Användarvillkor för Niko Home Control

Inledning

Niko Home Control möjliggör automatisering och styrning av alla fasta elektriska enheter i hemmet – som lampor, jalusier och markiser, ventilation, värme och eluttag via tryckknappar, smartphone eller pekskärm. Det möjliggör även övervakning av el-, gas- och vattenförbrukning samt elproduktion.

Dessa tillämpningar styrs från elskåpet. Den medföljande programvaran gör det möjligt för installatören att hantera relevanta inställningar och funktioner. Med hjälp av programvaran som kan laddas ned från Nikos webbplats kan användaren själv justera vissa inställningar. Det är ett modulärt och flexibelt system där användaren väljer en modul utifrån önskad funktionalitet. Användaren kan också välja att få tillgång till vissa funktioner i Niko Home Control via en nedladdningsbar app. Efter installation av ytterligare maskinvara samt registrering online kan användaren fjärrstyra Niko Home Control med hjälp av appen. Niko Home Control är främst avsedd för privatbostäder.

1. Allmänt

1.1 Dessa användarvillkor, som finns på www.niko.eu och på USB-minnet som tillhandahålls av installatören när installationen slutförs, har publicerats av NIKO NV, som har sitt säte vid Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, organisationsnummer BE 0405.045.670 (nedan kallat ”Niko”). 1.2 Om inte annat uttryckligen avtalats gäller dessa användarvillkor för all programvara (enligt definitionen nedan) som distribueras av, tillhandahålls av eller som ska tillhandahållas av Niko till användare. 1.3 Definitioner:

 • ”Styrprogramvara”: den programvara som krävs för styrning av Niko Home Control. Denna programvara är främst integrerad i Niko Home Control-maskinvaran och inkluderar programvaran som är inbyggd i styrenheten och pekskärmen;
 • ”Energiprogramvara”: den programvara som gjorts tillgänglig av Niko till användaren för att visualisera användarens energiförbrukning och vid behov optimera den.

 • ”Användarrättighet”: den rätt som Niko ger användaren enligt punkt 2 i användarvillkoren;

 • ”Användarhandbok”: den användarhandbok som tagits fram för att användaren ska kunna använda programvaran;

 • ”Maskinvara”: den maskinvara som användaren minst måste köpa för att använda programvaran med Niko Home Control-systemet, som beskrivet i Bilaga 1.

 • ”Immateriella rättigheter”: alla rättigheter som avser uppfinningar, patent, upphovsrätt, ritningar och mönster, varumärken och varunamn, databaser, affärshemligheter, kunskap och alla andra rättigheter för immateriell och industriell äganderätt (både registrerad och icke-registrerad) samt alla dess tillämpningar, oavsett plats;

 • ”Användare”: slutanvändaren av Niko Home Control;

 • ”Användarvillkor”: dessa villkor, med de modifieringar som gjorts under tiden och som finns tillgängliga på www.niko.eu;

 • ”Niko Home Control”: automationssystem som utvecklats av Niko;

 • ”Niko Home Control-appen”: det nedladdningsbara program som användaren kan använda för att styra vissa funktioner i Niko Home Control;

 • ”Part”: användaren eller Niko;

 • ”Parterna”: Niko och användaren gemensamt;

 • ”Programvara”: all programvara, inklusive men inte begränsat till styr-, energi- och slutanvändarprogrammerbar programvara och Niko Home Control-appen som Niko gör tillgänglig för användaren, inklusive alla uppdateringar och senare versioner av dessa samt all tillhörande dokumentation;

 • ”Programvara från tredje part”: programvara från tredje part som är integrerad i Niko Home Control och/eller programvaran.

1.4 Alla andra villkor och/eller användarens egna villkor för användning av programvaran är ogiltiga.

2. Användarrättighet

2.1 Niko beviljar användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda programvaran under den period som Niko Home Control används, för begränsad programmering av Niko Home Control och för övervakning av energi.
Niko beviljar användaren en icke-exklusiv, icke-överförbar rätt att använda användarhandboken för Niko Home Control.
Användaren har rätt att göra en säkerhetskopia av programvaran.


2.2 användaren får inte, varken för egen räkning, genom en grupp som användaren tillhör, ett dotterbolag eller närstående företag, mellanhand eller någon annan tredje part:

 • kopiera programvaran på något sätt som inte tillåts i enlighet med punkt 2.1;
 • använda programvaran på ett sätt som bryter mot lagen;
 • ändra, dekompilera, ta isär eller bakåtkompilera programvaran eller källkoden eller kombinera den med andra datorprogram, utom som nödvändigt för att uppfylla lagstadgade bestämmelser;
 • införliva programvaran i annan programvara, skriva, utveckla eller medverka till att härledd programvara eller annan programvara som bygger på programvaran utvecklas;
 • ge tredje parter underlicenser för användning av programvaran eller ge tredje parter en kopia. 
 

