! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Wedstrijdreglement “Actie dimmers”

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de deelname aan de wedstrijd “Actie dimmers” (hierna de "Wedstrijd") die wordt georganiseerd door Conite NV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, KBO-nummer 0448.615.694 (hierna de "Organisator") via de website www.niko.eu/dimmerpromo (hierna “de Site”).

Het wedstrijdreglement bestaat uit de deze voorwaarden en enige bijkomende informatie met betrekking tot de deelname en de prijzen zoals gepubliceerd op de Site (hierna het “Reglement”).

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, stemmen de deelnemers in met het feit dat zij gebonden zijn door het Reglement. Om geldig te zijn, dient iedere inschrijving en deelname te voldoen aan de bepalingen van het Reglement. Het Reglement is tevens beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Organisator.

Artikel 1: Duur van de wedstrijd

De Wedstrijd begint op 15 januari 2021 om 0u00:01 en eindigt op 28 februari 2021 om 23u59:59 (de "Wedstrijdperiode").

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd staat open voor elke in België gevestigde meerderjarige persoon die actief is als erkend Niko-installateur, uitgezonderd groothandel, bij aankoop van tenminste drie deelnemende producten met volgende referentie gedurende de Wedstrijdperiode:

  • Ref. 310-03900
  • Ref. 310-02900
  • Ref. 310-01900
  • Ref. 330-00700
  • Ref. 330-00701

De deelname aan de Wedstrijd veronderstelt voorts dat de deelnemer (i) toegang heeft tot het internet en de Site, (ii) beschikt over een geldig e-mailadres, fysiek adres en telefoonnummer.

Deelname is uitsluitend nominatief. Om zijn winstkansen te verhogen mag elke deelnemer meerdere malen deelnemen, met dien verstande dat de deelnemer per afzonderlijke deelname moet voldoen aan de hoger gestelde minimum aankoopvereisten.

Medewerkers, personeelsleden, aangestelden, vertegenwoordigers, lasthebbers, bestuurders van de Organisator of vennootschappen die behoren tot dezelfde groep en eenieder die bij de organisatie van de Wedstrijd is betrokken, evenals hun familieleden in de eerste graad, komen niet in aanmerking voor deelname.

Artikel 3: Deelname

Deelname aan de Wedstrijd verloopt als volgt:

  • De groothandel ontvangt een stockvoorstel voor hoeveelheid dimmers die z/hij moet opnemen;
  • De deelnemende installateur neemt tijdens de Wedstrijdperiode het vereiste minimumaantal deelnemende producten af bij zijn groothandel (de “Transactie”);
  • Per Transactie ontvangt de deelnemer een unieke code om deel te nemen aan de Wedstrijd. Deze code bevindt zich op de verpakking;
  • De deelnemer dient deze code te activeren op de Site, waarbij hij drie kennisvragen en één schiftingsvraag dient te beantwoorden;
  • De deelnemer dient tevens de gevraagde gegevens (naam, voornaam, adres, BTW-nummer, e-mail, telefoonnummer) in te vullen, aan te geven welke hoofdprijs hij verkiest bij winst en zich akkoord te verklaren met het Wedstrijdreglement.

Aan de Wedstrijd kan enkel worden deelgenomen via de Site.

De deelname aan de Wedstrijd is enkel geldig indien de gegevens vereist door de Organisator correct en volledig werd ingevuld op de Site gedurende de Wedstrijdperiode. Bijgevolg wordt geen rekening gehouden met onvolledige deelnames of deelnames die niet tijdig werden afgerond. De Organisator heeft het recht om een deelnemer van de Wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat deze onjuiste, onvolledige, foutieve of misleidende gegevens heeft verstrekt of de Wedstrijd op enigerlei wijze verstoort of probeert te verstoren of in dit kader fraude pleegt of probeert te plegen. In al deze gevallen verliest de Deelnemer het recht op enige gewonnen Prijs.

De Organisator is niet verantwoordelijk indien een inschrijving omwille van technische of andere redenen niet wordt ontvangen of kan worden behandeld, indien onjuiste informatie wordt opgegeven of ingeval van enig geleden verlies, schade of verwonding als gevolg van een technisch of enig ander probleem in het kader van een inschrijving of deelname.

Artikel 4: Deelnemingskosten

De kosten verbonden aan de deelname aan de Wedstrijd zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt, internetverbindingskosten, zijn ten laste van de Deelnemer.

Artikel 5: Bepaling van de winnaar

Eind maart 2021 worden uit de geldige deelnemers tien (10) winnaars gekozen, op basis van het aantal correct beantwoorde vragen. Indien meerdere deelnemers alle vragen correct hebben beantwoord worden de winnaars gekozen uit diegenen die de schiftingsvraag het dichts hebben benaderd of, indien ook op basis hiervan geen tien afzonderlijke winnaars kunnen worden bepaald, de deelnemer(s) die als eerste hebben deelgenomen via de Site (h/min/sec).

Artikel 6: De prijzen

Na afloop van de Wedstrijdperiode hebben de tien ultieme winnaars recht op één van de volgende hoofdprijzen, in functie van de voorkeur aangegeven bij deelname (de “Prijs”):

Prijs

Wijnkoelkast SMEG SCV115A

Sonos surroundset met Sonos Beam, Sub en One with Beam

Sonos entertoinmentset met Sonos Arc en Sub

TREK e-bike Verve+1 Lowstep

Samsung TV The Frame QLED 50” met soundbar

Apple MacBook Air 8 GB / 512 GB SSD-opslag – 1,1 GHz space grey

Apple MacBook Pro 13”, 8 GB/ 1TB SSD-opslag – 1,4 GHz space grey


De Prijzen zijn ondeelbaar en moeten aanvaard worden zoals deze worden toegekend.

