Brugsbetingelser for Niko Home Control

Introduktion

Niko Home Control muliggør automatisering og styring af alle faste elektrisk styrede applikationer i hjemmet såsom belysning, dæmpet belysning, skodder og markiser, ventilation, varme og stikkontakter ved hjælp af tryk, en smartphone eller en touch skærm. Det giver også mulighed for overvågning af forbruget af el, gas og vand samt produktionen af elektricitet.

Disse applikationer styres fra el-tavlen. Den medfølgende software gør det muligt for installatøren at styre de ønskede indstillinger og funktioner. Ved hjælp af softwaren, der kan downloades fra Nikos websted, er det muligt for brugeren selv at tilpasse visse indstillinger. Det er et modulært og fleksibelt system, som gør det muligt for brugeren at vælge et bestemt modul afhængigt af den ønskede funktionalitet. Brugeren kan også vælge at betjene bestemte funktionaliteter i Niko Home Control via en app, som kan downloades. Efter installation af ekstra hardware og onlineregistrering kan brugeren fjernbetjene Niko Home Control ved hjælp af denne app. Niko Home Control henvender sig primært til boligmarkedet.

1. Generelt

1.1 Disse brugsbetingelser, som kan findes på www.niko.eu og på den USB-nøgle, der udleveres af installatøren efter endt installation, er udgivet af NIKO NV med registreret adresse på Industriepark West 40, 9100 Sint-Niklaas, Belgien, med selskabsnummer BE 0405.045.670 (i det følgende kaldet "Niko").

1.2 Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder disse brugsbetingelser for al softwaren (som defineret nedenfor), der er distribueret og tilvejebragt, eller som skal tilvejebringes af Niko til brugerne.

1.3 Definitioner:

 • "Styringssoftware": den software, der kræves til styring af Niko Home Control. Denne software er primært integreret i Niko Home Control hardwaren og indeholder den software, der er indbygget i controlleren eller touch skærmen.
 • "Energisoftware": den software, der stilles til rådighed for brugeren af Niko for at visualisere brugerens energiforbrug og om nødvendigt optimere det.
 • "Brugsret": den ret, Niko giver brugeren i henhold til artikel 2 i brugsbetingelserne.
 • "Manual": den manual, der er udviklet til brugeren med henblik på brug af softwaren.
 • "Hardware": den hardware, brugeren som minimum skal købe for at bruge softwaren sammen med Niko Home Control systemet som beskrevet i Bilag 1.
 • "Intellektuelle ejendomsrettigheder": alle rettigheder til opfindelser, patenter, ophavsrettigheder, tegninger og design, varemærker og handelsnavne, databaser, forretningshemmeligheder, knowhow og alle andre intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder (både registrerede og ikke-registrerede) og alle ansøgninger i den forbindelse, overalt i verden.
 • "Bruger": slutbrugeren af Niko Home Control.
 • "Brugsbetingelser": disse vilkår, med senere ændringer i den mellemliggende periode, og som findes på www.niko.eu.
 • "Niko Home Control": det automatiseringssystem, der er udviklet af Niko.
 • "Niko Home Control appen": den applikation, der kan downloades, og som gør det muligt for brugeren at betjene visse funktioner i Niko Home Control.
 • "Part": brugeren eller Niko.
 • "Parter": Niko og brugeren i fællesskab.
 • "Software": al software, herunder men ikke begrænset til kontrol-, energi- og slutbrugerprogrammerbar software samt Niko Home Control appen, som Niko formidler til brugeren, herunder alle opdateringer og alle senere versioner heraf samt alt tilhørende dokumentation.
 • "Tredjeparts software": software fra tredjepart, som er integreret i Niko Home Control og/eller softwaren.

1.4 Alle andre betingelser og/eller af brugerens egen betingelser vedrørende brugen af softwaren er udtrykkeligt udelukket.

