! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Zrównoważone przedsiębiorstwo w Niko

Od Karty Środowiskowej po Kartę Zrównoważonego Przedsiębiorstwa

Bycie przyjaznym dla środowiska jest jednym z priorytetów Niko od 2001 roku. Aktywnie poszukujemy rozwiązań, aby wpływ naszych produktów na środowisko był jak najmniejszy.

Aby usprawnić nasze działania środowiskowe stosujemy Kartę Środowiskową VOKA. Opisujemy cele, które zamierzamy osiągnąć każdego roku w tym zakresie, a następnie niezależna komisja sprawdza, czy nam się to udaje. A udaje się każdego roku: od dwudziestu lat z rzędu za każdym razem podnosimy sobie poprzeczkę.

Zgodnie z SDG

W 2018 roku przeszliśmy z Karty Środowiskowej VOKA na Kartę Zrównoważonego Przedsiębiorstwa, zainspirowaną 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals; SDG) ONZ. Wspomniane cele zrównoważonego rozwoju stanowią miarę zrównoważonego rozwoju, za pomocą której firmy na całym świecie – a także rządy i obywatele – mogą mierzyć swój własny zrównoważony rozwój. Obejmują 5 dziedzin: planeta, ludzie, dobrobyt, pokój i partnerstwo, czyli znacznie więcej niż tylko ekologię.

Na co kładzie nacisk polityka Niko w zakresie zrównoważonego rozwoju?

 

SDG 1 – Koniec z ubóstwem

Wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie

SDG 2 – Zero głodu

Wyeliminowanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego i lepszego odżywienia oraz promowanie zrównoważonego rolnictwa

SDG 3 – Dobre zdrowie i jakość życia

Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowanie dobrobytu

SDG 4 – Dobra jakość edukacji

Zapewnienie wszystkim równego dostępu do edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie

SDG 5 – Równość płci

Osiągnecie równości płci oraz wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt

SDG 6 – Czysta woda i warunki sanitarne

Zapewnienie wszystkim ludziom dostępu do wody i dobrych warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi

SDG 7 – Czysta i dostępna energia

Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie

SDG 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca

Promowanie stabilnego, włączającego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich

SDG 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Budowanie stabilnej infrastruktury, promowanie zrównoważonego i włączającego uprzemysłowienia oraz wspieranie innowacyjności

SDG 10 – Zmniejszenie nierówności

Zmniejszenie nierówności zarówno w samych krajach, jak i pomiędzy nimi

SDG 11 – Zrównoważone miasta i społeczności

Sprawienie, że miasta i osiedla ludzkie są bezpieczne, stabilne i zrównoważone oraz sprzyjają włączeniu społecznemu

SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji

SDG 13 – Działania w dziedzinie klimatu

Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom

SDG 14 – Życie pod wodą

Ochrona oceanów, mórz i zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony

SDG 15 – Życie na lądzie

Ochrona, przywrócenie oraz promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, powstrzymanie utraty bioróżnorodności

SDG 16 – Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, sprzyjającego zrównoważonemu rozwojowi

SDG 17 – Partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów

Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kilka wybranych inicjatyw:

Eko design

Niko dokłada wszelkich starań, aby wpływ jego działalności przemysłowej na środowisko był jak najmniejszy. I jest pod tym względem bardzo surowy. Niko nie ogranicza się tylko do recyklingu odpadów produkcyjnych, ale zmniejsza swój wpływ na środowisko od początku procesu projektowania produktu. Właśnie to nazywamy "eko designem".

Dyrektywa RoHS jest stosowana odnośnie do indywidualnej deklaracji CE produktu. Możesz także pobrać nasze rozporządzenia REACH.

Niko opowiada się za większą różnorodnością w rekrutacji

Firma Niko jest dumna z tego, że jest jednym z pierwszych sygnatariuszy nowej Karty Różnorodności. Karta ta jest formalną deklaracją szerszej rekrutacji, niezależnie od koloru skóry, pochodzenia, wieku czy orientacji seksualnej. Ponad 50 firm z regionu Antwerpia-Waasland przystąpiło do tej inicjatywy VOKA.

Karta mówi, że różnorodność nie jest czymś, co „miło mieć”, ale czymś, co „trzeba mieć”, jeśli chodzi o przedsiębiorcze firmy oraz, że jest warunkiem wstępnym do zrównoważonego wzrostu i innowacji. Bart Vanderkerken, wiceprezes HR Niko, potwierdza, że Niko aktywnie przyjmuje osoby ze wszystkich środowisk.

Ekologiczny zamiennik substancji niebezpiecznych

Od 2017 roku Niko współpracuje z firmą Eco-Point, która opracowuje biologiczne zamienniki dla obciążających środowisko produktów do konserwacji i czyszczenia.

Naszą ambicją jest zastąpienie produktami naturalnymi jak największej liczby produktów z symbolem zagrożenia na opakowaniach. Są one mniej obciążające dla środowiska i zdrowsze dla naszych pracowników.

Najlepszy filtr od Matki Natury

Podczas emaliowania ramek zewnętrznych do naszych przełączników uwalniają się szkodliwe rozpuszczalniki. Dlatego powietrze dla linii emalierskiej zanim zostanie uwolnione, najpierw jest oczyszczane. Filtr wykonany z kory drzewa i bakterii okazał się najskuteczniejszym sposobem usuwania rozpuszczalników z powietrza na linii emalierskiej.

Inteligentny recykling tworzyw sztucznych

Ambicją Niko jest ponowne wykorzystanie jak największej ilości tworzyw sztucznych w procesie produkcyjnym.

Na przykład po formowaniu ramek zewnętrznych pozostaje nadlew. Wysokiej jakości poliwęglan jest mielony i ponownie przetapiany, co stanowi 10% surowca na nowe ramki zewnętrzne.

Niko to Fabryka Przyszłości

Od lutego 2019 roku Niko może nazywać siebie Fabryką Przyszłości.

To wyróżnienie przyznawane jest przez federację technologiczną Agoria firmom, którym udało się przygotować swoje fabryki na przyszłość. Dla firmy takiej jak Niko, która zamierza kontynuować lokalną produkcję w Sint-Niklaas, inwestowanie w innowacje i cyfryzację to najlepszy sposób na utrzymanie konkurencyjności.

Wywiad z koordynatorem ds. środowiska w Niko

Dirk D’haese jest koordynatorem ds. środowiska w Niko i od samego początku jest ściśle zaangażowany w cały proces. Dirk: „Naszą troskę o środowisko można w dużej mierze przypisać Jo De Backerowi, wnukowi jednego z założycieli i dyrektorowi wykonawczemu Niko. Dzięki jego zaangażowaniu Niko zawsze było liderem w dziedzinie ekologii i jako firma robimy znacznie więcej niż minimum prawne. Nawet jeśli ma to swoją cenę”.

Czytaj więcej