! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Oznámenie o ochrane osobných údajov

- júl 2019 -

ÚVOD

Nižšie uvádzame naše oznámenie o ochrane osobných údajov (ďalej iba „my“ , „nás“ alebo „náš/naša/naše“). Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje iba na spracovanie údajov týkajúcich sa fyzických osôb, t.j. osobných údajov. Toto oznámenie sa netýka údajov právnických osôb. Toto vyhlásenie vás informuje o našich zásadách s ohľadom na spracovávanie osobných údajov.

V tejto prvej časti nájdete všeobecné informácie, ktoré sa vzťahujú na všetky naše operácie spracovania osobných údajov, zatiaľ čo v druhej časti nájdete informácie o konkrétnych úkonoch spracovania, ktoré sa vás môžu týkať.

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE PLATNÉ PRE VŠETKY NAŠE ÚKONY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Kto je správcom údajov?

Správcami vašich osobných údajov sú nasledujúce právnické osoby, každá kvôli jej vlastným účelom spracúvania, ako je uvedené v tabuľke nižšie. Tieto právnické osoby nie sú spoločnými správcami údajov v zmysle článku 26 GDPR.

Správca údajov 1:
Niko NV
so sídlom na adrese 9100 Sint-Niklaas
Industriepark West 40
Belgicko
číslo spoločnosti 0405.045.670
telefón +32 3 778 90 00
fax +32 3 777 71 20

Správca údajov 2:
Niko Slovakia spol. s.r.o.,
so sídlom na adrese Údernícka 9
Bratislava
851 01
Slovensko
číslo spoločnosti IČO 31 394 957
telefón +421 2 63 825 155

Správca údajov 1 spracúva vaše osobné údaje:

Správca údajov 2 spracúva vaše osobné údaje:

Ak ste používateľom výrobku ale služby, ktorá sa týka spoločnosti Niko (časť 2.1)

Ak ste inštalačným technikom (časť 2.2)

Ak ste návštevníkom našich webových stránok (časť 2.7)

Ak ste dodávateľom (časť 2.3)

Za účelom prechádzania podvodom (časť 2.14)

Ak ste obchodným zákazníkom (2B2) (časť 2.4)

Ak ste používateľom niektorej z našich bezplatných aplikácií či softvérových programov (časť 2.8)

Ak ste spotrebiteľom a zákazníkom (B2C) (časť 2.5)

Ak sa podieľate na výskume trhu (časť 2.11)

Ak ste návštevníkom niektorého z našich pracovísk (časť 2.6)

Ak sa podieľate na teste (časť 2.12)

Ak obdržíte komerčné informácie o produktoch aslužbách od nás (časť 2.9)

 

Ak obdržíte komerčné informácie o produktoch aslužbách od našich partnerov (časť 2.10)

 

Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu (časť 2.13)

 

Za účelom prechádzania podvodom (časť 2.14)

1.2 Ako môžete kontaktovať úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ)?

Pre všetky úkony spracovania subjektami, ktoré patria do skupiny Niko, vymenovala skupina Niko úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ), ktorého môžete kontaktovať v prípade otázok či sťažností. ÚOÚ môžete kontaktovať poštou na adrese: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgicko alebo e-mailom na adrese dataprotectionofficer@niko.eu.

1.3 Kto obdrží vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytneme našim zamestnancom, ktorí ich potrebujú pre plnenie svojich povinností, subdodávateľom, ktorí spracovávajú osobné údaje v mene Niko (spracovatelia), ďalším spoločnostiam v rámci skupiny spoločností, do ktorej patríme, akademickým inštitúciám pre účely výskumu a vývoja, súdom alebo polícii, pokiaľ to vyžaduje zákon.

1.4 Poskytujeme vaše osobné údaje príjemcom so sídlom mimo Európsku úniu?

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť príjemcom so sídlom mimo Európsku úniu. V takom prípade zabezpečíme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov buď uzatvorením zmluvy s takými príjemcami alebo spoluprácou s príjemcami, ktorí sú certifikovaní alebo ktorí sídlia v krajinách schválených Európskou komisiou. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ), aby ste získali prístup k informáciám o príslušných primeraných opatreniach zabezpečených nami.