2. Brugerrettighed

2.1 Niko giver brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig brugsret til softwaren i den periode, han bruger Niko Home Control, til begrænset programmering af Niko Home Control og til overvågning af energi.
Niko giver brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge manualen til brugen af Niko Home Control. Brugeren har ret til at fremstille én kopi af softwaren med henblik på backup.

2.2 Brugeren må ikke, hverken selv, som en del af en gruppe, brugeren tilhører, en forbundet eller associeret virksomhed, mellemmand eller anden tredjepart:

 • på nogen måde kopiere softwaren, medmindre det er tilladt i henhold til artikel 2.1,
 • bruge softwaren på nogen måde, der overtræder loven,
 • ændre, dekompilere, adskille eller foretage reverse-engineering af softwaren eller kildekoden eller kombinere den med anden computersoftware, medmindre det er nødvendigt for at overholde lovbestemmelser,
 • indarbejde softwaren i anden software, eller skrive, udvikle eller forårsage, at der udvikles afledt software eller anden software baseret på softwaren,
 • give tredjeparter underlicenser til brugen af softwaren eller forsyne tredjeparter med en kopi heraf.

2.3 Softwarens kildekode må under ingen omstændigheder overføres til eller gøres tilgængelig for brugeren.

2.4 Disse brugsbetingelser berettiger ikke automatisk brugeren til nogen opdatering af den licenserede software. Niko kan tilbyde opdateringer, hvis betingelserne i disse brugsbetingelser gælder for opdateringen.

2.5 Niko giver brugeren en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig ret til at bruge tredjeparts software i den periode, mens Niko Home Control bruges, i overensstemmelse med de betingelser, som pålægges af denne tredjepart for tredjeparts software, og som kan findes i de relevante artikler på webstedet www.niko.eu.

3. Brugerens forpligtelser

3.1 Brugeren forpligter sig til udelukkende at bruge softwaren i henhold til de brugerrettigheder, der gives som anført i artikel 2.

3.2 Brugeren forpligter sig til regelmæssigt at læse brugsbetingelserne online, så han/hun til enhver tid har den nyeste version og accepterer, at de seneste brugsbetingelser fuldt erstatter alle tidligere udgaver og gælder som de eneste vilkår mellem brugeren og Niko.

4. Garanti

4.1 Niko kan ikke garantere, at softwaren fungerer på operativsystemer, der ikke er anført, eller som er anført i en anden version end på www.niko.eu. Niko kan ikke garantere, at softwaren fungerer på hardware, der ikke er omfattet af bilag 1 (Hardware).

4.2 Ud over det, der udtrykkeligt fremgår af disse brugsbetingelser, udsteder eller accepterer Niko ikke nogen udtrykkelige eller stiltiende lov- eller forskriftsmæssige eller andre garantier eller vilkår med hensyn til softwaren, hvad angår dens tilstand, kvalitet, funktion eller egnethed til det tilsigtede formål. Alle sådanne garantier og vilkår er derfor udelukket, medmindre en sådan udelukkelse er forbudt ved lov.

4.3 Hvis softwaren ikke er tilfredsstillende, træffer Niko alle rimelige foranstaltninger for at reparere eller forbedre disse mangler uden beregning.

4.4 Garantierne i artikel 4 udstedes i det omfang, at manglende overholdelse af artikel 4.1 ikke skyldes en handling fra brugerens side og i det omfang, at brugeren:

 • har anvendt softwaren i henhold til alle specifikationer med hensyn til miljø, maskinkonfiguration osv. og har anvendt manualen
 • har holdt softwaren opdateret til den seneste standard ved at installere de nyeste tilgængelige opdateringer
 • har anvendt softwaren på velfungerende udstyr
 • ikke har ændret softwaren eller forsøgt at gøre dette.

