Užívateľské podmienky Niko Home Control

Úvod

Systém Niko Home Control umožňuje automatizovať a ovládať všetky zabudované elektricky riadené zariadenia v byte, ako sú svetlá, stmievateľné osvetlenie, rolety a markízy, ventilácia, kúrenie a zásuvky, a to okrem iného pomocou tlačidiel, smartfónu alebo dotykového displeja. Zároveň ponúka možnosť sledovať spotrebu elektriny, plynu a vody, ako aj výrobu elektriny.

Tieto zariadenia sú riadené prostredníctvom rozvádzača. Pomocou softvéru naprogramuje inštalatér želané nastavenia a funkcie. Užívateľ má možnosť upraviť určité nastavenia aj sám využitím softvéru, ktorý si môže stiahnuť z internetovej stránky Niko. Ide o modulárny a flexibilný systém, ktorý umožňuje voľbu špecifického modulu v závislosti od požadovaných funkcií. Užívateľ má navyše možnosť zvoliť si prostredníctvom aplikácie, ktorá je určená na stiahnutie, prístup k určitým funkciám systému Niko Home Control. Po inštalácii doplňujúceho hardvéru a online registrácii môže užívateľ obsluhovať systém Niko Home Control prostredníctvom aplikácie aj mimo domu. Niko Home Control je určený najmä pre maloobchodný trh.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto užívateľské podmienky, ktorých znenie je k dispozícii na www.niko.eu a na USB kľúči, ktorý je dodávaný prostredníctvom inštalatéra pri dodávke inštalácie, vydáva spoločnosť NIKO NV so sídlom na adrese Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, IČO BE 0405.045.670 (ďalej len „Niko“).

1.2 Pokiaľ sa výslovne nedohodlo inak, vzťahujú sa tieto užívateľské podmienky na všetok softvér, ktorý Niko distribuuje a poskytne, resp. poskytol používateľom (ako je definované nižšie).

1.3 Definície:

 • „Riadiaci softvér“ označuje softvér, ktorý slúži na ovládanie elektroinštalácie Niko Home Control; tento softvér je integrovaný predovšetkým v hardvéri Niko Home Control, o. i. aj v softvéri zabudovanom v riadiacej jednotke alebo dotykovej obrazovke;
 • „Energetický softvér“ označuje softvér, ktorý Niko poskytuje užívateľovi za účelom vizualizácie a možnej optimalizácie spotreby energie;
 • „Používateľské právo“ označuje právo udelené užívateľovi spoločnosťou Niko podľa článku 2 týchto užívateľských podmienok;
 • „Programovací softvér koncového používateľa“ označuje softvér, ktorý Niko poskytuje užívateľovi za účelom programovania elektroinštalácie Niko Home Control;
 • „Návod“ označuje návod na použitie zostavený pre užívateľa za účelom používania softvéru;
 • „Hardvér“ označuje minimálne požiadavky na hardvér, ktorý si musí užívateľ zaobstarať za účelom použitia softvéru v elektroinštalácii Niko Home Control, ako je uvedené v Prílohe 1;
 • „Práva duševného vlastníctva“ označujú všetky práva týkajúce sa vynálezov, patentov, autorských práv, nákresov a modelov, značiek a obchodných mien, databáz, obchodných tajomstiev, know-how a všetky ostatné práva duševného a priemyselného vlastníctva (registrované aj neregistrované) a ich všetky príslušné uplatnenia kdekoľvek vo svete;
 • „Užívateľ“ označuje koncového používateľa elektroinštalácie Niko Home Control;
 • „Užívateľské podmienky“ označujú túto dohodu, ktorá mohla byť medzičasom zmenená, a ktorá je dostupná na adrese www.niko.eu;
 • „Niko Home Control“ označuje automatizačnú elektroinštaláciu vyvinutú spoločnosťou Niko;
 • “Niko Home Control-App” označuje aplikáciu určenú na stiahnutie, ktorú môže užívateľ využívať k obsluhe určitých funkcií Niko Home Control;
 • „Strana“ označuje užívateľa alebo Niko;
 • „Strany“ označujú spoločne užívateľa aj Niko;
  „Softvér“ označuje všetok softvér, ktorý zahŕňa, ale neobmedzuje sa len na riadiaci softvér, energetický softvér, programovací softvér koncového používateľa a na Niko Home Control-App, ktorý poskytuje užívateľovi Niko vrátane všetkých aktualizácií a prípadných novších verzií, ako aj vrátane kompletnej príslušnej dokumentácie;
 • „Softvér tretích strán“ označuje softvér tretích strán, ktorý je integrovaný v elektroinštalácii Niko Home Control a/alebo v softvéri.

1.4 Všetky inak znejúce podmienky a/alebo prípadné vlastné podmienky užívateľa týkajúce sa použitia softvéru sa výslovne vylučujú.

2. Používateľské právo

2.1 Niko udeľuje užívateľovi nevýlučné, neprenosné právo používať softvér počas doby využívania elektroinštalácie Niko Home Control, a to na účely používania a obmedzeného programovania Niko Home Control a monitorovania energie.
Niko udeľuje užívateľovi nevýlučné, neprenosné právo používať návod na účely využívania elektroinštalácie Niko Home Control.
Užívateľ má právo vyhotoviť jednu kópiu softvéru na účely zálohovania.
2.2 Užívateľ nesmie samostatne ani prostredníctvom skupiny, ktorej je členom, ako je prepojený alebo pridružený podnik, sprostredkovateľ alebo akákoľvek iná tretia strana:

 • softvér žiadnym spôsobom kopírovať okrem účelu povoleného v článku 2.1;
  využívať softvér nezákonným spôsobom;
 • softvér ani zdrojový kód softvéru úplne ani čiastočne modifikovať, dekompilovať, rozoberať alebo vykonávať spätné inžinierstvo, ani ho zlučovať s inými počítačovými softvérmi s výnimkou prípadu, kedy si to vyžaduje dodržiavanie záväzných právnych predpisov;
 • softvér integrovať do iného softvéru, vytvárať, vyvíjať alebo nechať vyvíjať odvodený softvér alebo iný softvér vychádzajúci z tohto softvéru;
 • udeľovať sublicencie na používanie softvéru tretím stranám, alebo tretím stranám zaobstarať kópiu.

2.3 Zdrojový kód softvéru sa v žiadnom prípade neprevádza na užívateľa, ani sa mu nedáva k dispozícii.
2.4 Tieto užívateľské podmienky neudeľujú automaticky právo na akúkoľvek aktualizáciu/inštaláciu novej verzie softvéru, na ktorý sa poskytuje licencia. Niko môže ponúknuť aktualizácie/inštalácie novej verzie softvéru z vlastnej iniciatívy. V tom prípade sa na aktualizáciu/inštaláciu novej verzie vzťahujú minimálne tieto užívateľské podmienky.
2.5 Niko udeľuje užívateľovi nevýlučné, neprenosné právo používať softvér tretích strán počas doby využívania elektroinštalácie Niko Home Control v súlade s podmienkami, ktoré v súvislosti so softvérom tretích strán stanovujú príslušné tretie strany, a ktorých znenie je možné nájsť na stránke www.niko.eu v článkoch, na ktoré sa vzťahuje tento bod.

3. Povinnosti užívateľa

3.1 Užívateľ sa zaväzuje používať softvér výlučne v súlade s udeleným používateľským právom, ako je uvedené v článku 2.
3.2 Užívateľ sa zaväzuje, že bude znenie týchto užívateľských podmienok pravidelne kontrolovať on-line, aby mal stále k dispozícii ich najnovšiu verziu a súhlasí s tým, že najnovšie užívateľské podmienky úplne nahrádzajú všetky predchádzajúce verzie a platia ako jediné podmienky medzi užívateľom a Niko.

4. Záruka

4.1 Niko nemôže zaručiť fungovanie softvéru na operačných systémoch (operating systems), ktoré nie sú uvedené na www.niko.eu, resp. ak sa v ňom uvádza ich iná verzia. Niko nemôže zaručiť fungovanie softvéru na hardvéri, ktorý nie je zahrnutý v Prílohe 1 (Hardvér).
4.2 Niko v súvislosti so softvérom neposkytuje ani neakceptuje žiadne explicitné alebo implicitné, legislatívne, predpísané alebo iné záruky či podmienky týkajúce sa stavu, kvality, výkonu alebo vhodnosti zariadenia na dosiahnutie sledovaného cieľa s výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto užívateľských podmienkach. To znamená, že všetky tieto záruky a podmienky sú vylúčené, pokiaľ toto vylúčenie nezakazuje zákon.
4.3 Ak softvér nespĺňa normy, podnikne Niko všetky patričné kroky na bezplatné odstránenie alebo nápravu týchto nedostatkov.
4.4 Záruky uvádzané v článku 4 sa vzťahujú len na prípady, kedy užívateľ nekonal, alebo nepodnikol kroky popísané v článku 4.1, ako aj na prípady, kedy užívateľ:

 • použil softvér v súlade s návodom a v súlade s prípadne uvedenými príslušnými špecifikáciami týkajúcimi sa prostredia, konfigurácie zariadenia a podobne;
 • udržiaval softvér v najaktuálnejšom stave pomocou inštalácie najnovších dostupných aktualizácií;
 • použil softvér na náležite fungujúcom zariadení;
 • softvér nemodifikoval, ani nepodnikol kroky v tomto smere.

5. Zodpovednosť spoločnosti Niko

5.1 Niko v nijakom prípade nepreberá zodpovednosť za žiadnu škodu, resp. zranenie, v dôsledku používania elektroinštalácie Niko Home Control užívateľom, pokiaľ táto zodpovednosť nevyplýva z výslovnej úmyselnej alebo hrubej chyby Niko.
S výnimkou zákonných výnimiek nenesie Niko v súlade s týmito užívateľskými podmienkami zodpovednosť za žiadnu nepriamu alebo následnú škodu týkajúcu sa okrem iného ušlého zisku alebo zárobku, ušlých úspor, straty klientov, resp. škodu vyplývajúcu zo straty elektronických údajov a informácií v dôsledku nedbanlivosti, porušenia zmluvy a pod.
Zodpovednosť Niko za akúkoľvek škodu v dôsledku používania systému Niko Home Control je rozhodne obmedzená do výšky 6.000 EUR.
5.2 Užívateľ ochráni Niko pred vymáhaním zodpovednosti alebo odškodného za akúkoľvek škodu, príp. pred možnými nárokmi, alebo požiadavkami tretích strán, v dôsledku nedodržania záväzkov uvedených v týchto užívateľských podmienkach zo strany užívateľa.

6. Cena a úhrada

6.1 Užívateľ musí Niko uhradiť jednorazový poplatok za poskytnuté používateľské právo. Táto suma je zahrnutá v nákupnej cene elektroinštalácie Niko Home Control.
6.2 V závislosti od miery rozšírenia funkcií softvéru, alebo vydania nových verzií softvéru, má Niko právo požadovať dodatočnú úhradu.

7. Doba platnosti a vypovedanie užívateľských podmienok

7.1 Tieto užívateľské podmienky nadobúdajú platnosť pri prvom použití softvéru a zostávajú v platnosti po dobu používania elektroinštalácie Niko Home Control užívateľom.
7.2 Tieto užívateľské podmienky automaticky strácajú platnosť, keď užívateľ prestane používať elektroinštaláciu Niko Home Control. Niko má zároveň právo jednostranne a mimosúdne vypovedať platnosť týchto užívateľských podmienok po predchádzajúcej výzve adresovanej užívateľovi, ktorej užívateľ nevyhovel do 5 dní od vydania výzvy.

8. Práva duševného vlastníctva

8.1 Niko je trvalo výlučným a jediným vlastníkom práv duševného vlastníctva týkajúcich sa softvéru vrátane zdrojového kódu, návodu a všetkých súvisiacich know-how, značiek, obchodných mien, log, dokumentov, ako sú prípravné materiály, marketingové materiály atď. Všetky prípadné súvisiace označenia nachádzajúce sa na akomkoľvek nosiči poskytnutom Niko musí užívateľ zachovať v plnej miere a nezmenenej podobe.
8.2 Správy, obrázky, videá a zvukové súbory, ktoré sa v softvéri zobrazujú, sú majetkom spoločnosti Niko alebo jeho prípadných poskytovateľov licencií a môžu byť reprodukované alebo zdieľané verejne len s výslovným písomným súhlasom spoločnosti Niko alebo jeho poskytovateľov licencií.
8.3 Užívateľ súhlasí s tým, že:
a. Niko bezodkladne písomne informuje o každej žalobe vznesenej voči užívateľovi treťou stranou na základe porušenia alebo údajného porušenia akéhokoľvek práva duševného vlastníctva týkajúceho sa softvéru, o ktorej bol upovedomený;
b. bez predchádzajúceho písomného súhlasu Niko nesmie uskutočniť žiadne uznanie v súvislosti so zodpovednosťou za škodu a nesmie pristúpiť na žiadnu dohodu ani zmier v súvislosti s akýmkoľvek nárokom týkajúcim sa práv duševného vlastníctva;
c. Niko má právo na vlastnú žiadosť a náklady viesť všetky jednania a procesy a/alebo pristúpiť na zmier pri všetkých jednaniach a procesoch súvisiacich s akýmkoľvek nárokom týkajúcim sa práv duševného vlastníctva. Užívateľ musí Niko na základe jeho žiadosti a na jeho náklady poskytnúť všetku náležitú podporu súvisiacu s danými jednaniami a procesmi.
8.4 Žiadnu časť týchto užívateľských podmienok nie je možné interpretovať ako prevod akéhokoľvek práva duševného vlastníctva z Niko na užívateľa alebo na akúkoľvek tretiu stranu.

9. Niko Home Control-App

9.1 Pokiaľ si zvolí užívateľ možnosť obsluhy určitých funkcií systému Niko Home prostredníctvom aplikácie Niko Home Control-App („aplikácia“), platia navyše aj tieto podmienky:
(i) Užívateľ bude rešpektovať všeobecné podmienky obchodu s aplikáciami, z ktorého si stiahol aplikáciu Niko Home Control-App.
(ii) Užívateľ potvrdzuje, že nemá obchodné sídlo v krajine, voči ktorej je vládou Spojených štátov, Európskou úniou alebo jej členským štátom uvalené embargo, alebo ktorá je vládou Spojených štátov, EÚ alebo jej členským štátom považovaná za krajinu, ktorá podporuje teroristickú činnosť. Užívateľ ďalej zaručuje, že sa nenachádza na zozname zakázaných alebo štátom obmedzených zmluvných strán, ktorý bol zostavený vládou Spojených štátov, Európskou úniou alebo jej členským štátom.
(iii) Niko ponúka aplikáciu v „as is“ podobe. Následné používanie aplikácie je na vlastné riziko.
(iv) Aplikácia umožňuje užívateľovi obsluhovať systém Niko Home Control z domácej siete. Pokiaľ chce užívateľ používať aplikáciu z iného umiestnenia, musí sa zaregistrovať na webovej stránke Niko a inštalovať si hardvér a softvér, ako je uvedený v prílohe.
(v) Niko vyvinul aplikáciu pokiaľ možno čo najvšeobecnejšie, aby fungovala bez ohľadu na typ zariadenia, ktoré pracuje s ovládacími systémami, ako sú uvedené na www.niko.eu. Niko však nie je zodpovedný za prípadné nefungovanie aplikácie na zariadení užívateľa.
(vi) Niko prijme všetky primerané opatrenia na ochranu aplikácie a bude sa usilovať čo najviac obmedziť prípadné poruchy v dôsledku technických chýb. Niko však nemôže vylúčiť, že sa môžu vyskytnúť technické chyby, nedostatky či vírusy. Niko si navyše vyhradzuje právo úplne alebo čiastočne pozastaviť alebo zmeniť prístup na webovú platformu a/alebo k aplikácii z technických či bezpečnostných dôvodov, alebo z dôvodu údržbových prác. Niko nie je zodpovedný za pochybenia tretích strán a za poruchy v elektrických či komunikačných sieťach. Z tohto dôvodu nemôže Niko zaručiť, že nebude prístup k aplikácii a jej použitie chybné alebo akýmkoľvek spôsobom rušené v dôsledku podobných problémov a Niko odmieta akúkoľvek zodpovednosť za tieto nedostatky.
(vii) Niko sa nezaväzuje poskytovať údržbu a podporu v súvislosti s aplikáciou.
(viii) Niko si vyhradzuje právo zmeniť obsah a užívateľské podmienky aplikácie a okrem iného:
− Uverejňovať nové verzie aplikácie s funkciami a spôsobom používania, ktorý sa líši od predchádzajúcich verzií aplikácie;
− Zakázať prístup k aplikácii a jej používanie;
− Odchylne od článku 7.1. kedykoľvek, avšak pod podmienkou výpovednej lehoty 3 mesiace, zastaviť používanie aplikácie a nahradiť ju aplikáciou, za ktorú bude vyžadovať úhradu jednorazového alebo pravidelného poplatku;
− Zmeniť užívateľské podmienky v súvislosti s aplikáciou po zverejnení novej verzie.

10. Použitie osobných údajov

Spoločnosť Niko spracúva osobné údaje Používateľa v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré tu môže Používateľ nájsť.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Užívateľ nesmie na žiadne zo svojich práv alebo povinností nadobudnutých na základe týchto užívateľských podmienok udeliť licenciu, odstúpiť ich alebo iným spôsobom preniesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Niko.
11.2 Neplatnosť, nezákonnosť, alebo neuskutočniteľnosť akéhokoľvek ustanovenia týchto užívateľských podmienok nenarúša platnosť, zákonnosť a uskutočniteľnosť ostatných ustanovení týchto užívateľských podmienok.
11.3 Niko môže kedykoľvek zmeniť znenie týchto užívateľských podmienok, pričom ich novú verziu uverejní na svojej internetovej stránke.
11.4 Tieto užívateľské podmienky a dokumenty, na ktoré prípadne odkazujú, tvoria spolu celkovú dohodu medzi stranami v súvislosti s predmetom týchto užívateľských podmienok a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody medzi stranami súvisiace s daným predmetom.
11.5 Tieto užívateľské podmienky podliehajú belgickému právu. Všetky spory týkajúce sa týchto užívateľských podmienok, použitia softvéru alebo iných súvisiacich záväzkov spadajú do výhradnej právomoci súdu mesta Dendermonde.

12. Kontaktovanie spoločnosti Niko

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k používaniu systému Niko Home Control, odporúčame Vám kontaktovať vášho technika. Pokiaľ sa však chcete obrátiť priamo na Niko, môžete posielať svoje pripomienky alebo otázky na adresu, ktorú nájdete na našej webovej stránke.