OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

- máji, 2019 -

Úvod

Nižšie uvádzame oznámenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Niko NV (ďalej iba „my“ alebo „nás“). Toto oznámenie sa vzťahuje iba na spracovanie údajov týkajúcich sa fyzických osôb, t.j. osobných údajov. Toto oznámenie sa netýka údajov právnických osôb. Toto vyhlásenie vás informuje o našich zásadách s ohľadom na spracovávanie osobných údajov.

V tejto prvej časti nájdete všeobecné informácie, ktoré sa vzťahujú na všetky naše operácie spracovania osobných údajov, zatiaľčo v druhej časti nájdete informácie o konkrétnych úkonoch spracovania, ktoré sa vás môžu týkať. Pokiaľ si prajete prevziať a/alebo si prečítať celé vyhlásenie v jednom súvislom texte, kliknite sem.

Všeobecné informácie platné pre všetky naše úkony spracovania osobných údajov

Kto je správca údajov

Sme spoločnosť Niko NV, so sídlom na adrese 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, číslo spoločnosti 0405.045.670, telefón +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, a vystupujeme ako správca údajov, pokiaľ nie je pre konkrétny úkon spracovania menovaný iný subjekt Niko. Pokiaľ je pre niektoré úkony spracovania správcom údajov iný subjekt Niko, všeobecné informácie sa uplatnia aj pre taký subjekt.

Ako môžete kontaktovať úradníka na ochranu údajov (DPO)?

Pre všetky úkony spracovania subjektami, ktoré patria do skupiny Niko, bol vymenovaný úradník pre ochranu údajov (ÚOÚ), ktorého môžete kontaktovať v prípade otázok či sťažností. ÚOÚ môžete kontaktovať poštou na adrese: Niko NV, FAO Data Protection Officer, Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas alebo e-mailom na adrese dataprotectionofficer@niko.eu.

Správca údajov 1: Niko NV, so sídlom na adrese 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, Belgicko, číslo spoločnosti 0405.045.670, telefón +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20.

Správca údajov 2: Niko Slovakia spol. s.r.o., so sídlom na adrese Údernícka 9, Bratislava, 851 01, Slovensko, číslo spoločnosti IČO 31 394 957, telefón +421 2 63 825 155.

 Správca údajov 1 spracúva vaše osobné údaje:  Správca údajov 2 spracúva vaše osobné údaje:
Ak ste používateľom inštalácie Niko Home Control (NHC) (časť 2.1)
Ak ste návštevníkom našich webových stránok (časť 2.7)
Za účelom prechádzania podvodom (časť 2.14)
Ak ste používateľom niektorej z našich bezplatných aplikácií či softvérových programov (časť 2.8)
Ak sa podieľate na výskume trhu (časť 2.11)
Ak sa podieľate na teste (časť 2.12)
 
Ak ste inštalačným technikom (časť 2.2)
Ak ste dodávateľom (časť 2.3)
Ak ste obchodným zákazníkom (2B2) (časť 2.4)
Ak ste spotrebiteľom a zákazníkom (B2C) (časť 2.5)
Ak ste návštevníkom niektorého z našich pracovísk (časť 2.6)
Ak obdržíte komerčné informácie o produktoch a službách od nás (časť 2.9)
Ak obdržíte komerčné informácie o produktoch a službách od našich partnerov (časť 2.10)
Ak sa uchádzate o pracovnú pozíciu (časť 2.13)
Za účelom prechádzania podvodom (časť 2.14)
 
               

 

Kto dostane vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje poskytneme našim zamestnancom, ktorí ich potrebujú pre plnenie svojich povinností, subdodávateľom, ktorí spracovávajú osobné údaje v mene Niko (spracovatelia), ďalším spoločnostiam v rámci skupiny spoločností, do ktorej patríme, akademickým inštitúciám pre účely výskumu a vývoja, súdom alebo polícii, pokiaľ to vyžaduje zákon.

Zdieľame vaše osobné údaje mimo Európskej únie?

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje poskytnúť príjemcom so sídlom mimo Európsku úniu. V takom prípade zabezpečíme primerané opatrenia na ochranu vašich osobných údajov buď uzatvorením zmluvy s takými príjemcami alebo spoluprácou s príjemcami, ktorí sú certifikovaní alebo ktorí sídlia v krajinách schválených Európskou komisiou. Kedykoľvek sa môžete obrátiť na úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ), aby ste získali prístup k informáciám o príslušných primeraných opatreniach zabezpečených Niko.

