! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia, pokiaľ sa strany nedohodnú písomne inak. Všobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky predávajúceho a kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.
1.2. Uzavretím kúpnej zmluvy sa kupujúci vzdáva použitia tých ustanovení VOP, ktoré odporujú osobitnej kúpnej zmluve.

2. Výkresy a popisy

2.1. Údaje o hmotnostiach, rozmeroch, dizajne, vlastnostiach, výkone a ďalšie detaily uvedené v katalógoch, brožúrach, obežníkoch, reklame, vyobrazeniach, webstránkach a cenníkoch majú len informatívny charakter. Tieto informácie sú záväzné len v rozsahu, v ktorom na ne zmluva výslovne odkazuje a výslovne ich uvádza ako záväzné.

3. Objednávky

3.1. Objednávka je platná len vtedy, ak ju predávajúci písomne potvrdí.
3.2. Pri objednávke kupujúceho sa berú do úvahy len odkazy na údaje v katalógoch predávajúceho. V prípade omylu v objednávke vrátený tovar nebude akceptovaný bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho. Toto ustanovenie sa vzťahuje na všetok vrátený tovar. Predávajúci má navyše nárok účtovať si príspevok na úhradu nákladov vo výške dvadsať percent 20% z predajnej ceny.
3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť pre objednávku tovaru minimálne množstvá, ktoré zodpovedajú najmenšej baliacej jednotke tovaru.

4. Balenie

4.1. Pokiaľ sa strany písomne nedohodnú inak, ceny sa vzťahujú na tovar zabalený v štandardných baleniach.
4.2. Doplnkové balenie (vodeodolné, atď.) bude kupujúcemu poskytnuté na jeho výslovnú písomnú žiadosť a jeho náklady, ktoré mu budú vyúčtované.

5. Prechod nebezpečenstva

5.1. Pokiaľ nie je dohodnuté písomne inak, tovar bude dodaný v mieste určenom predávajúcim, t.j. v prevádzkarni predávajúceho na Kopčianskej 20 v Bratislave. V prípade dodania tovaru kupujúcemu mimo územia Slovenskej republiky bude tovar dodaný „ex works Bratislava“ (EXW) v súlade s INCOTERMS 2000. Tovar je predaný a trvalo prijatý v prevádzkarni predávajúceho, aj keby mal byť zaslaný FOB (Free On Board). S výnimkou úpravy podľa článku 6, vlastníctvo a nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo náhodného zhoršenia tovaru prechádza na kupujúceho v tomto momente.
5.2. Predávajúci nenesie nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo náhodného zhoršenia tovaru ani v prípade, že na základe žiadosti kupujúceho predávajúci zabezpečoval pre kupujúceho prepravu alebo colné formality. Všetky súvisiace náklady budú vyúčtované kupujúcemu.
5.3. Na výslovnú žiadosť kupujúceho, predávajúci môže tovar zaslať kupujúcemu prostredníctvom tretej osoby, pričom v prípade zasielania tovaru bude tovar zasielaný na nebezpečenstvo a náklady kupujúceho. V prípade, že na základe výslovnej žiadosti kupujúceho je potrebné tovar poistiť počas skladovania a prepravy, predávajúci zabezpečí takéto poistenie na náklady kupujúceho a vystaví kupujúcemu faktúru na úhradu týchto nákladov bez jeho akejkoľvek zodpovednosti za škodu súvisiacu s náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením tovaru.

6. Výhrada vlastníckeho práva

6.1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 5, kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať vrátenie tovaru bez ohľadu na to, kde sa tovar nachádza.
6.2. Akékoľvek preddavky a /alebo čiastočné plnenia kúpnej ceny vykonané kupujúcim môžu byť použité na úhradu škôd vzniknutých predávajúcemu ako následok omeškania kupujúceho alebo neplnenia iných peňažných čiastok dlžných predávajúcemu.

7. Doložka o postúpení práva

7.1. V prípade ďalšieho predaja tovaru, ktorý je podľa článku 6.1 stále vo vlastníctve predávajúceho tretej osobe, je kupujúci povinný postúpiť na predávajúceho všetky práva, ktoré má voči tretej osobe bez toho, aby bolo dotknuté právo predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny a zodpovednosť kupujúceho.