3. Användarens skyldigheter

3.1 Användaren åtar sig att använda programvaran endast i enlighet med de användarrättigheter som tilldelats i enlighet med punkt 2.
3.2 Användaren åtar sig att regelbundet granska dessa användarvillkor online så att användaren alltid har den senaste versionen och godkänner att de senaste användarvillkoren helt ersätter alla tidigare versioner och gäller som de enda villkoren mellan användaren och Niko.

.

 

4. Garanti

4.1 Niko kan inte garantera att programvaran fungerar på operativsystem som inte omnämnts eller som nämns i en annan version än den på www.niko.eu.
Niko kan inte garantera att programvaran fungerar på maskinvara som inte ingår i Bilaga 1 (maskinvara).
4.2 Med undantag för det som uttryckligen anges i dessa användarvillkor beviljar eller godkänner inte Niko några uttryckliga eller underförstådda, juridiska, rättsliga eller andra garantier eller villkor med avseende på programvarans skick, kvalitet, prestanda och lämplighet för det avsedda ändamålet. Alla dessa garantier och villkor utesluts därför utom i den mån detta är förbjudet enligt lag.
4.3 Om programvaran inte fungerar tillfredsställande kommer Niko att vidta alla rimliga åtgärder för att reparera eller förbättra dessa problem utan kostnad.
4.4 Garantierna i punkt 4 ges under förutsättning att icke-överensstämmelse med punkt 4.1 inte är på grund av en handling eller åtgärder från användaren och om användaren:

 

 

 • har använt programvaran i enlighet med eventuella specifikationer när det gäller miljö, maskinkonfiguration osv. och har följt användarhandboken;

 • har hållit programvaran uppdaterad genom att installera de senaste tillgängliga uppdateringarna;

 • har använt programvaran på väl fungerande utrustning;

 • inte har ändrat programvaran eller gjort några försök att göra det.

5. Ansvar

5.1 Niko kan under inga omständigheter hållas ansvariga för skada som orsakas av användningen av Niko Home Control om denna skada inte beror på en avsiktlig handling eller ett allvarligt fel orsakat av Niko.
Förutom rättsliga undantag är Niko enligt dessa användarvillkor inte ansvarigt för någon indirekt förlust, inklusive men inte begränsat till förlust av vinst eller intäkter, förlorade besparingar, förlust av kunder eller skador som orsakas av förlust av elektroniska data eller information till följd av antingen vårdslöshet, avtalsbrott eller på annat sätt.
Niko ansvar för eventuella skador som följd av användning av Niko Home Control är i samtliga fall begränsat till 6 000 euro.
5.2 Användaren ska ersätta Niko för alla skador och eventuella anspråk eller krav från tredje part till följd av att användaren inte uppfyllt sina skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

6. Pris och betalning

6.1 Användaren betalar Niko ett engångsbelopp för nyttjanderätten. Denna avgift ingår i inköpspriset för Niko Home Control.
6.2 Allteftersom programvarans funktionalitet utökas eller nya versioner av programvaran publiceras, har Niko rätt att ta ut ytterligare en avgift från användaren.

7. Varaktighet och uppsägning

7.1 Dessa användarvillkor gäller från den första driftsättningen av programvaran och gäller så länge som användaren använder Niko Home Control.
7.2 Dessa användarvillkor upphör automatiskt att gälla om användaren slutar använda Niko Home Control. Niko har också rätt att ensidigt och utan domstolsbehandling säga upp dessa användarvillkor efter föregående meddelande om förfallen betalning och om användaren har underlåtit att uppfylla villkoren i detta betalningsmeddelande inom 5 arbetsdagar efter att meddelandet delgivits.

8. Immateriella rättigheters

8.1 Niko är alltid ensam ägare till alla immateriella rättigheter för programvaran, inklusive källkoden, användarhandboken och all relaterad kunskap, varumärken, varunamn, logotyper och dokument, t.ex. förberedande material och marknadsföringsmaterial. All information om detta som finns på allt material som tillhandahålls av Niko måste bibehållas intakt och oförändrad.

