Gebruiksvoorwaarden Niko Home Control

Inleiding

Niko Home Control maakt het mogelijk om alle vaste elektrisch gestuurde toepassingen in de woning zoals lichten, gedimde lichten, rolluiken en zonweringen, ventilatie, verwarming en stopcontacten te automatiseren en te bedienen via onder andere drukknoppen, een smartphone of een touchscreen. Daarnaast is het mogelijk om het verbruik van elektriciteit, gas en water alsook de productie van elektriciteit op te volgen.

De aansturing van deze toepassingen gebeurt vanuit de elektriciteitskast. Via een softwarepakket kan de installateur de gewenste instelling en functionaliteit realiseren. De Gebruiker kan via een softwarepakket dat hij via de website van Niko kan downloaden bepaalde instellingen ook zelf aanpassen. Het is een modulair en flexibel systeem waarbij naargelang de gewenste functionaliteit een specifieke module kan gekozen worden. De Gebruiker kan er bovendien voor opteren om via een downloadbare app toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de Niko Home Control. Na installatie van bijkomende hardware en online registratie, kan de Gebruiker via deze app de Niko Home Control van buitenshuis bedienen. Niko Home Control is voornamelijk bestemd voor de residentiële markt.

1. Algemeen


1.1 Deze Gebruiksvoorwaarden, zoals beschikbaar op www.niko.eu en op de USB-stick die wordt overgeleverd door de installateur bij het opleveren van de installatie, gaan uit van NIKO NV, met maatschappelijke zetel te Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer BE 0405.045.670, (hierna “Niko”).

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op alle door Niko verdeelde en aan gebruikers ter beschikking te stellen of gestelde Software (zoals hierna gedefinieerd).

1.3 Definities:

 • “Besturingssoftware” betekent de software die dient voor de besturing van Niko Home Control; deze software is hoofdzakelijk in de Niko Home Control Hardware geïntegreerd, waaronder de software ingebouwd in de controller of het touchscreen;
 • “Energiesoftware” betekent de software die door Niko aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld om het energiegebruik van de Gebruiker te visualiseren en mogelijks te optimaliseren;
 • “Gebruiksrecht” betekent het krachtens artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden verleende recht van Niko aan Gebruiker;
 • “Eindgebruiker Programmeersoftware” betekent de software die door Niko aan de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld voor het programmeren van Niko Home Control;
 • “Handleiding” betekent de handleiding, ontwikkeld voor de Gebruiker voor het gebruik van de Software;
 • “Hardware” betekent de hardware die de Gebruiker minstens dient aan te schaffen voor het gebruik van de software bij de Niko Home Control installatie, zoals beschreven in Bijlage 1;
 • “Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle rechten inzake uitvindingen, octrooien, auteursrechten, tekeningen en modellen, merken en handelsnamen, databanken, handelsgeheimen, know-how en alle andere rechten van intellectuele en industriële eigendom (zowel geregistreerd als niet geregistreerd) en alle toepassingen ervan, waar ook ter wereld;
 • “Gebruiker” betekent de eindgebruiker van Niko Home Control;
 • “Gebruiksvoorwaarden” betekent deze overeenkomst, zoals tussentijds gewijzigd en zoals beschikbaar op www.niko.eu;
 • “Niko Home Control” betekent de door Niko ontwikkelde automatiseringsinstallatie;
 • “Niko Home Control-App” betekent de downloadbare applicatie die Gebruiker kan gebruiken om bepaalde functionaliteiten van de Niko Home Control te bedienen;
 • “Partij” betekent de Gebruiker of Niko;
 • "Partijen" betekent Niko en Gebruiker gezamenlijk;
 • “Software” betekent alle software, waaronder doch niet beperkt tot de Besturings-, Energie-, en Eindgebruiker Programmeersoftware en de Niko Home Control-App die Niko aan Gebruiker ter beschikking stelt, met inbegrip van alle updates en eventuele latere versies daarvan evenals alle bijbehorende documentatie;
 • “Software van Derden” betekent software van derde partijen die in Niko Home Control en/of de Software geïntegreerd is.