5. Erstatningsansvar

5.1 Niko kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for skader forårsaget ved brug af Niko Home Control af brugeren, medmindre en sådan skade skyldes en forsætlig handling eller alvorlige fejl fra denne side eller resulterer i personskade. Bortset fra juridiske undtagelser er Niko ikke ansvarlig i henhold til disse brugsbetingelser for eventuelle indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste eller indtægter, mistede besparelser, tab af kunder eller skade som følge af tab af elektroniske data og oplysninger som følge af enten uagtsomhed, misligholdelse af kontrakten eller andet. Nikos erstatningsansvar for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen af Niko Home Control, er i alle tilfælde begrænset til 6.000 euro.

5.2 Brugeren forpligter sig til at holde Niko skadesløs mod og kompensere Niko for al erstatning eller mulige erstatningskrav fra tredjepart som følge af brugerens manglende overholdelse i henhold til disse brugsbetingelser.

6. Pris og betaling

6.1 Brugeren betaler Niko et éngangsbeløb for brugsretten. Dette beløb er inkluderet i købsprisen for Niko Home Control.

6.2 Niko er berettiget til at opkræve et ekstra beløb fra brugeren, efterhånden som softwarens funktionalitet øges, eller nye versioner af softwaren udsendes til brugeren.

7. Løbetid og opsigelse

7.1 Disse brugsbetingelser træder i kraft fra den første ibrugtagning af softwaren og gælder, så længe brugeren anvender Niko Home Control.

7.2 Disse brugsbetingelser ophører automatisk, hvis brugeren ophører med at anvende Niko Home Control. Niko er desuden berettiget til at opsige disse brugsbetingelser ensidigt og uden retssag efter forudgående meddelelse om misligholdelse, og for så vidt brugeren ikke har overholdt betingelserne i denne meddelelse om misligholdelse inden for 5 arbejdsdage efter meddelelsen om misligholdelse.

8. Intellektuelle ejendomsrettigheder

8.1 Niko forbliver til enhver tid eneejer af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren, herunder kildekoden, manualen og al dertilhørende knowhow, varemærker, handelsnavne, logoer og dokumenter såsom forberedende materiale og markedsføringsmateriale. Alle godkendelser på medier leveret af Niko i denne henseende skal holdes intakte og uændrede.

8.2 I det omfang softwaren viser meddelelser, billeder, video og lydfiler, tilhører disse Niko eller dennes respektive brugere og må kun gengives eller deles med offentligheden efter forudgående udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Niko eller dennes bruger.

8.3 Brugeren accepterer, at:

 • Niko straks skal informeres skriftligt om ethvert krav fra tredjepart mod brugeren, der er fremsat i kraft af en overtrædelse eller påstået overtrædelse af eventuelle immaterielle rettigheder til softwaren, hvorom han er blevet informeret,
 • han ikke må erkende noget ansvar og ikke skal acceptere noget forlig eller kompromis i forhold til et hvilket som helst krav om immaterielle rettigheder uden forudgående skriftlig tilladelse fra Niko,
 • Niko er berettiget til på egen anmodning og regning at overtage styringen og/eller indgå forlig i alle forhandlinger og retssager, der skyldes et krav vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder. Brugeren skal på anmodning og regning give Niko al rimelig støtte i forhold til disse forhandlinger og procedurer.

8.4 Intet i disse brugsbetingelser kan fortolkes som en overdragelse af intellektuelle ejendomsrettigheder fra Niko til brugeren eller tredjepart.

9. Niko Home Control appen

9.1 Hvis brugeren vælger at anvende visse Niko Home Control funktionaliteter via Niko Home Control appen ("appen"), gælder følgende betingelser ligeledes:

