Podmienky používania webovej stránky

Verzia 2.0, platná od 1 marec 2018

Túto webovú stránku poskytuje akciová spoločnosť Niko NV so sídlom na adrese Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, IČ DPH/číslo spoločnosti 0405.045.670, telefónne číslo + 32 3 778 90 00, e-mail info@niko.eu (ďalej len „Niko“ alebo „my“).

Prístup na túto stránku a jej používanie podliehajú nasledujúcim ustanoveniam a podmienkam.

1. Všeobecné ustanovenia

Vaším prístupom na túto stránku alebo jej používaním vyjadrujete svoj súhlas s týmito ustanoveniami a podmienkami. Ak s uvedenými ustanoveniami a podmienkami nesúhlasíte, nevstupujte na túto stránku ani ju nepoužívajte.

2. Obsah webovej stránky

Obsah tejto webovej stránky bol zostavený s čo najväčšou starostlivosťou. Všetky informácie, názvy, vyobrazenia, fotografie, logá, ikony atď., ktoré sú dostupné na, resp. prostredníctvom tejto stránky (ďalej len „informácie“), sú však poskytované bez akéhokoľvek záväzku. Neposkytujeme žiadnu výslovnú ani predpokladanú záruku týkajúcu sa použiteľnosti, správnosti či úplnosti informácií uvedených na týchto stránkach. Rovnako nezaručujeme, že táto stránka alebo server, ktorý ju sprístupňuje, neobsahuje žiadne počítačové vírusy, a to aj napriek úsiliu vynaloženému v tomto smere. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky v nijakom prípade nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu priamo alebo nepriamo vyplývajúcu z použitia daných informácií alebo z neumožneného prístupu k nim.

Informácie uvedené na tejto stránke môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť kedykoľvek pozmenené, opravené a/alebo modifikované bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Odkazy

Táto webová stránka môže obsahovať odkazy alebo referencie vedúce na webové stránky tretích strán. Nezodpovedáme ani neručíme za informácie získané prostredníctvom takéhoto odkazu alebo referencie.

4. Záväzky používateľa

Vstupom na túto webovú stránku alebo jej používaním sa výslovne zaväzujete, že:

  • nebudete narúšať optimálne fungovanie a zabezpečenie webovej stránky, napríklad prostredníctvom vírusov alebo iných škodlivých súborov alebo dát, alebo získavaním prístupu k súborom alebo údajom, ku ktorým vám za normálnych okolností nebol udelený prístup;
  • nebudete dopĺňať, meniť, nahrádzať alebo opravovať informácie zverejnené na tejto webovej stránke, a to ani v plnom rozsahu, ani čiastočne;
  • webovú stránku nebudete používať na nezákonné alebo škodlivé účely.

5. Ochrana práv duševného vlastníctva

Informácie vrátane všetkých redakčných materiálov, textov, fotografií, ilustrácií, kresieb a iného grafického materiálu, názvov, log, softvéru, ochranných známok a ostatných známok, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom webovej stránky, sú naším majetkom alebo majetkom našich pridružených spoločností alebo partnerov. Informácie sú chránené autorskými právami, databázovými právami, právom ochranných známok alebo inými právami duševného vlastníctva. Tieto informácie môžu byť použité len na osobné, nekomerčné účely. Vyjadrujete svoj súhlas, že bez nášho predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu nebudete reprodukovať, distribuovať alebo poskytovať informácie tretím stranám, či už za účelom dosiahnutia zisku alebo za iným účelom. Nič z toho, čo je uvedené na tejto stránke, nesmie byť interpretované ako udelenie výslovnej alebo mlčky predpokladanej licencie na využívanie akéhokoľvek práva duševného vlastníctva, pokiaľ to nie je stanovené v aktuálnych podmienkach, resp. ak to prekračuje v nich stanovený rámec.

6. Komentáre a komunikácia

Informácie, ktoré poskytnete v rámci používania webovej stránky (prostredníctvom pošty, e-mailom alebo iným spôsobom), nebudú považované za dôverné. K takýmto informáciám nebudeme pristupovať ako k dôverným, ani nepreberáme zodpovednosť v prípade ich použitia alebo zverejnenia. Pokiaľ je to právne prípustné, všetky informácie, ktoré poskytnete prostredníctvom webovej stránky, sa stávajú naším výhradným vlastníctvom a môžu byť bez nároku na náhradu použité na akýkoľvek komerčný alebo iný účel.

7. Ochrana osobných údajov a použitie súborov cookie

Vaše osobné údaje budú v prípade potreby spracované v súlade so zásadami ochrany súkromia. Táto webová stránka používa súbory cookie v súlade so zásadami používania súborov cookie.

8. Rozhodné právo a príslušný súd

Tieto podmienky podliehajú výhradne belgickému právu. Spory vyplývajúce z týchto podmienok alebo používania webovej stránky spadajú do výhradnej právomoci príslušných súdov mesta Dendermonde, Belgicko, pričom ostávajú nedotknuté vaše práva ako spotrebiteľa EÚ podniknúť právne kroky v súlade so záväznými právnymi predpismi platnými v mieste vášho bydliska nachádzajúceho sa na území EÚ.