1.5 Aké práva máte ako subjekt údajov?

Máte nasledujúce práva:

 • Kedykoľvek máte právo na prístup k vašim osobným údajom. To vám umožňuje skontrolovať osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Máte právo nechať vaše osobné údaje kedykoľvek opraviť. To vám umožňuje opraviť alebo doplniť nesprávne či neúplne osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Máte právo nechať vaše osobné údaje zmazať. To vám umožňuje nechať trvalo zmazať osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. Nie sme vždy povinní zmazať vaše osobné údaje na vašu žiadosť. Toto právo sa vzťahuje na prípady a v rozsahu stanovené v právnych predpisoch.
 • Máte právo obmedziť spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. To vám umožňuje zmraziť naše používanie vašich osobných údajov bez ich zmazania. Nie sme vždy povinní obmedziť vaše osobné údaje na vašu žiadosť. Toto právo sa vzťahuje na prípady a v rozsahu stanovené v právnych predpisoch.
 • Máte právo uplatniť námietku voči spracovaní vašich osobných údajov. To vám umožňuje uplatniť námietku voči ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov. Nie sme vždy povinní vašej námietke vyhovieť. Toto právo sa vzťahuje iba na prípady, keď spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho zákonného nároku.
 • Máte právo váš súhlas kedykoľvek odvolať, pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu.
 • Máte vždy právo uplatniť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu.
 • Máte právo na prenosnosť údajov. To vám umožňuje jednoducho presúvať, kopírovať alebo preposielať osobné údaje od jedného správcu údajov inému. Toto právo je možné uplatniť iba v prípade, že spracovávanie prebieha na základe vášho súhlasu alebo zmluvy s vami.

Vaše žiadosti týkajúce sa vašich práv alebo problematiky ochrany osobných údajov zasielajte nám alebo nášmu úradníkovi pre ochranu osobných údajov (ÚOÚ).

1.6 Prajete si podať sťažnosť kontrolnému orgánu?

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť kontrolnému orgánu.

Pre Belgicko to je:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
contact@apd-gba.be
tel 0032 2 247 48 00

Pre Slovensko to je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27

statny.dozor@pdp.gov.sk

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

2 MÔŽU SA NA VÁS UPLATNIŤ ŠPECIFICKÉ OPERÁCIE SPRACOVANIA.

Vaše osobné údaje môžeme získať do vlastníctva prostredníctvom všetkých druhov kanálov, produktov a metód. V závislosti na týchto kanáloch, produktoch a metódach sa bude líšiť naše používanie vašich osobných údajov. Nižšie uvádzame informácie o rôznych metódach spracovania, ktoré môžeme používať.

2.1 Ste používateľom výrobku alebo služby, ktorá sa týka spoločnosti Niko

Pokiaľ ste používateľom výrobku alebo služby, ktorá sa týka spoločnosti Niko, akým je napríklad inštalácia Niko Home Control, budeme spracovávať vaše osobné údaje pre: :

 • Prevádzku alebo poskytovanie výrobku alebo služby, ktorá sa týka spoločnosti Niko (používateľský účet, správa používateľov, zabezpečenie a diagnostika, služby zákazníkom, inštalácia a používanie súvisiacej aplikácie týkajúcej sa spoločnosti Niko) na základe uzatvorenia zmluvy s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť túto zmluvu uzatvoriť.
 • Výskum a vývoj na základe našich zákonných nárokov. Výskum a vývoj môžu viesť ku zlepšeniu a inovácii produktu, ktoré budú prínosné pre vás (získate lepšie produkty, prispôsobenejšie podľa vašich prianí) a spoločnosť všeobecne (väčšia úspora energie a bezpečnosť).
 • Správne fungovanie inteligentných funkcií, ktoré sú prepojené s výrobkom alebo službou týkajúcou sa spoločnosti Niko, pričom podmienkou ich funkčnosti je vytvorenie používateľského profilu na základe vašich a iných osobných údajov. V rámci riadneho prevádzkovania výrobku alebo služby sa niektoré funkcie a udalosti spúšťajú na základe tohto profilu automaticky, Inteligentné funkcie môžete kedykoľvek vypnúť prostredníctvom vášho používateľského účtu.

Výskum a vývoj môže byť sprevádzané vytvorením profilu na základe vašich údajov o použití, v ktorých bud vynechané identifikujúce prvky ako sú vaše meno, adresa atď. Tento profil pre vás nemá žiadne dôsledky, okrom prípadných zlepšení našich produktov.