What rights do you have as a data subject?

Máte určité práva:

 • Kedykoľvek máte právo na prístup k vašim osobným údajom. To vám umožňuje skontrolovať osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Máte právo nechať vaše osobné údaje kedykoľvek opraviť. To vám umožňuje opraviť alebo doplniť nesprávne či neúplne osobné údaje, ktoré o vás spracovávame.
 • Máte právo nechať vaše osobné údaje zmazať. To vám umožňuje nechať trvalo zmazať osobné údaje, ktoré o vás spracovávame. Nie sme vždy povinní zmazať vaše osobné údaje na vašu žiadosť. Toto právo sa vzťahuje na prípady a v rozsahu stanovené v právnych predpisoch.
 • Máte právo obmedziť spracovanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. To vám umožňuje zmraziť naše používanie vašich osobných údajov bez ich zmazania. Nie sme vždy povinní obmedziť vaše osobné údaje na vašu žiadosť. Toto právo sa vzťahuje na prípady a v rozsahu stanovené v právnych predpisoch.
 • Máte právo uplatniť námietku voči spracovaní vašich osobných údajov. To vám umožňuje uplatniť námietku voči ďalšiemu spracovaniu vašich osobných údajov. Nie sme vždy povinní splniť vašu námietku. Toto právo sa vzťahuje iba na prípady, keď spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho zákonného nároku.
 • Máte právo váš súhlas kedykoľvek odvolať, pokiaľ sú vaše osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu.
 • Máte vždy právo uplatniť námietku voči spracovaniu vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu.
 • Máte právo na prevoditeľnosť údajov. To vám umožňuje jednoducho presúvať, kopírovať alebo preposielať osobné údaje od jedného správcu údajov inému. Toto právo je možné uplatniť iba v prípade, že spracovávanie prebieha na základe vášho súhlasu alebo zmluvy s vami.

Vaše žiadosti týkajúce sa vašich práv alebo problematiky ochrany osobných údajov zasielajte nám alebo úradníkovi pre ochranu osobných údajov (ÚOÚ).

Prajete si podať sťažnosť kontrolnému orgánu?

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť kontrolnému orgánu.
Pre Belgicko to je:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel 
contact@apd-gba.be
tel 0032 2 247 48 00
 
Pre Slovensko to je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

Môžu sa na vás uplatniť špecifické operácie spracovania.

Vaše osobné údaje môžeme získať do vlastníctva prostredníctvom všetkých druhov kanálov, produktov a metód. V závislosti na týchto kanáloch, produktoch a metódach sa bude líšiť naše používanie vašich osobných údajov. Nižšie uvádzame informácie o rôznych metódach spracovania, ktoré môžeme používať.

Ste používateľom inštalácie Niko Home Control (NHC)

Pokiaľ ste používateľom inštalácie NHC, budeme vaše osobné údaje spracovávať pre:

 • prevádzku inštalácie NHC (účet používateľa NHC, správa používateľov NHC, zabezpečenie a diagnostika NHC, zákaznícke služby, inštalácia a používanie aplikácie NHC) na základe podpisu zmluvy s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať.
 • výskum a vývoj na základe našich zákonných nárokov. Výskum a vývoj môžu viesť ku zlepšeniu a inovácii produktu, ktoré budú prínosné pre vás (získate lepšie produkty, prispôsobenejšie podľa vašich prianí) a spoločnosť všeobecne (väčšia úspora energie a bezpečnosť).

Aby inteligentné funkcie NHC fungovali, je treba vytvoriť profil na základe vašich údajov používateľa a osobných údajov. Na základe tohto profilu sa niektoré funkcie alebo udalosti spúšťajú automaticky v rámci riadneho fungovania NHC. Inteligentné funkcie môžete kedykoľvek vypnúť prostredníctvom vášho používateľského účtu.

Výskum a vývoj môže byť sprevádzané vytvorením profilu na základe vašich údajov o použití, v ktorých bud vynechané identifikujúce prvky ako sú vaše meno, adresa atď. Tento profil pre vás nemá žiadne dôsledky, okrom prípadných zlepšení našich produktov.

Spoločnosť Niko bude uchovávať vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od konca vášho používateľského účtu NHC.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Podieľate sa na Partnerskom programe Niko

Pokiaľ sa podieľate na Partnerskom programe Niko ako inštalačný technik, budeme spracovávať vaše osobné údaje pre správu Partnerského programu Niko (pridelenie vernostných bodov, školení a hodnotení) na základe potreby podpísať zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať.

