandet och driften av webbplatsen. Forskning och utveckling kan leda till förbättring och innovation, vilket både du drar nytta av (genom att få en bättre webbplats, mer anpassad efter dina önskemål) såväl som samhället överlag (genom förbättrad säkerhet).

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter med information som vi insamlar genom våra övriga kanaler, produkter och metoder. Vi lagrar dina personuppgifter i upp till fem år efter ditt senaste besök på vår webbplats. När du besöker en av Nikos webbplatser används även cookies i enlighet med vår policy om cookies.

Du är en användare av våra kostnadsfria appar eller program

Om du använder våra kostnadsfria appar eller program kommer vi att behandla dina personuppgifter för:

 • driften av appen eller programmet (användarkonto, användarhantering, säkerhet och diagnosticering, kundservice, installation och användande) på grundval av att uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.
 • Forskning och utveckling på grundval av vårt berättigade intresse. Forskning och utveckling kan leda till produktförbättring och innovation, vilket både du kommer att dra nytta av (du kommer att få bättre produkter, mer anpassade efter dina önskemål) såväl som samhället överlag (genom energibesparingar och/eller förbättrad säkerhet).

För forskning och utveckling kan en profil skapas baserad på din användardata där uppgifter som kan användas för att identifiera dig, såsom ditt namn, din adress etc., har utelämnats. Denna profil kommer inte på något sätt att påverka dig, förutom möjligen i form av produktförbättringar.

Vi kommer att lagra dina personuppgifter i tio års tid efter att ditt NHC-användarkonto har avslutats.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från oss

När du erhåller kommersiell information om våra produkter och tjänster behandlar vi dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften på grundval av följande:

 • ditt samtycke ifall du inte är en kund till oss, eller
 • vårt legitima intresse om du är en av våra kunder

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du kan alltid avsluta prenumerationen av kommersiell information om våra produkter och tjänster.

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tio år efter avslutad kundrelation (om du är kund) eller upp till fem år efter senaste kontakt (om du inte är kund).

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du erhåller information om produkter och tjänster från en av våra partner

När du erhåller kommersiell information om produkter och tjänster från en av våra partner behandlar vi med ditt samtycke dina personuppgifter av direkta marknadsföringsskäl. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till upp till fem år efter senaste kontakt.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du deltar i en marknadsundersökning.

Om du deltar i en marknadsundersökning behandlar vi dina personuppgifter i syfte att marknadsundersöka våra produkter och tjänster på grundval av våra legitima intressen. Marknadsundersökning möjliggör fortsatt innovation och ytterligare anpassning av våra produkter och tjänster efter våra användares önskemål.

Om du inte önskar att bli kontaktad i marknadsundersökningssyfte, vänligen uppge detta för vårt dataskyddsombud. Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tre år efter avslutad undersökning.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du deltar i ett test

Om du deltar i ett test behandlar vi dina personuppgifter för att testa och utvärdera våra produkter och/eller tjänster på grundval av att uppfylla gällande avtal med dig. Utan dina personuppgifter kan vi inte uppfylla avtalet.

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tre år efter att testet har avslutats.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

Du söker ett arbete

Om du lämnar en ansökan till oss, Niko Group NV, med säte i 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, företagsnummer 0448.548.388, telefon +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, [lägg till allmän mejladress] kommer vi att behandla dina personuppgifter i egenskap av sökande för:

 • hanteringen och utvärderingen av din arbetsansökan, vilket betraktas som en relation utan ingått avtal,
 • att upprätthålla en rekryteringsreserv på grundval av legitima intressen hos övriga enheter inom Niko-gruppen. Genom att upprätthålla en rekryteringsreserv kan vi kontakta dig vid en senare tidpunkt med anledning av ett jobberbjudande ifall det för närvarande inte finns några lediga positioner.

Det är nödvändigt att du uppger dina personuppgifter för att vi ska kunna utvärdera din ansökan och, i förekommande fall, för att erbjuda dig en tjänst. Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tio år efter din senaste ansökan. Om du inte önskar att bli inkluderad i vår rekryteringsreserv, vänligen uppge detta för vårt dataskyddsombud.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.

I varje förekommande fall

Behandlar vi dina personuppgifter för något av ovanstående skäl behandlar vi även dina personuppgifter för:

 • att upptäcka, förhindra och bekämpa bedrägeri och missbruk på grundval av vårt legitima intresse. Färre fall av bedrägerier och missbruk gynnar oss, våra kunder och leverantörer,
 • att hantera dispyter på grundval av vårt legitima intresse att säkerställa och skydda våra rättigheter,

Vi lagrar dina personuppgifter i upp till tio års tid efter att dina personuppgifter har inaktiverats.

För mer allmän information om denna uppgiftsbehandling (vem som är registeransvarig, kontaktuppgifter till dataskyddsombud och tillsynsmyndighet, vilka som tar del av dina personuppgifter, vilka rättigheter du har, huruvida vi sprider dina personuppgifter till länder utanför EES etc.), se allmän information om all vår personuppgiftsbehandling.