Pokiaľ sa rozhodnete prepojiť svoj výrobok alebo službu týkajúcu sa spoločnosti Niko s výrobkami a/alebo službami našich partnerov, vaše osobné údaje sa môžu zdieľať s týmito partnermi (od tohto partnera dostaneme osobné údaje a/alebo budeme s týmto partnerom osobné údaje zdieľať). Viac informácií o našich partneroch nájdete tu.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 10 rokov od konca vášho používateľského účtu.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.2 Ste inštalačným technikom

Pokiaľ inštalujete naše produkty, spracovávame vaše osobné údaje pre:

 • Riadenie inštalačných technikov (vrátane správy servisnej linky, dodávky inštalačného softvéru atď.) na základe potreby podpísať zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať.
 • Na odosielanie komerčných informácií o našich produktoch a službách pod podmienkou vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 10 rokov od poslednej inštalácie/kontaktu.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.3 Ste dodávateľom

Pokiaľ nám dodávate produkty alebo služby, spracovávame vaše osobné údaje v rámci riadenia našich dodávateľov na základe potreby plniť zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu plniť.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 10 rokov od poslednej dodávky.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.4 Ste obchodným zákazníkom (B2B)

Pokiaľ od nás nakupujete produkty alebo služby, spracovávame vaše osobné údaje v rámci riadenia našich zákazníkov na základe potreby plniť zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu plniť.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 10 rokov od poslednej dodávky.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.5 Ste spotrebiteľom a zákazníkom (B2C)

Pokiaľ od nás priamo nakupujete produkty alebo služby, budeme vaše osobné údaje spracúvať v rámci riadenia našich zákazníkov na základe potreby plniť zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu plniť.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 10 rokov od poslednej dodávky.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.6 Ste návštevníkom niektorého z našich pracovísk

Pokiaľ navštívite niektorú z našich budov, showroomov alebo iných pracovísk, budeme spracovávať vaše osobné údaje:

 • Pre správu návštevníkov (protipožiarna bezpečnosť, dôvernosť a organizácia akcií/zasadaní) na základe nášho zákonného nároku;
 • Na odosielanie komerčných informácií na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 2 rokov od vašej poslednej návštevy.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.7 Ste návštevníkom našich webových stránok

Pokiaľ navštívite naše webové stránky, budeme spracúvať vaše osobné údaje:

 • Aby sme odpovedali na vaše otázky či požiadavky na informácie; na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Aby sme vám posielali komerčné informácie; na základe vášho súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
 • Za účelom výskumu a vývoja, na základe našich zákonných nárokov, na analýzu a vylepšenie používania a prevádzky webových stránok. Výskum a vývoj môžu viesť ku zlepšeniu a inovácii, ktoré budú prínosné pre vás (získate lepšie webové stránky, prispôsobenejšie podľa vašich prianí) a spoločnosť všeobecne (bezpečnosť).
 • Na umiestňovanie a čítanie cookies v súlade s našimi zásadami používania cookies. To zahŕňa použitie súborov cookie od spoločnosti Facebook Ireland Limited s vaším súhlasom na spracovanie udalostí a ich agregáciu do štatistík stránok. Spoločnosti Niko a Facebook Ireland Limited sú v tomto ohľade spoločnými kontrolórmi. Viac informácií o používaní súborov cookie spoločnosti Facebook nájdete v našich pravidlách používania súborov cookie. Viac informácií o vzájomnej dohode, ktorú sme uzavreli s Facebookom, nájdete prostredníctvom nasledujúceho odkazu.

Vaše osobné údaje môžeme aktualizovať o záujmy, ktoré od vás získavame prostredníctvom iných kanálov, produktov alebo metód.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po maximálnu dobu 5 rokov od vašej poslednej návštevy našich webových stránok.

V priebehu vašej návštevy webových stránok spoločnosti Niko rovnako umiestňujeme súbory cookies v súlade s našimi zásadami používania súborov cookies.