8. Dodacie lehoty

8.1. Pokiaľ sa strany medzi sebou písomne nedohodnú inak, dodacia lehota začína plynúť odo dňa dátumu prijatia a akceptácie objednávky predávajúcim.
8.2. Dodacia lehota neplynie počas hromadných dovoleniek predávajúceho alebo keď dodaniu bráni prípad vyššej moci.
8.3. Ak sa strany medzi sebou písomne nedohodnú inak, je dodacia lehota uvedená v zmluve len informatívna. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru v informatívnej lehote nemôže byť dôvodom k ukončeniu zmluvy, zrušeniu objednávky alebo k náhrade škody.
8.4. V prípade, že kupujúci neprevezme tovar v čase, keď mu je umožnené nakladať s tovarom alebo v čase dodania tovaru predávajúcim, predávajúci je i napriek tomu oprávnený uplatniť si voči kupujúcemu nárok na uhradenie faktúry a všetkých nákladov, vrátane nákladov za uskladnenie a úschovu tovaru a taktiež nárok na náhradu škody. Predávajúci zabezpečí uskladnenie tovaru na náklady a nebezpečenstvo kupujúceho.
8.5. Predávajúci je oprávnený dodať čiastkové dodávky bez toho, že by ich kupujúci mohol odmietnuť.

9. Platobné podmienky

9.1. Všetky platby sú vykonávané v eurách, pokiaľ sa strany medzi sebou písomne nedohodnú inak.
9.2. Ak sa strany medzi sebou písomne nedohodnú inak alebo ak nebude stanovené inak na prvej strane faktúry, faktúry sú splatné ihneď po ich prijatí. V prípade omeškania s úhradou faktúry vzniká predávajúcemu nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Kupujúci nemá nárok na započítanie svojich pohľadávok voči predávajúcemu.
9.3. Akékoľvek námietky voči výške fakturovaných súm musia byť zaslané predávajúcemu doporučene do 8 dní od dodania alebo prijatia faktúry.
9.4. Kupujúci znáša všetky aktuálne i budúce dane, odvody a povinnosti akéhokoľvek druhu, ktoré sú spojené s predajom tovaru dodaného predávajúcim.
9.5. V prípade neuhradenia faktúry v čase jej splatnosti je predávajúci taktiež oprávnený, bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho, požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške desať percent 10% z kúpnej ceny, minimálne však dvadsaťpäť eur 25 EUR. Omeškanie s úhradou jednej faktúry bude mať za následok okamžitú splatnosť zostávajúcich faktúr, aj keby inak ešte splatné neboli.
9.6. Ceny sú uvádzané bez DPH.
9.7. Kúpne ceny sú ceny platné v čase dodania tovaru kupujúcemu.

10. Peňažné záruky

10.1. V prípade, že sa predávajúci domnieva, že dôveryhodnosť kupujúceho bola narušená, napríklad v prípade, keď sú voči kupujúcemu uskutočnené právne opatrenia a/alebo keď sa vyskytnú udalosti v dôsledku ktorých sa sťaží alebo znemožní správne vykonávanie dohodnutých záväzkov, má predávajúci napriek tomu, že došlo k čiastočnému alebo úplnému odoslaniu tovaru, právo na pozastavenie celej objednávky alebo jej časti a nárok požadovať od kupujúceho dodatočné záruky.
10.2. V prípade, že kupujúci odmietne poskytnúť záruky podľa čl. 10.1., má predávajúci právo zrušiť objednávku úplne alebo čiastočne bez toho, aby tým bol dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy ak kupujúci porušil zmluvu podstatným spôsobom, ktorým sa rozumie, najmä ale nielen, omeškanie s platbou o viac ako 30 dní alebo neprevzatie objednaného tovaru, a to bez toho, aby o tom musel vopred informovať kupujúceho, bez použitia právnych prostriedkov a bez toho aby bol dotknutý jeho nárok na náhradu škody. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení vo forme doporučeného listu kupujúcemu.
11.2. Vo všetkých prípadoch porušenia povinnosti kupujúcim, s výnimkou omeškania s platbou, na ktoré sa vzťahujú čl. 9.2. a 9.4., má predávajúci nárok požadovať od kupujúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške pätnástich percent 15% z kúpnej ceny, minimálne však stodvadsaťpäť eur 125 EUR, bez toho, aby bol dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

12. Zodpovednosť za vady

12.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavná až po tomto čase, okrem vád o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo mohol vedieť, pričom predávajúci je povinný uplatniť si písomne u predávajúceho odstránenie týchto vád do 30 dní od dodania tovaru. V prípade uznania reklamácie môže predávajúci podľa vlastného uváženia uskutočniť náhradnú dodávku tovaru alebo odstrániť vadu opravou tovaru.
12.2. Vadné časti tovaru sa po ich výmene za bezvadný tovar stávajú vlastníctvom predávajúceho.
12.3. S výnimkou ustanovení čl. 12.1 predávajúci nezodpovedá za žiadnu inú vadu, okrem prípadov, kedy by k nim došlo zavinením predávajúceho.
12.4. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru v prípade ak:

  • nie je možné preukázať, že vady existovali v čase keď boli dané na prepravu;
  • vzhľadom na súčasný stav vedy a techniky o nich predávajúci nemohol mať vedomosť;
  • vady sú spôsobené dizajnom zariadenia, v ktorom je tovar zapojený, inštalovaný alebo pripevnený;
  • poškodenie tovaru bolo spôsobené zavinením kupujúceho alebo tretej osoby, napríklad chybnými pokynmi alebo manipuláciou, nesprávnou obsluhou, alebo úpravou tovaru;
  • vady sú výsledkom zosúladenia tovaru s povinnými národnými špecifikáciami;
  • škoda je spôsobená dôsledkom zásahu tretej osoby neschválenej výrobcom.

12.5. Kupujúci sa zaväzuje, že uskutoční všetky kroky aby ochránil predávajúceho pred akýmikoľvek požiadavkami alebo nárokmi, ktoré môžu byť voči nemu smerované na základe akejkoľvek vady alebo škody spôsobenej okolnosťami uvedenými v čl. 12.4. 12.6. Predávajúci nie je zodpovedný za akúkoľvek nepriamu škodu ako napríklad škodu spôsobenú na inom tovare kupujúceho, stratu príležitosti alebo stratu spojenú s obchodnou činnosťou kupujúceho, pokles príjmov, zníženie tržieb alebo stratu zákazníkov alebo informácií, okrem prípadov kedy by k nim došlo úmyselným zavinením predávajúceho.


13. Montáž a inštalácia

13.1. Pokiaľ si strany medzi sebou písomne nedohodnú inak, montáž a inštalácia nie je nikdy súčasťou zmluvy. Predávajúci však za určitých okolností a na základe na žiadosti kupujúceho môže písomne súhlasiť s tým, že požiada špecializovaných pracovníkov, inštalatérov alebo montérov, aby vykonali príslušnú montáž a inštaláciu. Služby vykonané vyššie spomenutými pracovníkmi, inštalatérmi alebo montérmi budú vykonávané na náklady a zodpovednosť kupujúceho.
13.2. Kupujúci obstará na vlastné náklady všetku pomoc, prístroje a materiál potrebné na montáž a inštaláciu.

14. Vyššia moc

14.1. Po pojmom vyššia moc sa rozumejú akékoľvek okolnosti, ktoré vznikli nezávisle od vôle strán a po uzatvorení zmluvy a ktoré strany nezavinili a bránia v splnení ich zmluvnej povinnosti, a ktorými sú najmä: prírodné katastrofy, terorizmus, politické nepokoje alebo vojny, požiar, mobilizácia, zabavenie tovaru, hospodárska blokáda, nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných materiálov a surovín, nedostatok dodávateľov, regulácia odberu elektrickej energie, atď.
14.2. Strana, u ktorej vznikol vyššie uvedený prípad vyššej moci, je povinná bezodkladne písomne informovať druhú stranu o dátume jej začiatku a skončenia.
14.3. V prípade, že vyššia moc jednej strany trvá viac ako štyridsať 40 dní, má druhá strana právo odstúpiť od zmluvy doporučeným listom bez akéhokoľvek nároku na akúkoľvek náhradu.
14.4. Udalosti vyššej moci oslobodzujú počas ich trvania predávajúceho ako aj kupujúceho od zodpovednosti za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

15. Rozhodné právo

15.1. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vyplývajúce z týchto obchodných podmienok sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v platom znení. V prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky za vzťah riadi slovenským právnym poriadkom, s výnimkou príslušných ustanovení Dohovoru Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru z 11. apríla 1980.

16. Príslušnosť súdov

16.1. V prípade sporov sú príslušné súdy v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

17. Jazyk

17.1. Všeobecné obchodné podmienky v slovenskom jazyku budú rozhodujúce pri výklade použitej terminológie. Preklady do anglického alebo iného jazyka sú predávajúcim vytvorené výlučne pre informáciu kupujúceho.

18. Osobné údaje

18.1. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s tým, aby boli osobné údaje poskytnuté v rozsahu objednávky spracovávané v elektronickej podobe predávajúcim a/alebo spoločnosťou Conite NV, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas (RPR 0448.615.694, Obchodný súd v Dendermonde) v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov pre vnútropodnikové účely predávajúceho. Osobné údaje môžu byť taktiež použité pre propagačné účely a pre účely informovania kupujúceho o spoločnosti, produktoch a službách predávajúceho. Súhlas sa poskytuje na dobu 10 rokov, pričom kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať.