! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko green energy

REACH & RoHS

REACH

REACH-forordningen blev implementeret i 2007 og omhandler den europæiske produktion og anvendelse af kemiske stoffer.

“REACH” står for registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. Alle kemiske stoffer skal registreres hos Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). Der figurerer aktuelt mere end 25.000 stoffer på ECHAs websted. Evalueringsprocessen er beregnet til at verificere den potentielle indvirkning af disse kemiske stoffer på menneskers sundhed og på miljøet. Ved alvorlige bekymringer vises stoffet på kandidatlisten over stoffer med meget problematiske egenskaber (SVHC'er). Der føjes yderligere stoffer til denne liste hver sjette måned baseret på resultaterne af videnskabelig forskning.

Niko er fabrikant og leverandør af produkter og ikke stoffer. Under normale forhold og selv ved forudsigeligt misbrug, frigives der aldrig stoffer fra produkterne.

Niko har fulgt udviklingen af denne forordning, siden den trådte i kraft. Som påkrævet i henhold til forordningens artikel 33 er en produktfabrikant forpligtet til at levere oplysninger om indholdet af SVHC-stoffer til erhvervskunder, i tilfælde af at sådanne stoffer er til stede i koncentrationer, der overstiger 0,1% på et homogent niveau.

Niko tager disse forpligtelser meget alvorligt og bestræber sig sammen med sine leverandører for at undgå brugen af SVHC'er i sine produkter. Men da der løbende føjes stoffer til SVHC-listen, er det uundgåeligt, at nogle af disse stoffer kan findes i produkterne.

Listen nedenfor omfatter SVHC'er, der hidtil er kendt, og som kan være til stede i vores produkter i koncentrationer over 0,1%.

Produktsortiment

Stof

CAS

Elektronisk udstyr

872-50-4

 

1-Methyl-2-pyrrolidinon

 

68412-54-4

 

Ethoxyleret nonylphenol

 

84-61-7

 

DCHP

 

98-54-4

 

4-tert-Butylphenol

 

26523-78-4

Tris(nonylphenyl) phosphit

 

25973-55-1

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol

Alle produktsortimenter

7439-92-1

Pb

Du kan kontakte vores Eco-Compliance-kontor på ecocompliance@niko.eu, hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende stofferne på listen.

RoHS

Direktivet om begrænsning af farlige stoffer (RoHS) 2002/95/EC blev vedtaget i 2003 og trådte i kraft den 1. juli 2006. Dette europæiske direktiv begrænsede brugen af seks farlige materialer til fremstilling af forskellige typer elektronisk og elektrisk udstyr med en række undtagelser. Materialerne omfattede bly, kviksølv, cadmium, hexavalent chrom, polybromerede biphenyler (PBB) og polybromdiphenylethere (PBDE).

Anvendeligheden var begrænset til følgende udstyrskategorier:

  1. Store husholdningsapparater
  2. Små husholdningsapparater
  3. IT- og teleudstyr
  4. Forbrugerudstyr
  5. Belysningsudstyr
  6. Elektrisk og elektronisk værktøj (undtagen stationære industrielle værktøjer i stor skala)
  7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr
  8. Salgsautomater

I 2011 blev direktivet erstattet af det nye direktiv 2011/65/EU, hvor anvendelsesområdet blev udvidet i faser til også at omfatte alt elektrisk og elektronisk udstyr. Dette nye konceptdirektiv pålægger desuden CE-mærkning for alt relevant udstyr.

I 2015 blev 4 materialer føjet til listen. Dermed omfatter den følgende begrænsede stoffer (med undtagelser) i elektriske og elektroniske produkter:
Bly (0,1%)
Kviksølv (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Hexavalent chrom (0,1%)
Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1%)
Polybromdiphenylethere (PBDE) (0,1%)
Bis(2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (0,1%)
Butylbenzylphthalat (BBP) (0,1%)
Dibutylphthalat (DBP) (0,1%)
Diisobutylphthalat (DIBP) (0,1%)

Alle Niko-produkter overholder det gældende RoHS-direktiv, hvilket er dokumenteret i henhold til EU-overensstemmelseserklæringen (CE). Disse erklæringer kan findes på Nikos websted. Kopier kan rekvireres via ecocompliance@niko.eu.