! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko green energy

REACH & RoHS

REACH

EU-förordningen REACH implementerades 2007 och avser produktion och användade av kemikalier.

”REACH” står för Registration (registrering), Evaluation (utvärdering), Authorisation (godkännande) och Restriction of Chemicals (begränsning av kemikalier). Alla kemikalier måste registreras via Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). Hittills har mer än 25 000 kemikalier registrerats på ECHA:s webbplats. Utvärderingsprocessen är avsedd att verifiera den potentiella påverkan av dessa kemikalier på människans hälsa och miljön. Om ett ämne inger mycket stora betänkligheter visas det i förteckningen över SVHC-kandidater (Substances of Very High Concern). Ytterligare ämnen läggs till i denna förteckning var sjätte månad baserat på resultat från vetenskaplig forskning.

Niko är en tillverkare och leverantör av varor och inte kemikalier. Under normala förhållanden, och även i händelse av förutsebart missbruk, kommer inga kemikalier att frigöras från Nikos varor.

Niko har följt utvecklingen av denna förordning sedan den trädde i kraft. Enligt artikel 33 i förordningen har en tillverkare av varor en skyldighet att vidarebefordra information om innehållet av SVHC-ämnen till professionella kunder, om dessa ämnen förekommer i koncentrationer över 0,1 viktprocent.

Niko tar denna skyldighet på stort allvar och strävar, tillsammans med sina leverantörer, efter att undvika användningen av SVHC-ämnen i sina produkter. Eftersom förteckningen över SVHC-ämnen ständigt utökas är det trots det oundvikligt att vissa av dessa ämnen finns i Nikos varor.

I listan nedan visas de SVHC-ämnen som vi hittills känner till som kan finnas i våra varor i koncentrationer över 0,1 %.

Produktsortiment

Ämne

CAS

Elektroniska tillbehör

872-50-4

1-metyl-2-pyrrolidinon

 

68412-54-4

Etoxilerad nonylfenol

 

84-61-7

DCHP

 

98-54-4

4-tert-butylfenol

 

26523-78-4

Tris(nonylfenyl)fosfit

 

25973-55-1

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol

Alla produktsortiment

7439-92-1

Pb

Om du har frågor eller betänkligheter kring ämnena på denna lista kan du kontakta vårt Eco-Compliance-kontor via ecocompliance@niko.eu.


ecocompliance@niko.eu.

Direktivet 2002/95/EG för begränsning av farliga ämnen (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) föreslogs 2003 och trädde i kraft den 1 juli 2006. Detta EU-direktiv begränsade användningen av sex farliga material i tillverkningen av olika typer av elektronisk och elektrisk utrustning, med ett antal undantag. Dessa material var bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar (PBDE).

Tillämpligheten var begränsad till följande kategorier av utrustning:

  1. 1. Stora hushållsapparater
  2. Små hushållsapparater
  3. IT- och telekommunikationsutrustning
  4. Konsumentutrustning
  5. Belysningsutrustning
  6. Elektriska och elektroniska verktyg (med undantag av storskaliga, stationära industriella verktyg)
  7. Leksaker, sport- och fritidsprodukter
  8. Automater

År 2011 ersattes direktivet av det nya direktivet 2011/65/EU i vilket tillämpligheten utökades i faser till att inkludera all elektrisk och elektronisk utrustning. Detta direktiv enligt den nya metoden förpliktigar även CE-märkning för all tillämplig utrustning.

År 2015 lades 4 material till i listan, vilket resulterade i att följande ämnen är begränsade (med undantag) i elektriska och elektroniska produkter:
Bly (0,1 %)
Kvicksilver (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Sexvärt krom (0,1 %)
Polybromerade bifenyler (PBB) (0,1 %)
Polybromerade bifenyletrar (PBDE) (0,1 %)
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) (0,1 %)
Butylbensylftalat (BBP) (0,1 %)
Dibutylftalat (DBP) (0,1 %)
Diisobutylftalat (DIBP) (0,1 %)

Alla Niko-produkter uppfyller kraven i det tillämpliga RoHS-direktivet, vilket anges i EU-försäkran om överensstämmelse (CE-märkning). Du hittar denna försäkran på Nikos webbplats. Du kan även begära en kopia via ecocompliance@niko.eu.