8.2 De meddelanden, bilder, video- och ljudfiler som programvaran visar är Nikos eller dess respektive användares egendom och får endast reproduceras eller delas med allmänheten med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Niko eller dess användare.
8.3 Användaren samtycker till att:
a. Omedelbart skriftligen informerar Niko om varje anspråk från tredje part som gäller intrång i eller påstått intrång i någon immateriell äganderätt som gäller programvaran;
b. Inte erkänna ansvar och att inte gå med på någon förlikning eller kompromiss av något slag med avseende på något anspråk rörande immateriella rättigheter utan föregående skriftligt tillstånd från Niko, och
c. Niko har rätt att på egen begäran och bekostnad leda och/eller ingå förlikning i alla förhandlingar och tvister som härrör från anspråk rörande immateriella rättigheter. Användaren måste, på dess begäran och bekostnad, ge Niko allt rimligt stöd med avseende på dessa förhandlingar och tvister.
8.4 Inget i dessa användarvillkor ska tolkas som en överföring av någon immateriell rättighet från Niko till användaren eller någon tredje part.

 

9. Niko Home Control-appen

9.1 Om användaren väljer att använda vissa Niko Home Control-funktioner via Niko Home Control-appen (appen), gäller även följande villkor:
(i) Användaren måste uppfylla de allmänna villkoren för den app-tjänst Niko Home Control-appen laddas ned från.
(ii) Användaren intygar att användaren inte är etablerad i ett land mot vilket USA, Europeiska unionen eller en av dess medlemsstater har infört ett embargo, eller som av USA, Europeiska unionen eller någon av dess medlemsstater anses vara ett land som stöder terroristverksamhet. Användaren intygar också att användaren inte finns på en lista med förbjudna eller begränsade avtalsparter som upprättats av USA, Europeiska unionen eller någon av dess medlemsstater.
(iii) Niko levererar appen i befintligt skick. Användaren använder därför appen på egen risk.
(iv) Appen kan bara användas för att styra Niko Home Control från användarens hemnätverk. Om användaren vill använda appen från en annan plats måste användaren registrera sig på Nikos webbplats och installera den maskinvara och programvara som anges i Bilagan.
(v) Niko har utvecklat appen för att vara så allmän som möjligt för att den ska fungera oavsett vilken typ av enhet som kör operativsystemen som anges på www.niko.eu. Niko ansvarar dock inte för om appen inte kan köras på användarens enhet.
(vi) Niko kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda programmet och kommer att göra sitt yttersta för att i så stor utsträckning som möjligt begränsa eventuella driftstörningar som är en följd av tekniska fel. Niko kan dock inte utesluta möjligheten till tekniska fel, defekter eller virus. Dessutom förbehåller sig Niko rätten att stoppa eller helt eller delvis ändra åtkomsten till webbplattformen och/eller appen av tekniska skäl eller av säkerhetsskäl eller för underhållsarbeten. Niko ansvarar inte för fel hos tredje part eller för fel i strömförsörjningen eller kommunikationsnätverket. Av dessa skäl garantera inte Niko att tillgången till och användningen av appen inte störs eller avbryts till följd av sådana problem, för vilka Niko avsäger sig allt ansvar.
(vii) Niko åtar sig inte att tillhandahålla ytterligare underhålls- och supporttjänster för appen.
(viii) Niko förbehåller sig rätten att ändra innehållet och villkoren för användning av appen, och mer specifikt rätten att:
− Släppa nya versioner av appen med funktioner och ett användningssätt som skiljer sig från tidigare versioner av appen.
− Neka åtkomst till appen och förhindra användning av appen.
− Oaktat punkt 7.1, med tre månaders förvarning när som helst sluta tillhandahålla och stödja appen, för att ersätta den med en App för vilken en engångsavgift eller en regelbunden abonnemangsavgift måste betalas.
− Ändra villkoren för användning av appen när en ny version släpps.

 

10. Användning av personuppgifter

Niko behandlar användarens personuppgifter i enlighet med sin integritetspolicy som användaren kan hitta här.

11. Andra villkor

11.1 Användaren kan inte licensiera någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa användarvillkor, avsäga sig dem eller på annat sätt överlåta dem utan föregående skriftligt tillstånd av Niko.
11.2 Om något av villkoren i dessa användarvillkor är ogiltiga, olagliga eller saknar juridisk giltighet påverkar det inte giltigheten för övriga användarvillkor.
11.3 Niko kan när som helst ändra dessa användarvillkor och en ny version kommer då att offentliggöras på Nikos webbplats.
11.4 Dessa användarvillkor och de dokument som omnämns utgör sammantagna hela avtalet mellan parterna vad gäller det som regleras av användarvillkoren och det ersätter alla tidigare avtal mellan parterna om detta ämne.
11.5 Dessa användarvillkor regleras av belgisk lag. Eventuella tvister som uppstår i relation till dessa användarvillkor, användningen av programvaran eller andra relaterade avtal ska lösas av domstolen i Dendermonde.

 

12. Kontakta Niko

Om du har frågor eller kommentarer om användningen av Niko Home Control kontaktar du din installatör. Om du trots detta vill kontakta Niko direkt skickar du dina frågor eller kommentarer till den adress som anges på vår webbplats.