Prijzen worden toegekend volgens de datum van deelname van de winnaars. Indien de gekozen Prijs niet langer beschikbaar is, kan de Organisator deze vervangen door één van de resterende Prijzen.

De Prijzen kunnen niet worden teruggenomen, omgewisseld of ingeruild voor geld, vreemde valuta of een andere prijs.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijzen te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde en/of aard in het geval de Prijs om welke reden dan ook niet meer beschikbaar zou zijn. De Deelnemer aanvaardt dat de Organisator of enige andere partij die bij de Wedstrijd betrokken is niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor dergelijke vervanging.

Artikel 7: Kennisgeving aan de winnaar - afhaling en gebruik van de prijs

Elke eindwinnaar zal op de hoogte gebracht worden via e-mail of telefoon op het door hem opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.

De winnaar beschikt vervolgens over een periode van vier weken te rekenen vanaf de kennisgeving om zijn/haar Prijs te kiezen.

Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen dient de winnaar zijn/haar identiteit en leeftijd aan te tonen aan de hand van een geldig legitimatiebewijs (identiteitskaart of internationaal paspoort). Tevens moet z/hij een factuur kunnen voorleggen om aan te tonen dat z/hij gedurende de Wedstrijdperiode het minimumaantal deelnemende producten heeft gekocht.

Indien de winnaar zijn identiteit of leeftijd niet kan aantonen, het vereiste aankoopbewijs niet kan voorleggen en/of nalaat om de Prijs te aanvaarden binnen de gestelde termijn, dit telkens ongeacht de reden, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Prijs toe te kennen aan een andere deelnemer conform het in artikel 5 bepaalde.

De winnaar dient zelf de vereiste administratieve, fiscale en/of andere verplichtingen en -formaliteiten te vervullen die nodig zouden zijn om de Prijs op rechtmatige wijze in ontvangst te kunnen nemen of te gebruiken. Eventuele kosten en taksen verbonden aan dergelijke verplichtingen zijn uitsluitend ten laste van de winnaar.

Artikel 8: Gebruik van naam, afbeelding en getuigenis van de winnaar

Door deel te nemen aan de Wedstrijd en de Prijs te aanvaarden gaat de winnaar uitdrukkelijk akkoord om, op verzoek van de Organisator, zijn/haar naam, afbeelding en/of getuigenis, hetzij mondeling, schriftelijk of op video vast te leggen en deze kosteloos te gebruiken in het kader van de communicatie rond de Wedstrijd en/of ter promotie van de Organisator en de met de Organisator verbonden vennootschappen, hun activiteiten, producten en diensten, via elk communicatiemedium, met inbegrip van gebruik online, in eender welke vorm, schriftelijk of audiovisueel. De winnaar ziet daarbij af van het recht om het promotiemateriaal, de videoclip, drukwerk of ander materiaal dat mogelijk in combinatie met de naam, afbeelding en getuigenis van de winnaar wordt gebruikt, te controleren of goed te keuren.

Artikel 9: Wijzigingen

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, aan te passen, te annuleren of te beëindigen bij onvoorziene omstandigheden waar de Organisator redelijkerwijze geen controle over heeft en die het verloop van de Wedstrijd in overeenstemming met de bepalingen van het Reglement zouden hinderen, zoals, zonder hiertoe te zijn beperkt, storing van het Internet (al dan niet door een virus) of informatica-uitrusting (hardware, software, gegevensbanken en gegevens, servers).

In geval van een dergelijke inkorting, verlenging, uitstel, aanpassing, annulering of beëindiging van de Wedstrijd verbindt de Organisator zich ertoe de deelnemers elektronisch en/of door publicatie op de Site (naar keuze van de Organisator) op de hoogte te brengen en, in voorkomend geval, de nieuwe regels door te geven die van toepassing zijn. Elke deelnemer dient de nieuwe voorwaarden van het Reglement te aanvaarden, zo niet zullen ze uitgesloten worden van deelname aan de Wedstrijd, hetgeen door de deelnemers uitdrukkelijk wordt aanvaard.

Artikel 10: Aansprakelijkheid - disclaimer

De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade, van welke aard ook, als gevolg van deelname aan de Wedstrijd en/of de aanvaarding of het gebruik van de Prijs, met uitzondering van de aansprakelijkheid die de Organisator wettelijk niet kan uitsluiten.

Artikel 11: Algemeen

Over het Reglement, de organisatie en/of de uitslag van de Wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, ongeacht de vorm. Beslissingen van de Organisator in het kader van de Wedstrijd zijn zonder verhaal.

De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke uitlatingen met betrekking tot de Wedstrijd, de Organisator en de met de Organisator verbonden vennootschappen, hun activiteiten, producten en diensten.

De persoonsgegevens die bij de inschrijving en deelname aan de Wedstrijd worden opgegeven worden behandeld conform de geldende toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Het door de Organisator gehanteerde privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd via de link https://www.niko.eu/nl-be/legal/privacy-policy, is van toepassing. De Deelnemer verklaart dat hij kennis heeft genomen van de inhoud ervan.

Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan Belgisch recht. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig zou blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en dient de niet werkzame bepaling te worden geïnterpreteerd als of omgezet in een werkzame bepaling van zoveel mogelijk dezelfde strekking.