! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

NIKO Gedragscode 

Kinderarbeid 

NIKO is een groot voorstander van het recht van kinderen op ontwikkeling en onderwijs. Daarom kan NIKO geen kinderarbeid tolereren, wat betekent dat het alle gebruik van kinderen als arbeidskrachten in de productie, op zichzelf of door zijn leveranciers, volledig afwijst. Kinderarbeid wordt gedefinieerd als werk dat wordt verricht door kinderen die ofwel jonger zijn dan 15 jaar, ofwel jonger zijn dan de minimumleeftijd die de toepasselijke wetgeving voorschrijft, ofwel ouder zijn dan de leeftijd voor het voltooien van de leerplicht (er wordt een uitzondering gemaakt voor gereglementeerde vormen van het plaatsen van leerlingen in het kader van hun opleiding), afhankelijk van welke van de drie het hoogst is. 

 

Discriminatie

 NIKO bevordert sterk het respect voor culturele verschillen en aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie op het werk op basis van ras, godsdienst, leeftijd, nationaliteit, geslacht, politieke opvattingen of seksuele geaardheid, door haarzelf of door haar leveranciers. Werknemers mogen niet worden blootgesteld aan enige fysieke straf, dreiging met geweld of fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of mishandeling op de werkplek of in werkgerelateerde situaties. 

 

Gedwongen arbeid 

Gedwongen of onvrijwillige arbeid is volledig onaanvaardbaar voor NIKO. Dit omvat werk op basis van een gedwongen contract, slavernij en andere vormen van arbeid tegen iemands wil of keuze. 

 

Werkomgeving 

NIKO ondersteunt het fundamentele recht van de mens op goede arbeidsomstandigheden. De Leverancier zorgt voor een goede werkomgeving die voldoet aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en die in overeenstemming is met de lokale industriepraktijken. 

 

Werkuren en salaris 

NIKO erkent de negatieve invloed van te lange werktijden op de gezondheid en het welzijn van de werknemers (zoals blijkt uit recente internationale studies) en bevordert een behoorlijk evenwicht tussen werk en privéleven. De Leverancier zal alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften naleven en handelen in overeenstemming met de lokale industriepraktijken, met betrekking tot arbeidstijd en overwerk. De Leverancier zal aan alle werknemers een salaris betalen dat ten minste gelijk is aan het minimumloon dat vereist is volgens de toepasselijke wetten, regels en voorschriften en zal alle wettelijk voorgeschreven uitkeringen verstrekken. De Leverancier biedt vakantiedagen, verlofperiodes en vakantiedagen aan in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. 

 

Het recht van vereniging en collectieve onderhandeling 

NIKO respecteert het recht van de werknemers om zich vrij te verenigen en collectief te onderhandelen. Daarom zal de Leverancier ook het recht van zijn werknemer om al dan niet toe te treden tot een organisatie, met inbegrip van arbeidsorganisaties, of dergelijke organisatie op te richten, ten volle respecteren. 

 

Milieu 

De Leverancier zal alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften met betrekking tot het milieu volledig naleven. Daarnaast zal de Leverancier ernaar streven om afval en emissies naar lucht, grond en water te verminderen, op een milieuveilige manier met chemicaliën om te gaan, gevaarlijk afval op een milieuveilige manier te behandelen, op te slaan en te verwijderen, en bij te dragen aan het recycleren en hergebruiken van materialen en producten, in overeenstemming met de lokale industriepraktijken. 

 

Corruptie

 NIKO wijst elke vorm van corruptie of omkoping af. Het is algemeen aanvaard dat deze praktijken een duidelijk negatief effect hebben op de duurzame ontwikkeling en de bevordering van de vrije handel. Daarom zal NIKO deze praktijken nooit accepteren, noch zal het enige vorm van onverschuldigde betaling verrichten of accepteren. Van de leverancier wordt verwacht dat hij zich strikt aan dezelfde gedragslijn houdt.