! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko green energy

REACH & RoHS

REACH

Wdrożone w 2007 r. europejskie rozporządzenie REACH dotyczy produkcji i stosowania substancji chemicznych.

“REACH” oznacza Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (rejestracja, ocena, autoryzacja i ograniczenie chemikaliów). Wszystkie substancje chemiczne należy zarejestrować za pośrednictwem Europejskiej Agencji Chemikaliów. Do chwili obecnej na stronie internetowej ECHA znajduje się ponad 25 000 substancji. Proces oceny ma na celu sprawdzenie potencjalnego wpływu tych substancji chemicznych na zdrowie ludzi i środowisko. W przypadku poważnych obaw substancja pojawi się na liście kandydackiej substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (Substances of Very High Concern, SVHC). Dodatkowe substancje są dodawane do tej listy co sześć miesięcy na podstawie wyników badań naukowych.

Niko jest producentem i dostawcą artykułów, a nie substancji. W normalnych warunkach, a nawet podczas przewidywalnego niewłaściwego użycia, żadne substancje nigdy nie zostaną uwolnione z jego produktów.

Niko śledzi rozwój tego rozporządzenia od momentu jego wejścia w życie. Zgodnie z wymogami art. 33 rozporządzenia producent wyrobów ma obowiązek dostarczania informacji o zawartości substancji SVHC klientom profesjonalnym, w przypadku gdy substancje takie występują w stężeniach przekraczających 0,1% na jednorodnym poziomie.

Niko bardzo poważnie podchodzi do tych przepisów i stara się wraz ze swoimi dostawcami unikać stosowania SVHC w swoich produktach. Niemniej jednak, ponieważ lista substancji na liście SVHC stale się powiększa, nieuniknione jest, że niektóre z tych substancji pojawią się w wyrobach.

Poniższa lista obejmuje SVHC znane do tej pory, które mogą być obecne w naszych artykułach w stężeniach powyżej 0,1%.

Kategoria produktu

Substancja

CAS

Akcesoria elektroniczne

872-50-4

1-metylo-2-pirolidynon

 

68412-54-4

Etoksylowany nonylofenol

 

84-61-7

DCHP

 

98-54-4

4-tert-butylofenol

 

26523-78-4

Fosforan tris(nonylofenylu)

 

25973-55-1

2-(2H-Benzotriazol-2-ilo)-4,6-di-tert-pentylofenol

Wszystkie kategorie produktów

7439-92-1

Pb

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące substancji znajdujących się na tej liście, skontaktuj się z naszym biurem ds. zgodności ekologicznej pod adresem ecocompliance@niko.eu.


RoHS

Dyrektywa 2002/95/WE w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych została po raz pierwszy przyjęta w 2003 r. i weszła w życie 1 lipca 2006 r. Niniejsza dyrektywa europejska ograniczyła stosowanie sześciu niebezpiecznych materiałów do produkcji różnego rodzaju sprzętu elektronicznego i elektrycznego z kilkoma wyjątkami. Objęte materiały to ołów, rtęć, kadm, sześciowartościowy chrom, polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE).

Możliwość zastosowania była ograniczona do następujących kategorii sprzętu

  1. Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  2. Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  3. Sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny
  4. Urządzenia konsumenckie
  5. Sprzęt oświetleniowy
  6. Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
  7. Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  8. Dystrybutory automatyczne

W 2011 r. dyrektywę tę zastąpiono nową dyrektywą 2011/65 /UE, w której zakres obowiązywania został rozszerzony na wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne. Ta nowa koncepcja podejścia nakłada również oznakowanie CE na wszystkie odpowiednie urządzenia.

W 2015 r. do wykazu dodano 4 materiały, w wyniku czego następujące substancje zostały ograniczone (z wyjątkami) w produktach elektrycznych i elektronicznych:
Ołów (0,1%)
Rtęć (0,1%)
Kadm (0,01%)
Sześciowartościowy chrom (0,1%)
Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)
Polibromowane etery difenylowe (PBDE) (0,1%)
Ftalan di(2-etyloheksylu (DEHP) (0,1%)
Ftalan benzylu butylu (BBP) (0,1%)
Ftalan dibutylu (DBP) (0,1%)
Ftalan diizobutylu (DIBP) (0,1%)

Wszystkie produkty Niko są zgodne z obowiązującą dyrektywą RoHS. Potwierdzenie tego można znaleźć w deklaracji zgodności UE (CE). Deklaracje te można znaleźć na stronie internetowej NIKO. Po ich kopie można również składać zapytania na adres ecocompliance@niko.eu.