! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Hållbar verksamhet hos Niko

Från miljöstadga till hållbar verksamhet-stadga

Att vara miljövänliga har legat högt upp på Nikos agenda sedan 2001. Vi letar aktivt efter lösningar för att göra det ekologiska avtrycket från våra produkter så litet som möjligt.

För att effektivisera våra miljöinsatser ordentligt tillämpar vi VOKA-miljöstadgan. I denna beskriver vi de mål som vi strävar efter att uppnå varje år. En oberoende kommission kontrollerar sedan att vi verkligen gör det. Vi har lyckats med det här varenda år − tjugo år i rad har vi höjt ribban för oss själva varje gång.

I linje med målen för hållbar utveckling

År 2018 växlade vi från VOKA:s miljöstadga till deras stadga för hållbar verksamhet, vilken inspirerats av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG). Dessa mål för hållbar utveckling fungerar som en måttstock för hållbar utveckling enligt vilken företag världen över – liksom regeringar och medborgare – kan mäta sin egen hållbarhet. De omfattar fem domäner – planeten, människorna, välstånd, fred och samarbete. Det betyder att de sträcker sig mycket längre än bara till ekologi.

Vad understryker Nikos hållbarhetspolicy?

 

SDG 1 – Ingen fattigdom

Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt

SDG 2 – Ingen hunger

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk

SDG 3 – Hälsa och välbefinnande

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

SDG 4 – God utbildning för alla

Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

SDG 5 – Jämställdhet

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

SDG 6 – Rent vatten och sanitet

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

SDG 7 – Hållbar energi för alla

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla

SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla

SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation

SDG 10 – Minskad ojämlikhet

Minska ojämlikheten inom och mellan länder

SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara

SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringen

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser

SDG 14 – Hav och marina resurser

Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling

SDG 15 – Ekosystem och biologisk mångfald

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, hejda förlusten av biologisk mångfald

SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling

SDG 17 – Genomförande och globalt partnerskap

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling

Vi riktar ljuset på några initiativ:

Eco-design

På Niko gör vi allt vi kan för att vår industriella verksamhet ska påverka miljön så lite som möjligt. Vi går faktiskt till ytterligheter för att göra det. Vi nöjer oss inte med återvinning av produktionsavfallet utan minskar vår miljöpåverkan redan från starten av produktutformningsprocessen. Det är det som kallas ”eco-design”.

RoHS-deklarationen ingår i den individuella CE-deklarationen för produkten. Du kan även ladda ner våra REACH-deklarationer.

Niko förespråkar större mångfald inom rekrytering

Niko är stolta över att vara bland de första att underteckna en ny mångfaldsstadga. Den här stadgan är en formell deklaration om bredare rekrytering, oavsett hudfärg, bakgrund, ålder eller läggning. Fler än 50 företag i regionen Antwerp-Waasland har ställt sig bakom detta VOKA-initiativ.

Stadgan erkänner att mångfald är ett måste för vinstdrivande företag, och att det är en förutsättning för hållbar tillväxt och innovation. Bart Vanderkerken, Nikos VP HR, bekräftar att Niko aktivt välkomnar människor med all slags bakgrund.

Ekologiskt alternativ till farliga ämnen

Sedan 2017 har Niko arbetat tillsammans med företaget Eco-Point, vilka utvecklar bio-baserade alternativ till miljöbelastande underhålls- och rengöringsprodukter.

Det är vår ambition att ersätta så många produkter som möjligt med en farosymbol på förpackningen med naturprodukter. De är mycket mindre belastande för miljön och mer hälsosamma för vår personal.

Det bästa filtret från Moder jord

Skadliga lösningsmedel frigörs när vi emaljerar ramar för våra infällda strömställare. Det är därför som luften från emaljeringsledet renas innan den frisläpps. Ett filter tillverkat av träbark och bakterier har visat sig vara det mest effektiva sättet att ta bort lösningsmedel från emaljeringsledets luft.

Smart återvinning av plaster

Nikos ambition är att återanvända så många plaster som möjligt i sina produktionsprocesser.

När man till exempel formgjuter ramar för infällnadsmaterial så blir det kvar en gjutkanal. Denna polykarbonatplast av hög kvalitet mals och smälts ner igen och utgör därefter 10 % av råmaterialet för nytt infällnadsmaterial.

Niko är en Factory of the Future (Framtidsfabrik)

Niko har kunnat kalla sig Factory of the Future (Framtidsfabrik) sedan 2019.

Detta erkännande utfärdas av teknikfederationen Agoria åt företag som lyckas med att framtidssäkra sina fabriker. För ett företag som Niko, vars mål är att fortsätta med sin lokala produktion i Sint-Niklaas, är den bästa strategin för att behålla sin konkurrenskraft att investera i innovation och digitalisering.

En intervju med Nikos miljösamordnare

Dirk D’haese är Nikos miljösamordnare och är tätt involverad i hela processen ända från början. Dirk: ”Vårt miljöengagemang kan i sort sett tillskrivas Jo De Backer, sonsonen till en av Nikos grundare som när det begav sig var företagets VD. Tack vare hans engagemang har Niko alltid varit pionjärer när det gäller ekologi och som företag gör vi gör mycket mer än vad de rättsliga minimikraven säger. Även om det har ett pris.

Läs mer