1.4 Alle andersluidende voorwaarden en/of eventuele eigen voorwaarden van Gebruiker betreffende het gebruik van software worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Gebruiksrecht


2.1 Niko verleent Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Software voor de duur van diens gebruik van Niko Home Control te gebruiken voor het gebruik en het beperkt programmeren van Niko Home Control en het monitoren van energieverbruik.

Niko verleent Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Handleiding te gebruiken voor het gebruik van Niko Home Control. De Gebruiker heeft het recht om één kopie van de Software te maken voor backupdoeleinden.

2.2 Gebruiker zal noch zelf, noch door middel van een groep waartoe hij behoort, een verbonden of geassocieerde onderneming, tussenpersoon of enige andere derde:

 • de Software op eender welke wijze kopiëren tenzij zoals toegestaan door artikel 2.1 de Software gebruiken op een manier die strijdig is met de wetgeving;
 • de Software of broncode van de Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, decompileren, disassembleren of reverse engineeren of samenvoegen met andere computersoftware, behoudens indien nodig om dwingende wettelijke bepalingen na te leven;
 • de Software incorporeren in andere programmatuur, afgeleide programmatuur of andere op de Software gebaseerde programmatuur schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen;
 • sublicenties voor het gebruik van de Software toestaan aan derden of derden een kopie te bezorgen.

2.3 De broncode van de Software wordt in geen geval aan Gebruiker overgemaakt of ter beschikking gesteld.

2.4 Deze Gebruiksvoorwaarden geven niet automatisch recht op enige upgrade/update van de in licentie gegeven Software. Niko kan upgrades/updates aanbieden op eigen initiatief, in welk geval minstens de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zullen zijn op de upgrade/update.

2.5 Niko verleent Gebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de Software van Derden te gebruiken voor de duur van diens gebruik van Niko Home Control overeenkomstig de voorwaarden die voor de Software van Derden door deze derde worden opgelegd en die kunnen worden teruggevonden op volgende website www.niko.eu, vermeld bij de artikelen waar dit van toepassing bij is.

3. Verplichtingen van de Gebruiker

3.1 De Gebruiker verbindt zich ertoe om de Software enkel overeenkomstig het verleende Gebruiksrecht te gebruiken, zoals bepaald in artikel 2.

3.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe om op regelmatige tijdstippen deze Gebruiksvoorwaarden online te raadplegen zodat hij steeds in het bezit is van de meest recente versie, en gaat ermee akkoord dat de meest recente Gebruiksvoorwaarden alle vorige versies van ervan volledig vervangen, en als enige voorwaarden tussen de Gebruiker en Niko gelden.

4. Garantie

4.1 Niko kan niet garanderen dat de Software werkt op besturingssystemen (operating systems) die niet of in een andere versie zijn vermeld dan op www.niko.eu.
Niko kan niet garanderen dat de Software werkt op hardware die niet opgenomen is in Bijlage 1 (Hardware).

4.2 Behoudens wat uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden is voorzien, verleent of aanvaardt Niko met betrekking tot de Software geen expliciete of impliciete, wettelijke, reglementaire of andere garanties of voorwaarden, wat betreft de staat, de kwaliteit, de prestatie of de geschiktheid voor het beoogde doel. Al deze garanties en voorwaarden zijn dus uitgesloten behalve in de mate dat deze uitsluiting bij wet verboden is.

4.3 Indien de Software niet voldoet, zal Niko alle redelijke maatregelen nemen om deze onvolkomenheden kosteloos te herstellen of te verbeteren.

4.4 De garanties in artikel 4 worden verleend voor zover de niet-conformiteit met artikel 4.1 niet te wijten is aan een daad of handeling van Gebruiker, alsook voor zover Gebruiker de Software:

 • in overeenstemming met de eventueel daarvoor afgegeven specificaties ten aanzien van omgeving, apparatuurconfiguratie en dergelijke en de Handleiding heeft gebruikt;
 • op het meest recente niveau heeft gehouden door middel van installatie van de laatst beschikbare updates;
 • heeft gebruikt op apparatuur die naar behoren functioneert;
 • niet heeft aangepast of pogingen daartoe heeft ondernomen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Niko kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van Niko Home Control door de Gebruiker, tenzij deze aansprakelijkheid volgt uit haar eigen opzettelijke fout, grove fout of voor enig lichamelijk letsel.