 1. Brugeren skal overholde de generelle betingelser for det appmarked, hvorfra Niko Home Control appen er hentet.
 2. Brugeren bekræfter, at han ikke er etableret i et land, over for hvilket myndighederne i USA, den Europæiske Union eller en af dets medlemsstater har indført en embargo, eller som af myndighederne i USA, den Europæiske Union eller en af dets medlemsstater anses for at være et land, der støtter terroraktiviteter. Brugeren bekræfter også, at han ikke findes på listen over forbudte eller begrænsede kontraherende parter, der er udarbejdet af myndighederne i USA, den Europæiske Union eller en af dens medlemsstater.
 3. Niko leverer appen som den er og forefindes. Brugeren anvender derfor appen på egen risiko.
 4. Appen gør det kun muligt for brugeren at betjene Niko Home Control fra sit hjemmenetværk. Hvis brugeren ønsker at bruge appen fra et andet sted, skal han tilmelde sig på Nikos websted og installere hardwaren og softwaren, som beskrevet i bilaget.
 5. Niko har udviklet appen så generisk som muligt for at appen kan fungere uanset hvilken type enhed operativsystemerne kører på, som det er angivet på www.niko.eu. Niko kan dog ikke holdes til ansvar, hvis appen ikke kan køre på brugerens enhed.
 6. Niko forpligter sig til at træffe alle rimelige foranstaltninger for at beskytte programmet og gøre sit yderste for så vidt muligt at begrænse funktionsfejl som følge af tekniske fejl. På trods af dette kan Niko ikke eliminere risikoen for tekniske fejl, mangler eller infektioner. Endvidere forbeholder Niko sig ret til helt eller delvist at suspendere eller ændre adgangen til webplatformen og/eller appen af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager eller i forbindelse med vedligeholdelse. Niko kan ikke holdes ansvarlig for tredjeparts fejl eller funktionsfejl i strømforsyningen eller kommunikationsnetværket. Som følge heraf kan Niko ikke garantere, at adgang til og brug af appen ikke kan blive forstyrret eller på anden måde afbrudt som følge af sådanne problemer, som Niko ikke kan holdes til ansvar for.
 7. Niko forpligter sig ikke til at yde yderligere vedligeholdelse og support til appen.
 8. Niko forbeholder sig ret til at ændre indholdet og brugsbetingelserne for appen og mere specifikt:
  • Frigive nye versioner af appen med funktioner og en brugsmåde, der adskiller sig fra tidligere versioner af appen.
  • Afvise adgang til og brug af appen.
  • Uanset artikel 7.1 til enhver tid og med tre måneders varsel at ophøre med at bruge appen og erstatte den med en app, for hvilken der skal betales et engangsbeløb eller en regelmæssig abonnementsafgift.
  • Ændre brugsbetingelserne for appen, når en ny version udgives.

10. Brug af personoplysninger

Niko behandler brugerens personoplysninger i overensstemmelse med sin privatlivspolitik, som brugeren kan finde her.

11. Andre bestemmelser

11.1 Brugeren må ikke give nogen af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse brugsbetingelser i licens, give afkald på dem eller på anden måde overdrage dem uden forudgående skriftlig tilladelse fra Niko.

11.2 I det tilfælde at en bestemmelse i brugsbetingelserne er ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, påvirker det ikke gyldigheden, lovligheden og retskraften af de andre bestemmelser i brugsbetingelserne.

11.3 Niko kan til enhver tid ændre disse brugsbetingelser og offentliggøre en ny version på Nikos websted.

11.4 Disse brugsbetingelser og de nævnte dokumenter udgør den fulde aftale mellem parterne vedrørende genstanden for disse brugsbetingelser og erstatter alle tidligere aftaler mellem parterne vedrørende denne genstand.

11.5 Disse brugsbetingelser er underlagt belgisk lov. Enhver tvist som følge af disse brugsbetingelser, brugen af softwaren eller andre relaterede aftaler vil udelukkende blive løst af retten i Dendermonde, Belgien.

12. Kontakt til Niko

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til brugen af din Niko Home Control, bedes du kontakte installatøren. Hvis du imidlertid ønsker at komme i direkte kontakt med Niko, bedes du sende dine spørgsmål eller kommentarer til den adresse, du finder på vores hjemmeside.