! This version of Internet Explorer is not supported anymore !

We recommend to visit our website with another browser (Microsoft Edge, Chrome, Firefox, ...)

Niko green energy

REACH & RoHS

REACH

Európske nariadenie REACH sa zaviedlo v roku 2007 a upravuje výrobu a používanie chemických látok.

Skratka REACH znamená registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemikálií. Všetky chemické látky sa musia zaregistrovať prostredníctvom Európskej chemickej agentúry. Do dnešného dátumu sa na webových stránkach ECHA nachádza 25 000 látok. Proces hodnotenia je navrhnutý tak, aby sa overil potenciálny vplyv týchto chemických látok na ľudské zdravie a životné prostredie. Ak existujú vážne obavy, látka sa uvedie v zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Do tohto zoznamu sa na základe vedeckého výskumu každých šesť mesiacov pridávajú ďalšie látky.

Spoločnosť Niko je výrobca a dodávateľ výrobkov, nie látok. Za normálnych podmienok alebo dokonca pri predvídateľnom nesprávnom použití sa z jej výrobkov nikdy neuvoľnia žiadne látky.

Spoločnosť Niko sledovala vývoj tohto nariadenia od jeho nadobudnutia účinnosti. Ako sa vyžaduje podľa článku 33 nariadenia, výrobca výrobkov je povinný poskytnúť profesionálnym zákazníkom informácie o obsahu látok SVHC, a to v prípade, že sú tieto látky prítomné v koncentráciách vyšších ako 0,1 % na homogénnej úrovni.

Spoločnosť Niko berie tieto povinnosti veľmi vážne a snaží sa spolu so svojimi dodávateľmi vyhnúť sa používaniu SVHC vo svojich výrobkoch. Keďže sa však zoznam látok v zozname SVHC neustále rozširuje, nedá sa vyhnúť tomu, že sa niektoré z týchto látok vo výrobkoch objavia.

Zoznam uvedený nižšie obsahuje látky SVHC, ktoré sú doteraz známe, a ktoré môžu byť v našich výrobkoch prítomné v koncentráciách nad 0,1 %.

Rad výrobkov

Látka

CAS

Elektronické príslušenstvo

872-50-4

1-metylpyrolidín-2-ón

 

68412-54-4

Etoxylovaný nonylfenol

 

84-61-7

DCHP

 

98-54-4

4-tert-butylfenol

 

26523-78-4

Tris (nonylfenyl) fosfit

 

25973-55-1

2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-terc- pentylfenol

Všetky rady výrobkov

7439-92-1

Pb

Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa látok uvedených v tomto zozname, kontaktujte našu kanceláriu pre dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia na adrese ecocompliance@niko.eu.

RoHS

Smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok bola prvýkrát prijatá v roku 2003 a nadobudla účinnosť 1. júla 2006. Táto európska smernica obmedzila používanie šiestich nebezpečných materiálov pri výrobe rôznych typov elektronických a elektrických zariadení s množstvom výnimiek. K zahrnutým materiálom patrili olovo, ortuť, kadmium, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly (PBB) a polybrómované difenylétery (PBDE).

Uplatniteľnosť sa obmedzila na nasledujúce kategórie zariadení:

 1. Veľké domáce spotrebiče
 2. Malé domáce spotrebiče
 3. IT a telekomunikačné zariadenia
 4. Spotrebné zariadenia
 5. Osvetľovacie zariadenia
 6. Elektrické a elektronické náradie (s výnimkou veľkých stacionárnych priemyselných náradí)
 7. Hračky, zariadenia na voľný čas a športy
 8. Automatické dávkovače
 9. V roku 2011 bola táto smernica nahradená novou smernicou 2011/65/EÚ, v ktorej sa uplatniteľnosť rozšírila postupne na všetky elektrické a elektronické zariadenia. Táto smernica s novým prístupom tiež ukladá použiť označenie CE pre všetky uplatniteľné zariadenia.

  V roku 2015 boli do zoznamu pridané 4 materiály, výsledkom čoho sú nasledujúce látky (s výnimkami) obmedzené na použitie v elektrických a elektronických výrobkoch:
  Olovo (0,1 %)
  Ortuť (0,1 %)
  Kadmium (0,01 %)
  Šesťmocný chróm (0,1 %)
  Polybrómované bifenyly (PBB) (0,1 %)
  Polybrómované difenylétery (PBDE) (0,1 %)
  Bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP) (0,1 %)
  Benzyl-butyl-ftalát (BBP) (0,1 %)
  Dibutyl-ftalát (DBP) (0,1 %)
  Diizobutyl-ftalát (DIBP) (0,1 %)

  Všetky výrobky Niko spĺňajú platnú smernicu RoHS, čoho dôkaz možno nájsť vo vyhlásení zhody pre EÚ (CE). Tieto vyhlásenia nájdete na webových stránkach NIKO. O kópie možno požiadať na adrese ecocompliance@niko.eu.