Na základe vášho súhlasu budú vaše kontaktné údaje zverejnené na našich webových stránkach, kde budete uvedení ako uznávaný inštalačný technik Niko.

Spoločnosť Niko uchováva vaše osobné údaje po dobu maximálne 20 rokov od posledného školenia.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Ste inštalačným technikom

Pokiaľ inštalujete naše produkty, spracovávame vaše osobné údaje pre

 • riadenie inštalačných technikov (vrátane správy servisnej linky, dodávky inštalačného softvéru atď.) na základe potreby podpísať zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať.
 • na odosielanie komerčných informácií o našich produktoch a službách pod podmienkou vášho súhlasu. Pre tieto účely používame vaše súhrnné údaje o nákupoch našich produktov, ktoré získavame prostredníctvom našich veľkoobchodníkov. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Spoločnosť Niko uchováva vaše osobné údaje po dobu maximálne 10 rokov od poslednej inštalácie/kontaktu.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Ste dodávateľom

Pokiaľ nám dodávate produkty alebo služby, spracovávame vaše osobné údaje v rámci riadenia našich dodávateľov na základe potreby plniť zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať. Spoločnosť Niko uchováva vaše osobné údaje po dobu maximálne 10 rokov od poslednej dodávky.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Ste obchodným zákazníkom (B2B)

Pokiaľ od nás nakupujete produkty alebo služby, spracovávame vaše osobné údaje v rámci riadenia našich zákazníkov na základe potreby plniť zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať. Spoločnosť Niko uchováva vaše osobné údaje po dobu maximálne 10 rokov od poslednej dodávky.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Ste spotrebiteľom a zákazníkom (B2C)

Pokiaľ od nás priamo nakupujete produkty alebo služby, spracovávame vaše osobné údaje v rámci riadenia našich zákazníkov na základe potreby plniť zmluvu s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať. Spoločnosť Niko uchováva vaše osobné údaje po dobu maximálne 10 rokov od poslednej dodávky.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Ste návštevníkom niektorého z našich pracovísk

Pokiaľ navštívite niektorú z našich budov, showroomov alebo iných pracovísk, budeme spracovávať vaše osobné údaje:

 • pre správu návštevníkov (protipožiarna bezpečnosť, dôvernosť a organizácia akcií/zasadaní) na základe nášho zákonného nároku;
 • na odosielanie komerčných informácií na základe vášho súhlasu. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje uchovávame po maximálnu dobu 2 rokov od vašej poslednej návštevy.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Ste návštevníkom našich webových stránok

Pokiaľ navštívite naše webové stránky, spracovávame vaše osobné údaje:

 • na základe vášho súhlasu pre odpovede na vaše otázky či požiadavky na informácie;
 • na základe vášho súhlasu pre odosielanie komerčných informácií;
 • na základe nášho zákonného nároku na výskum a vývoj pre analýzu a vylepšenie používania a prevádzky webových stránok. Výskum a vývoj môžu viesť ku zlepšeniu a inovácii, ktoré budú prínosné pre vás (získate lepšie webové stránky, prispôsobenejšie podľa vašich prianí) a spoločnosť všeobecne (bezpečnosť).

Vaše osobné údaje môžeme aktualizovať o záujmy, ktoré od vás získavame prostredníctvom našich iných kanálov, produktov alebo metód. Vaše osobné údaje uchovávame po maximálnu dobu 5 rokov od vašej poslednej návštevy našich webových stránok. V priebehu vašej návštevy webových stránok spoločnosti Niko rovnako umiestňujeme súbory cookies v súlade s našimi zásadami používania súborov cookies.

Ste používateľom niektorej z našich bezplatných aplikácií či softvérových programov

Pokiaľ ste používateľom niektorej z našich bezplatných aplikácií či softvérových programov, budeme spracovávať vaše osobné údaje pre:

 • prevádzku aplikácie či softvérového programu (účet používateľa, správa používateľa, bezpečnosť a diagnostika, zákaznícke služby, inštalácia a používanie) na základe podpisu zmluvy s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať.
 • Výskum a vývoj na základe našich zákonných nárokov. Výskum a vývoj môžu viesť ku zlepšeniu a inovácii produktu, ktoré budú prínosné pre vás (získate lepšie produkty, prispôsobenejšie podľa vašich prianí) a spoločnosť všeobecne (väčšia úspora energie a bezpečnosť).

