Villkor för användning av webbplatsen

Version 2.0, gäller per 1 mars 2018

Denna webbplats tillhandahålls av Niko NV, med säte på 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, med moms-/organisationsnummer 0405 045 670, telefonnummer +32 3 778 90 00 och e-postadressen info@niko.eu (nedan kallat ”Niko” eller ”vi”).

Besök på och användning av denna webbplats är föremål för följande förfaranden och villkor.

1. Allmän information

När du besöker eller använder denna webbplats anses du ge ditt samtycke till dessa förfaranden och villkor. Om du inte samtycker till dessa förfaranden och villkor ska du inte besöka eller använda denna webbplats.

2. Webbplatsens innehåll

Innehållet på denna webbplats har sammanställts med stor omsorg. Alla uppgifter, namn, illustrationer, fotografier, logotyper, ikoner och så vidare som är tillgängliga via denna webbplats (nedan kallade ”informationen”) tillhandahålls dock utan några som helst skyldigheter. Inga garantier ges, varken uttryckligen eller underförstått, för att informationen på webbplatserna är användbar, korrekt eller fullständig. Det kan heller inte garanteras att denna webbplats, eller servern via vilken den tillgängliggörs, är fri från datorvirus, oaktat de ansträngningar som har vidtagits i detta hänseende. Operatören av denna webbplats ansvarar under inga omständigheter för någon form av direkta eller indirekta skador som uppkommer på grund av användning av webbplatsens information eller oförmåga att besöka webbplatsen.

Informationen på denna webbplats kan innehålla felaktigheter, och informationen kan när som helst kompletteras, korrigeras och/eller ändras utan förhandsmeddelande.

3. Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar eller hänvisningar till webbplatser från tredje part. Vi kan inte hållas ansvariga eller skyldiga för information som erhålls via sådana länkar eller hänvisningar.

4. Användarens skyldigheter

När du besöker eller använder webbplatsen åtar du dig uttryckligen att inte:

  • störa webbplatsens optimala funktion, till exempel genom att använda virus eller andra skadliga filer eller data, eller genom att skaffa åtkomst till filer eller data du normalt inte har åtkomst till
  • komplettera, ändra, byta ut eller korrigera information som visas på denna webbplats, varken helt eller delvis
  • använda webbplatsen för olagliga eller skadliga syften.

5. Skydd av immateriella rättigheter

Den information, inbegripet redaktionsmaterial, texter, fotografier, illustrationer, teckningar och annat grafiskt material, namn, logotyper, mjukvara, skyddade varumärken och andra varumärken som tillgängliggörs via webbplatsen tillhör oss eller närstående företag eller partner. Denna information är skyddad genom upphovsrätt, databasrättigheter, varumärkesrättigheter eller andra immateriella rättigheter. Informationen får endast användas för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du samtycker till att inte kopiera, sprida eller dela informationen med tredje part, oavsett om detta sker i vinstsyfte eller inte, utan att på förhand inhämta vårt uttryckliga godkännande. Inget på denna webbplats ska anses tillhandahålla en uttrycklig eller underförstådd licens att använda några immateriella rättigheter såvida inte, och i den omfattning som, detta anges i aktuella villkor.

6. Kommentarer och kommunikation

Information som du tillhandahåller i samband med användning av webbplatsen (via post, e-post eller på annat sätt) kanske inte betraktas som konfidentiell. Sådan information hålls inte konfidentiell, och vi tar inget ansvar om den används eller lämnas ut. All information som du lämnar via webbplatsen blir, i den omfattning detta är tillåtet enligt lag, vår exklusiva egendom och kan användas i valfritt syfte, oavsett om det är kommersiellt eller inte, utan ersättning.

7. Skydd av personuppgifter och användning av cookies

Där detta är lämpligt behandlas dina personuppgifter enligt vår sekretesspolicy. Denna webbplats använder cookies enligt vår cookiepolicy.

8. Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa villkor lyder exklusivt under belgisk lag. Alla tvister som uppkommer i samband med dessa villkor eller användning av webbplatsen lyder exklusivt under behöriga domstolar i Dendermonde, Belgien, utan förfång för de rättigheter du har som konsument i EU att vidta rättsliga åtgärder enligt tvingande lag på den plats där du har din hemvist i EU.