2.8 Ste používateľom niektorej z našich bezplatných aplikácií či softvérových programov

Pokiaľ ste používateľom niektorej z našich bezplatných aplikácií či softvérových programov, budeme spracovávať vaše osobné údaje pre:

 • Prevádzku aplikácie či softvérového programu (účet používateľa, správa používateľa, bezpečnosť a diagnostika, zákaznícke služby, inštalácia a používanie aplikácie) na základe podpisu zmluvy s vami.
 • Výskum a vývoj na základe našich zákonných nárokov. Výskum a vývoj môžu viesť ku zlepšeniu a inovácii produktu, ktoré budú prínosné pre vás (získate lepšie produkty, prispôsobenejšie podľa vašich prianí) a spoločnosť všeobecne (väčšia úspora energie a bezpečnosť).

Výskum a vývoj môže byť sprevádzané vytvorením profilu na základe vašich údajov o použití, v ktorých bud vynechané identifikujúce prvky ako sú vaše meno, adresa atď. Tento profil pre vás nemá žiadne dôsledky, okrom prípadných zlepšení našich produktov.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 10 rokov od ukončenia vášho účtu v aplikácii.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.9 Obdržíte komerčné informácie o produktoch a službách od nás

Keď obdržíte komerčné informácie o našich produktoch a službách, spracovávame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu na základe:

 • Vášho súhlasu, pokiaľ nie ste naším zákazníkom; alebo
 • Našich zákonných nárokov, pokiaľ ste naším zákazníkom.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Svoj odber ďalších komerčných informácií o našich produktoch a službách môžete kedykoľvek zrušiť.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 10 rokov od ukončenia nášho vzťahu s Vami ako našim zákazníkom (pokiaľ ste zákazníkom) alebo maximálne po dobu 5 rokov nečinnosti (pokiaľ nie ste zákazníkom).

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.10 Obdržíte obchodné informácie o produktoch alebo službách od nášho partnera

Pokiaľ obdržíte komerčné informácie o produktoch alebo službách od našich partnerov, spracovávame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu pod podmienkou vášho súhlasu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po maximálnu dobu 5 rokov od nečinnosti.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.11 Podieľate sa na výskume trhu

Pokiaľ sa podieľate na výskume trhu, spracovávame vaše osobné údaje pre účely realizácie prieskumu trhu našich produktov a služieb na základe nášho zákonného nároku. Prieskum trhu nám umožňuje pokračovať v inovácii a lepšie prispôsobiť naše produkty a služby želaniam našich používateľov.

Pokiaľ si neprajete byť kontaktovaní pre účely prieskumu trhu, informujte nás prosím prostredníctvom nášho Úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ).

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu až 3 rokov od konca výskumu trhu.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.12 Podieľate sa na teste

Pokiaľ sa podieľate na teste, spracovávame vaše osobné údaje pre účely testovania a hodnotenia našich produktov a/alebo služieb na základe podpisu zmluvy s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 5 rokov od konca testu.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.13 Uchádzate sa o pracovnú pozíciu

Pokiaľ sa u nás uchádzate o pracovné miesto, budeme spracúvať osobné údaje vás ako uchádzača:

 • Na správu a hodnotenie vašich žiadostí o pracovnú pozíciu v rámci predzmluvného vzťahu;
 • Na udržiavanie náborovej rezervy na základe nášho zákonného nároku. Udržiavanie náborovej rezervy nám umožňuje kontaktovať vás neskôr v prípade výskytu pracovnej príležitosti, pokiaľ pre vás voľné pracovné miesto nemáme bezprostredne.

Poskytnutie vašich osobných údajov je potrebné, aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, a v prípade potreby vám ponúkli pracovné miesto.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 10 rokov od vašej poslednej žiadosti.

Pokiaľ si neprajete byť zaradení do náborovej rezervy, informujte nás prosím prostredníctvom nášho Úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ).

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

2.14 Predchádzanie podvodom

Ak vaše osobné údaje spracúvame za niektorým z vyššie uvedených účelov, tak ich spracúvame aj za účelom:

 • Odhalenia, predchádzania a boja s podvodmi a zneužívaním na základe našich zákonných nárokov. Menší počet podvod a zneužívaní prináša výhody nám, ako aj našim zákazníkom a dodávateľom;
 • Riadenia sporov na základe našich zákonných nárokov, pretože musíme byť schopní chrániť a brániť naše práva.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu 10 rokov, od deaktivovania vašich osobných údajov.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.