Behoudens wettelijke uitzonderingen, is Niko krachtens deze Gebruiksvoorwaarden niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van winst of inkomsten, gemiste besparingen, verlies van klanten, dan wel schade die het gevolg is van het verloren gaan van elektronische gegevens en informatie, voortvloeiend hetzij uit nalatigheid, contractbreuk of anderszins. De aansprakelijkheid van Niko voor enige schade die ontstaat ten gevolge van het gebruik van Niko Home Control is in ieder geval beperkt tot 6.000 EUR.

5.2 Gebruiker zal Niko vrijwaren tegen en schadeloosstellen voor alle schade of de mogelijke claims of aanspraken van derden ingevolge de niet-naleving van de verbintenissen van Gebruiker onder deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Prijs en betaling

6.1 De Gebruiker is een eenmalige gebruiksrechtvergoeding verschuldigd aan Niko. Deze vergoeding is inbegrepen in de aankoopprijs van Niko Home Control.

6.2 Naarmate de functionaliteit van de Software uitbreidt of er nieuwe versies van de Software door Niko worden uitgegeven, is Niko gerechtigd om een bijkomende vergoeding te vragen.

7. Duur en opzegging

7.1 Deze Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf de eerste ingebruikname van de Software en worden aangegaan voor de duur van het gebruik van Niko Home Control door de Gebruiker.

7.2 Deze Gebruiksvoorwaarden komen automatisch tot een einde indien de Gebruiker zijn gebruik van Niko Home Control stopzet. Niko heeft tevens het recht om deze Gebruiksvoorwaarden, na voorafgaande ingebrekestelling en voor zover de Gebruiker heeft nagelaten om gevolg te geven aan de ingebrekestelling binnen de 5 werkdagen na de ingebrekestelling, eenzijdig en buitengerechtelijk te beëindigen.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1 Niko blijft te allen tijde de exclusieve en enige eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software, met inbegrip van de broncode, de Handleiding, en op alle hieraan gerelateerde know-how, merken, handelsnamen, logo’s, documenten zoals voorbereidend materiaal, marketingmateriaal, enz. Alle eventueel daaromtrent voorkomende aanduidingen op enige door Niko ter beschikking gestelde drager dienen door Gebruiker onverkort en ongewijzigd gehandhaafd te blijven.

8.2 Voor zover de Software berichten, beelden, video- en audiobestanden zou weergeven, zijn deze eigendom van Niko of zijn respectieve licentiehouders en mogen zij slechts worden gereproduceerd of gedeeld met het publiek na uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Niko of zijn licentiehouder.

8.3 Gebruiker stemt ermee in dat:

a. hij Niko onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengt van elke vordering door een derde tegen de Gebruiker ingesteld op grond van inbreuk of vermeende inbreuk van enig Intellectueel Eigendomsrecht op de Software waarvan hij in kennis is gesteld;
b. hij geen enkele erkenning mag doen inzake aansprakelijkheid en niet mag instemmen met om het even welke schikking of dading voor gelijk welke vordering inzake Intellectuele Eigendomsrechten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niko; en
c. Niko het recht heeft om, op eigen verzoek en kosten, de leiding te nemen en/of minnelijke regelingen te treffen bij alle onderhandelingen en processen, voortvloeiend uit om het even welke vordering inzake Intellectuele Eigendomsrechten. Gebruiker moet Niko, op haar verzoek en kosten, alle redelijke steun verlenen met betrekking tot deze onderhandelingen en processen.

8.4 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal op worden geïnterpreteerd als een overdracht van enig Intellectueel Eigendomsrecht van Niko aan Gebruiker of enige derde partij.

9. De Niko Home Control-App

9.1 Indien Gebruiker er voor opteert om bepaalde Niko Home functionaliteiten te bedienen via de Niko Home Control-App (de “App”), zijn bovendien de volgende voorwaarden van toepassing:

(i) Gebruiker zal de algemene voorwaarden van de app-markt waar hij de Niko Home control-App heeft gedownload respecteren.

