Home Om Niko Det vi bekymrer os om Politikker for arbejdsmiljø

Niko-Servodan lever op til lokale, nationale og relevante internationale krav ift. arbejdsmiljø og miljølovgivning. Samtidigt med at vi agerer økonomisk forsvarligt, ønsker vi, at Niko-Servodan er et rart og sikkert sted at arbejde. Vi ønsker i størst muligt omfang at reducere den miljøpåvirkning, Niko-Servodan kan have på omgivelserne, og arbejder derfor konstant på at reducere virksomhedens energiforbrug og spild samt at minimere unødvendige materialer og energiforbrug for vores produkter, og hvor det er muligt bruge udskiftelige og genanvendelige komponenter.

Det er Niko-Servodan’s målsætning gennem tæt dialog med vores kunder at tilbyde produkter og ydelser, der understøtter Niko Group story: ” Vi tror på, at mennesker fortjener en moderne elektrisk installation, der giver komfort, kontrol og effektivitet på en behagelig måde”.

Det er ligeledes Niko-Servodan‘s målsætning at skabe vækst ved at tilbyde innovative, energieffektive og miljøvenlige produkter og ydelser i høj kvalitet. Dette sikres gennem konstant kundefokus og evaluering heraf.

Ved udvikling og fremstilling af vores produkter vil vi løbende have fokus på valg af materialer, produktionsmetoder, energiforbrug samt genanvendelse og bortskaffelse af produktet. Valg, der kan medvirke til, at en meget stor del af miljøbelastningen mindskes, fordi de valg, der tages under udviklingen af produkterne, påvirker alle de efterfølgende processer. Indsatsen i udviklingsfasen går for eksempel på at bruge færre råvarer og energi samt at optimere produktet, så det bruger mindst mulig energi hos kunden. Indsatsen gælder også valg af stoffer og materialer, som er mindre belastende for miljøet, end de hidtil anvendte, til gavn for mennesker og miljø. Vores leverandører er underlagt vores Code of Conduct (adfærdskodeks), og relevante forordninger og direktiver vedr. miljø og arbejdsmiljø overholdes i hele kæden.

Alle medarbejdere i virksomheden er vigtige ressourcer, og derfor er der stor fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø med ønske om at udvikle og fastholde et sundt arbejdsmiljø - fysisk såvel som psykisk - således at medarbejderne trives. Vi inddrager arbejdsmiljøhensyn i alle aspekter som arbejdstilrettelæggelse, indkøb og ved ny- og ombygning. Dette sikres ved konstant medarbejderfokus fra ledelsen samt egen Arbejdsmiljøorganisation.

 

Niko-Servodan vil til stadighed være kendt som en virksomhed, der er miljøbevidst med et godt arbejdsmiljø, der leverer energieffektive og miljørigtige produkter samt ydelser af høj kvalitet.

Code of Conduct

Niko-Servodan’s Code of Conduct (adfærdskodeks) for leverandører definerer Niko-Servodan’s miljømæssige og sociale krav. Alle leverandører, der er indgået samarbejdsaftale med, skal forpligte sig til Code of Conduct, og Niko-Servodan vil følge op på at leverandø-rernes overholdelse heraf samt håndtering og udbedring af eventuelle overskridelser.

Denne adfærdskodeks for leverandører er udarbejdet efter international anerkendte standarder (bl.a. UN Global Compact, OECD's retningslinjer for multinationale virksomheder og relevante ILO-konventioner) for at fremme socialt og miljømæssigt ansvar.
Niko-Servodan’s leverandører er forpligtet til i alle deres aktiviteter at operere i fuld overensstemmelse med love, regler og forskrifter i de lande, hvor de opererer. Niko-Servodan forventer, at deres leverandører handler i overensstemmelse med de bedste lokale industripraksis.

Vi evaluerer løbende vores leverandører, der er ansvarlige for at sikre at vores forsyningskæde efterlever vores retningslinjer.

Der arbejdes løbende på at forbedre / finpudse indkøbsorganisationen og værktøjer til leverandørstyring.

Overholdelse af alle bestemmelserne i denne adfærdskodeks er et ufravigeligt krav til alle nøgleleverandører til Niko-Servodan.

Håndtering af skadelige stoffer - REACH

Når vi fremstiller vores produkter, anvender vi en række kemikalier og andre stoffer, der kan være skadelige for mennesker eller miljø. Niko-Servodan forsøger løbende at begrænse brugen af sådanne stoffer, og hvis de ikke umiddelbart kan udelades eller erstattes, sørger vi for, at der træffes foranstaltninger til beskytte vores medarbejdere og miljøet.

I henhold til REACH-forordningen er NIKO-SERVODAN en producent af "Artikler" til vores EU-kunder. Vi fremstiller ikke "stoffer" eller "præparater", og vores artikler involverer ikke "intenst frigivelse af stoffer". Derfor forventer vi ikke registrering eller godkendelse af de produkter, vi leverer.

Vi kan også bekræfte, at vi ikke bruger noget stof i vores produkter, der kræver godkendelse som angivet i godkendelseslisten, der er indeholdt i bilag XIV, til dags dato.

