Gebruiksvoorwaarden van de website

Versie 2.0, geldig vanaf 1 maart 2018

Deze website wordt aangeboden door Niko NV, met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Industriepark West 40, met BTW nummer/ondernemingsnummer 0405.045.670, telefoonnummer +32 3 778 90 00, e-mail info@niko.eu (hierna “Niko” of “wij”).

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan volgende modaliteiten en voorwaarden.

1. Algemeen

Uw toegang tot of gebruik van deze website wordt beschouwd als uw instemming met deze modaliteiten en voorwaarden. Betreed of gebruik deze website niet als u zich niet akkoord kan verklaren met deze modaliteiten en voorwaarden.

2. Inhoud van de website

De inhoud van deze website werd met de grootste zorg samengesteld. Alle informatie, namen, afbeeldingen, foto’s, logo’s en iconen, enz. die op of via deze website beschikbaar zijn (verder “de informatie” genoemd), worden echter verstrekt zonder enige verbintenis. Er wordt geen enkele garantie gegeven, uitdrukkelijk noch impliciet, over de bruikbaarheid, de juistheid of de volledigheid van de informatie op de sites. Evenmin wordt gegarandeerd dat deze site of de server die haar beschikbaar maakt, ondanks de inspanningen die hieromtrent worden geleverd, vrij zijn van computer¬virussen. In geen geval is de uitbater van deze website aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade, directe of indirecte, voortkomende uit het gebruik van de informatie of de onmogelijkheid tot toegang ertoe.

De informatie op deze site kan onjuistheden bevatten en de informatie kan op elk moment gewijzigd, verbeterd en/of veranderd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

3. Links

Deze website kan links of referenties bevatten naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de informatie die via zulke link of referentie wordt bekomen.

4. Verbintenissen van de gebruiker

Bij de toegang tot en het gebruik van de website verbindt u zich er uitdrukkelijk toe om:

  • de optimale werking en de beveiliging van de website niet te verstoren, bijvoorbeeld door virussen of andere schadelijke bestanden of gegevens te gebruiken of door zich toegang te verschaffen tot bestanden of gegevens waartoe u normalerwijze geen toegang heeft;
  • de informatie getoond op deze website noch in zijn geheel noch deels aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te verbeteren;
  • geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden.

5. Bescherming van het intellectuele eigendomsrecht

De informatie, waaronder alle redactioneel materiaal, teksten, foto’s, illustraties, tekeningen en ander grafisch materiaal, namen, logo’s, software, handelsmerken en andere merken, die via de website worden toegankelijk gemaakt, zijn onze eigendom of de eigendom van verbonden vennootschappen of partners. De informatie is beschermd door het auteursrecht, het databankenrecht, het merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. De informatie mag alleen gebruikt worden voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U verklaart zich akkoord de informatie niet te reproduceren, te verdelen of mee te delen aan derden, al dan niet met winstoogmerk, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Niets van wat op deze site staat mag worden geïnterpreteerd als het geven van een uitdrukkelijke of stilzwijgende licentie om enig intellectueel eigendomsrecht te gebruiken, tenzij en in de mate bepaald in huidige voorwaarden.

6. Commentaren en communicatie

Informatie die u bezorgt in het kader van het gebruik van de website (via post, e-mail of op een andere manier) mag niet worden beschouwd als confidentieel. Dergelijke informatie zal niet confidentieel gehouden worden noch wordt aansprakelijkheid aanvaard in geval van gebruik of onthulling ervan. Al de door u verstrekte informatie via de website wordt, voor zover wettelijk is toegestaan, onze exclusieve eigendom en mag zonder compensatie worden gebruikt voor om het even welk doel, commercieel of niet.

7. Bescherming van persoonsgegevens en gebruik van cookies

Uw persoonsgegevens worden verwerkt, desgevallend, in overeenstemming met het privacy beleid. Deze website gebruikt cookies in overeenstemming met het cookies beleid.

8. Toepasselijke wet en bevoegde rechtbank

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht. Geschillen die voortkomen uit deze voorwaarden of het gebruik van de website zijn exclusief onderworpen aan de bevoegde rechtbanken van Dendermonde, België, zonder afbreuk te doen aan de rechten die u zou hebben als EU consument om de rechter te vatten volgens de dwingende wetten van de plaats van uw domicilie binnen de EU.