(ii) Gebruiker bevestigt dat hij niet gevestigd is in een land waartegen door de overheid van de Verenigde Staten, de Europese unie of een lidstaat daarvan, een embargo werd afgekondigd of dat door de overheid van de Verenigde Staten, de EU of een lidstaat daarvan wordt beschouwd als een land dat steun verleent aan terroristische activiteiten. Verder waarborgt Gebruiker dat hij niet op een lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen contractspartijen staat, die werd opgesteld door de overheid van de Verenigde Staten, de Europese Unie, of een lidstaat daarvan.

(iii) Niko biedt de App op een ‘as is’-basis aan. Het gebruik van de App is bijgevolg op eigen risico.

(iv) De App laat Gebruiker enkel toe om de Niko Home Control te bedienen vanop zijn thuisnetwerk. Indien Gebruiker de App wenst te gebruiken vanop een andere locatie, dient hij zich te registreren op de website van Niko en de hardware en software zoals opgenomen in Bijlage te installeren.

(v) Niko heeft de App zo generiek mogelijk ontwikkeld zodat de App ongeacht het type ap
paraat dat werkt met de besturingssystemen zoals voorzien op www.niko.eu zou werken. Niko is echter niet aansprakelijk indien de App niet zou werken op het apparaat van Gebruiker.

(vi) Niko treft alle redelijke maatregelen om de applicatie te beschermen en stelt alles in het werk om eventuele storingen als gevolg van technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Niko kan echter niet uitsluiten dat er zich technische fouten, defecten of besmettingen kunnen voordoen. Niko behoudt zich bovendien het recht voor om wegens technische redenen, uit veiligheidsoverwegingen of naar aanleiding van onderhoudswerkzaamheden de toegang tot het webplatform en/of de App geheel of gedeeltelijk op te schorten of te wijzigen. Niko is niet aansprakelijk voor het in gebreke blijven van derden en voor storingen in het elektriciteits- of communicatienetwerk. Om deze reden kan Niko niet garanderen dat de toegang tot en het gebruik van de App niet verstoord wordt of op enige ander manier wordt onderbroken als gevolg van dergelijke problemen en Niko wijst elke verantwoordelijkheid daarvoor af.

(vii) Niko verbindt zich er niet toe om verder onderhouds- en supportdiensten te leveren met betrekking tot de App.

(viii) Niko behoudt zich het recht voor om de inhoud en de gebruiksvoorwaarden van de App te wijzigen en onder meer:

- Nieuwe versies van de App uit te brengen met functies en een gebruikswijze die verschillen van die eerdere versies van de App;
- De toegang tot en het gebruik van de App te verbieden;
- In afwijking van Artikel 7.1 op eender welk moment, doch mits een opzegtermijn van 3 maanden, het gebruik van de App stop te zetten en te vervangen door een App waarvoor eenmalig of regelmatig een bepaalde abonnementsprijs betaald moet worden;
- De gebruiksvoorwaarden met betrekking tot de App te wijzigen wanneer een nieuwe versie wordt uitgebracht.

10. Gebruik van persoonsgegevens

Niko verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruiker in overeenstemming met haar privacybeleid dat de Gebruiker hier kan vinden.

11. Overige bepalingen

11.1 Gebruiker mag geen enkele van zijn rechten of verplichtingen krachtens deze Gebruiksvoorwaarden in licentie geven, afstaan of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Niko.

11.2 De ongeldigheid, onwettigheid of niet-uitvoerbaarheid van om het even welke van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden tast de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden niet aan.

11.3 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen ten allen tijde door Niko gewijzigd worden en een nieuwe versie zal op de website van Niko meegedeeld worden.
11.4 Deze Gebruiksvoorwaarden en de documenten waar desgevallend naar wordt verwezen vormen samen de totale overeenkomst tussen de Partijen in verband met het onderwerp van deze Gebruiksvoorwaarden en vervangt alle vorige overeenkomsten tussen de Partijen in verband met dit onderwerp.

11.5 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die verband hebben met deze Gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Software of andere daarmee samenhangende verbintenissen worden exclusief beslecht door de Rechtbank van Dendermonde.

12. Contact opnemen met Niko

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van uw Niko Home Control, neemt u best contact op met uw installateur. Indien u zich toch rechtstreeks aan Niko wenst te wenden, kan u uw opmerkingen of vragen naar het adres dat u vindt op onze website sturen.