Výskum a vývoj môže byť sprevádzané vytvorením profilu na základe vašich údajov o použití, v ktorých bud vynechané identifikujúce prvky ako sú vaše meno, adresa atď. Tento profil pre vás nemá žiadne dôsledky, okrom prípadných zlepšení našich produktov.

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 10 rokov od ukončenia vášho používateľského účtu NHC.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Obdržíte komerčné informácie o produktoch a službách od nás

Keď obdržíte komerčné informácie o našich produktoch a službách, spracovávame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu na základe týchto informácií:

 • váš súhlas, pokiaľ nie ste naším zákazníkom, alebo
 • naše zákonné nároky, pokiaľ ste naším zákazníkom.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Vašu registráciu pre ďalší odber našich komerčných informácií o našich produktoch a službách.

Vaše osobné údaje uchovávame až po dobu 10 rokov od konca vzťahu s našim zákazníkom (pokiaľ ste zákazníkom) alebo až 5 rokov od nečinnosti (pokiaľ nie ste zákazníkom).

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Obdržíte informácie o produktoch a službách od našich partnerov

Pokiaľ obdržíte komerčné informácie o produktoch alebo službách od našich partnerov, spracovávame vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu pod podmienkou vášho súhlasu: Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Vaše osobné údaje uchovávame po maximálnu dobu 5 rokov od nečinnosti.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Podieľate sa na výskume trhu

Pokiaľ sa podieľate na výskume trhu, spracovávame vaše osobné údaje pre účely realizácie prieskumu trhu našich produktov a služieb na základe nášho zákonného nároku. Prieskum trhu nám umožňuje pokračovať v inovácii a lepšie prispôsobiť naše produkty a služby želaniam našich používateľov.

Pokiaľ si neprajete byť kontaktovaní pre účely prieskumu trhu, informujte nás prosím prostredníctvom nášho Úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ). Vaše osobné údaje uchovávame po dobu až 3 rokov od konca vyšetrovania.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Podieľate sa na teste

Pokiaľ sa podieľate na teste, spracovávame vaše osobné údaje pre účely testovania a hodnotenia našich produktov a/alebo služieb na základe podpisu zmluvy s vami. Bez vašich osobných údajov nebudeme môcť zmluvu podpísať. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu až 5 rokov od konca testu.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Uchádzate sa o pracovnú pozíciu

Pokiaľ sa u nás uchádzate o pracovné miesto, spoločnosť Niko Group NV, so sídlom na adrese 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, číslo spoločnosti 0448.548.388, telefón +32 3 778 90 00, fax +32 3 777 71 20, [vložte všeobecnú e-mailovú adresu], spracuje vaše osobné údaje ako uchádzača:

 • pre správu a hodnotenie vaše žiadosti o pracovné miesto v rámci predzmluvného vzťahu;
 • na vedenie náborovej rezervy na základe zákonného nároku všetkých ostatných subjektov skupiny Niko. Vedenie náborovej rezervy nám umožňuje kontaktovať vás neskôr v prípade výskytu pracovnej príležitosti, pokiaľ pre vás nemáme bezprostredne voľné pracovní miesto.

Poskytnutie vašich osobných údajov je potrebné, aby sme mohli posúdiť vašu žiadosť, a v prípade potreby vám ponúkli pracovné miesto. Vaše osobné údaje uchovávame po maximálnu dobu 10 rokov od vašej poslednej žiadosti. Pokiaľ si neprajete byť zaradení do náborovej rezervy, informujte nás prosím prostredníctvom nášho Úradníka pre ochranu údajov (ÚOÚ).

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.

Vo všetkých prípadoch

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje pre niektorý z hore uvedených účelov, spracovávame vaše osobné údaje aj pre:

 • zistenie, prevenciu a boj s podvodmi a zneužívaním na základe našich zákonných záujmov. Menej podvodov a zneužívaní bude prínosné pre nás, našich zákazníkov a dodávateľov,
 • riadenie sporov na základe nášho zákonného záujmu, pretože musíme mať možnosť chrániť a brániť naše práva,

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu maximálne 10 rokov od dezaktivácie vašich osobných údajov.

Pre podrobnejšie informácie o tomto spracovaní (kto je správcom údajov, aké sú kontaktné údaje úradníka pre ochranu údajov a kontrolného orgánu, kto je príjemcom vašich osobných údajov, aké sú vaše práva, či zdieľame vaše osobné údaje s krajinami mimo EHP atď.), pozrite všeobecné údaje o všetkých našich operáciách spracovania osobných údajov.