! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

REACH & RoHS

Dismantling information - Recycling guides

REACH

Niko wil de impact op het milieu van al zijn producten zo klein mogelijk houden.

Op basis daarvan volgt Niko strikt alle evoluties en vereisten van de REACH-verordening. 'REACH' is de afkorting voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën.

Alle chemische stoffen worden geregistreerd via het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Vandaag staan al meer dan 25.000 chemische stoffen op de ECHA-website. Het beoordelingsproces is bedoeld om het potentiële effect van deze chemische stoffen op de gezondheid van de mens en het milieu na te gaan. Als er ernstige bezorgdheid bestaat, zal de stof op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern, SVHC) verschijnen. Om de zes maanden worden er op basis van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek extra stoffen aan deze lijst toegevoegd.

Niko is een fabrikant en leverancier van elektrische en elektronische accessoires. Dergelijke artikelen kunnen SVHC-stoffen bevatten, maar onder normale omstandigheden of zelfs bij te verwachten misbruik zullen er nooit stoffen uit de artikelen vrijkomen.

Zoals vereist door artikel 33 van de REACH-verordening: “Op verzoek van een consument verstrekt elke leverancier van een voorwerp dat een stof bevat die aan de criteria van artikel 57 voldoet en overeenkomstig artikel 59, lid 1, in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent (g/g) is gemeten, de consument voldoende aan de leverancier bekende informatie om een veilig gebruik van dat voorwerp mogelijk te maken, waaronder ten minste de naam van de stof.”

Niko neemt deze verplichtingen zeer ernstig en streeft er samen met zijn leveranciers naar om het gebruik van SVHC-stoffen in zijn producten te beperken en waar mogelijk te vermijden. Aangezien de lijst met stoffen op de SVHC-lijst voortdurend wordt uitgebreid, is het mogelijk dat een aantal van deze stoffen in onze artikelen aanwezig zijn.

Onderstaande lijst bevat de tot nu toe bekende zeer zorgwekkende SVHC-stoffen die in concentraties van meer dan 0,1% in onze artikelen aanwezig kunnen zijn. Voor deze SVHC-stoffen worden SCIP-meldingen gestuurd naar het Europees Agentschap voor chemische stoffen onder de kaderrichtlijn afvalstoffen.

Heb je vragen of twijfels over de stoffen op deze lijst, neem dan contact op met ons Eco-Compliance kantoor via ecocompliance@niko.eu.

RoHS

De richtlijn 2002/95/EG betreffende beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen werd aangenomen in 2003 en trad op 1 juli 2006 in werking. Deze Europese richtlijn beperkt het gebruik van zes gevaarlijke stoffen bij de productie van verschillende soorten elektronische en elektrische apparatuur, met een aantal uitzonderingen. De stoffen die onder deze richtlijn vallen zijn lood, kwik, cadmium, hexavalent chroom, polybroombifenylen (PBB's) en polybroomdifenylethers (PBDE's).

De toepasbaarheid was beperkt tot de volgende categorieën van apparatuur:

  1. Grote huishoudelijke toestellen
  2. Kleine huishoudelijke toestellen
  3. IT- en telecommunicatieapparatuur
  4. Consumentenapparatuur
  5. Verlichtingsapparatuur
  6. Elektrisch en elektronisch gereedschap (met uitzondering van grootschalig, stationair industrieel gereedschap)
  7. Speelgoed, vrijetijds- en sportuitrusting
  8. Automatische dispensers

In 2011 werd de richtlijn vervangen door de nieuwe richtlijn 2011/65/EU waarbij de toepasselijkheid gefaseerd is uitgebreid tot alle elektrische en elektronische apparatuur. Deze nieuwe-aanpak-richtlijn legt ook de CE-markering op voor alle van toepassing zijnde apparatuur.

In 2015 zijn 4 stoffen aan de lijst toegevoegd, waardoor het gebruik van de volgende substanties in elektrische en elektronische producten beperkt is (met uitzonderingen):
Lood (0.1%)
Kwik (0.1%)
Cadmium (0.01%)
Hexavalent chroom (0.1%)
Polybroombifenylen (PBB) (0.1%)
Gebromeerde difenylethers (PBDE) (0.1%)
Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0.1%)
Butylbenzylftalaat (BBP) (0.1%)
Dibutylftalaat(DBP) (0.1%)
Diisobutylftalaat (DIBP) (0.1%)

Alle Niko producten voldoen aan de geldende RoHS-richtlijn, waarvan het bewijs te vinden is in de EU conformiteitsverklaring (CE). Deze verklaringen zijn te vinden op de NIKO website. Kopieën kunnen ook aangevraagd worden via ecocompliance@niko.eu.

Dismantling information - Recycling guides

510-50000

550-20102