Med hensyn til bilag XVII i Reach kan vi bekræfte, at vi er fuldt ud opmærksomme på be-grænsningerne for anvendelse af de nævnte stoffer og opfylder disse krav.

I overensstemmelse med artikel 33 i REACH om pligten til at videregive oplysninger om stof-fer i genstande, vil vi proaktivt kommunikere ethvert stof, der er opført på ” Kandidatliste over stoffer af meget stor bekymring ” (SVHC) til vores kunder, hvis dette stof er til stede i total-mængder i en koncentration, lig med eller over 0,1%.

Håndtering af skadelige stoffer - ROHS

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65 / EU af 8. juni 2011 har til formål at begrænse brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr og erstatter direktiv 2002/95 / EU.

Vi bekræfter hermed, at alle produkter, der leveres af os, overholder direktiv 2011/65 / EU fra implementeringsdatoen for hver produktkategori.

De europæiske overensstemmelseserklæringer findes på www.niko.eu i overensstemmelse med direktivets anvendelighed.

I samarbejde med vores leverandører har vi truffet alle nødvendige foranstaltninger og hand-linger. Derfor kan vi forsikre Dem om, at de beskrevne produkter ikke indeholder stoffer, der er forbudt i henhold til ovennævnte direktiv.

Håndtering af skadelige stoffer - WEEE

Niko-Servodan efterleve WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment Directi-ve), Directive 2012/19 / EU, som målsætter indsamling og behandling eller genbrug/bortskaffelse af elektroniske og elektriske komponenter og materialer.

Niko-Servodan’s producentsansvar betyder, at vi som producent og importør af elektrisk udstyr og batterier har organiseret og finansieret tilbagetagelse og håndtering af produkterne, når disse er udtjente, samt indberetter årligt oplysninger til et centralt producentregister (DPA-System).

Niko-Servodan er tilknyttet DPA-System, en forkortelse af Dansk Producentansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr og udtjente batterier.

Niko-Servodan efterlever denne forordning med mål om at beskytte miljøet og begrænse mængden af affald.

Konfliktmineraler

Især den langvarige væbnede konflikt i den Demokratiske Republik Congo og de omkring-liggende stater finansieres gennem udvindingen af bestemte råstoffer. Her kontrollerer militserne råstofminerne og sælger de udvundne, såkaldte konfliktmineraler (især guld, tantal, wolfram og tin - “3TG-mineraler”) til hele verden under svære krænkelser af menneskerettighederne.

I USA er nogle virksomheder lovmæssigt forpligtet til at indberette, om og i hvilket omfang, de indkøber 3TG-mineraler fra konfliktregionen. Formålet er, at der fremover kun vil blive indkøbt og handlet med konfliktfrie 3TG-mineraler, hvilket primært skal nås ved hjælp af et system af certificerede smeltemasser. Også det tilsvarende EU-direktiv om konfliktmineraler forudser en indberetnings- og certificeringspligt for smeltevirksomheder, raffinaderier og store råvareimportører.

Niko-Servodan er hverken underlagt USA’s, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eller EU’s indberetningspligt. Alligevel anerkender Niko-Servodan den bagvedliggende mål-sætning - nemlig at undgå at finansiere militante, menneskerettighedskrænkende grupper - og bidrager til at nå målsætningen.

Niko-Servodan bestræber sig på kun at anvende konfliktfrie 3TG-mineraler til sine egne produkter.

Udvikling og produktion

Niko-Servodan fokuserer ved valg af materialer, produktionsmetoder, energiforbrug og gen-anvendelse af produktet på valg, der kan medvirke til, at en meget stor del af miljøbelastnin-gen mindskes, fordi de valg, der tages under udviklingen af produkterne, påvirker alle de efterfølgende processer herunder også fremstilling/produktion. Indsatsen i udviklingsfasen går for eksempel på at bruge færre råvarer og at optimere produktet, så det bruger mindst mulig energi hos kunden. Indsatsen er også at vælge stoffer og materialer, som er mindre belastende for miljøet end de hidtil anvendte.

Anvendelse af produkt

Når Niko-Servodan’s produkter bruges, medvirker de til, at kunderne sparer energi. Dermed nedsættes miljøbelastningen væsentligt. Hvor der anvendes fossile brændsler som olie, kul og gas, mindskes udledningen af kuldioxid (CO2), kvælstofilte (NOx) og svovldioxid (SO2) til luften. Kuldioxid øger den globale opvarmning, mens kvælstofilte og svovldioxid forsurer og forurener atmosfæren. Brug af Niko-Servodan’s produkter medvirker til at spare energi, op til 75 % af den energi, der anvendes til belysning, ved anvendelse af lysstyring.

Affald og genanvendelse

Allerede i udviklingsfasen bliver det for en stor del bestemt, hvordan produktet belaster mil-jøet, når det engang bliver til affald. Specielt for elektronik er det vigtigt, at de enkelte dele af produktet kan skilles ad efter endt brug, således at materialer, der kan skade miljøet, kan sorteres fra. Derfor udarbejdes der for en del produkter vejledninger i bortskaffelse, så affaldet håndteres og ikke skader miljøet eller kan genbruges.